Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By buiquochuu_1982
#760063 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt.
§å ¸n c«ng nghÖ CTM §ç Minh Thµnh –
CTM4/K43
Hµ néi: 11/2002
2
§©y lµ chi tiÕt cµng g¹t do cã kÕt cÊu ®èi xøng ®¬n gi¶n do vËy
ph«i ®­îc chÕ t¹o b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n c¸t, sau ®ã ®em ñ.
BÒ mÆt A lµ bÒ mÆt l¾p r¸p sau khi gia c«ng xong do vËy nªn
chon mÆt A lµm chuÈn tinh chÝnh.
VËt liÖu chän ®Ó gia c«ng chi tiÕt lµ gang x¸m GX15­32.
3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt:
S¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y:
N = N
1
m(1 +
b/100)
Trong ®ã:
N : Sè chi tiÕt ®­îc s¶n xuÊt trong mét n¨m;
N
1
: Sè s¶n phÈm (sè m¸y) ®­îc s¶n xuÊt trong mét n¨m;
m : Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm;
: Sè chi tiÕt ®­îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷ (5% ®Õn 7%)

® chän b = 6%
Ta xÐt thªm
a% phÕ phÈm a = 3%  6%, chän a = 4%, lóc ®ã :
N = N
1
.m(1 +
100)
Thay sè ta cã:
N = 5000.1(1 +
100
06
,
0
04
,
0

) =5050 chi tiÕt/n¨m.
Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc s¶n l­îng hµng n¨m ta ph¶i x¸c ®Þnh träng l­îng cña
chi tiÕt. Träng l­îng cña chi tiÕt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Q = V.
g( kg)
ThÓ tÝch cña chi tiÕt: V = 0,1098dm
3
VËy träng l­îng chi tiÕt: Q = 0,1098.7,2 = 0,8kg.
Theo b¶ng 2 trang 1­ ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM, ta cã: D¹ng s¶n suÊt: Hµng
lo¹t võa
II.Các số liệu ban đầu: . Sản lượng hàng năm : 5.000 chi tiết/năm.. Điều kiện sản xuất: . III.Nội dung thuyết minh và tính toán.. 1. Phân tích chức năng làm việ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement