Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baongocdo_0308
#759380 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế quy trình công nghệ gia công cụm máy đập búa
§å ¸n tèt nghiÖp
§ç Nh­ Kiªn CTM5 – K45
6
PhÇn I : Giíi thiÖu s¶n phÈm
T
rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn
m¹nh mÏ hoµ chung víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi tÊt c¶ c¸c ngµnh
s¶n xuÊt c«ng n«ng nghiÖp kh«ng ngõng më réng vµ ph¸t triÓn ,n¨ng suet lao
®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao ,®ång thêi chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ®­îc c¸c
ngµnh s¶n xuÊt quan t©m ®óng møc ,®Ó ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn ®ã nhµ n­íc
ta ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ dÇn ®­a m¸y mãc thiÕt bÞ
vµ khoa häc kü thuËt víi c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nhÊt
lµ ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y . §Ó n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång
thêi c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng .
Nhµ m¸y SUPE phèt ph¸t L©m thao ( Nay lµ c«ng ty SUPE phèt ph¸t vµ ho¸
chÊt L©m Thao ) ®­îc x©y dung víi sù gióp ®ì cña Liªn X« cò b­íc vµo s¶n xuÊt
tõ n¨m 1962 . Tr­íc ®©y qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mäi vËt t­ m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i
nhËp vµ mang tõ Liªn X« sang nªn nhiÒu khi thiÕt bÞ háng hãc mµ bé phËn thay
thÕ ch­a cã neen ph¶i ngõng s¶n xuÊt g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng nhá cho kÕ
ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty tù nghiªn
cøu vµ kÕt hîp c¸c ngµnh c¸c viÖn c¸c tr­êng – NhÊt lµ tr­êng §¹i häc B¸ch khoa
Hµ Néi ®Ó thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phï hîp víi ®iÒu kiÖn
s¶n xuÊt ë ViÖt Nam .§ång thêi ®Ó më réng s¶n xuÊt còng nh­ ®a d¹ng ho¸ s¶n
phÈm ®¸p øng nhu cÇu ph©n bãn cho n«ng nghiÖp (c©y hoa mµu vµ c©y c«ng
nghiÖp ) .C«ng ty ®· x©y dung thªm nhiÒu d©y truyÒn s¶n xuÊt míi nhÊt lµ d©y
truyÒn s¶n xuÊt NPK .C¸c chi tiÕt ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o ra ®¶m b¶o c¸c yªu
cÇu kü thuËt trong m«i tr­êng s¶n xuÊt ho¸ chÊt .
M¸y ®Ëp bóa NPK lµ mét trong nh÷ng thiÕt bÞ quan träng trong d©y
truyÒn s¶n xuÊt NPK cña c«ng ty .M¸y ®Ëp bóa NPK cßn ding ®Ó ®¸nh t¬i
SUPE l©n tr­íc khi vµo c«ng ®o¹n vª viªn t¹o ra h¹t s¶n phÈm lµ NPK.
Phần I :Giới thiệu chung cụm sản phẩm MĐB - NPK . 1. Thân ổ đõ MĐB –NPK. 2. Trục MĐB - NPK. 3. Đĩa động MĐB - NPK. 4. Vỏ MĐB - NPK. Phần II :Thiết kế quy trình
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement