daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nhan đề : Tiếng Tày cơ sở

Tác giả : Lương Bèn;Đào Thị Lý

Năm xuất bản : 2015

Nhà Xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Từ khóa : Ngôn ngữ,Dân tộc,Tiếng Tày

Số trang : 203 tr.
Thực hiện Chi thị 38 TTg 2004 cua Thu tướng Chính
phu, hiện nav tại nhiều địa phương mơ các lớp đào tạo, bồi
dưỡng tiếng Tày cho cán bộ, công chức, viên chức công tác
tại vùng đồng hào dân tộc. Tại các Irường phô thông dân tộc
nội trú, giáo viên và học sinh cần những hiên biết về hệ
thong - cấu trúc tiếng Tày đê dạy và hục thực hành tiếng
Việt, có căn cứ so sánh nhằm khắc phục những biêu hiện
giao thoa ngôn ngừ. ( 'húng tỏi biên soạn tài liệu này nhảm
giúp cho những người dạy và học có một cái nhìn tông quát
vê tiêng Tày đê việc dạy và học đạt hiệu qua hơn.
Tiếng Tàv và tiếng Việt có quan hệ mật thiết, từ ngữ hai
thứ tiếng đã thâm nhập vào nhau. Đê minh họa cho sự thâm
nhập cua tiếng Tày vào tiếng Việt chúng, tui cho in thêm vào
cuối sách Phụ lục ỉ: Từ ngữ gốc Tày trong tiếng Việt. Tiếng
Tày hiện nay được sư dụng chu yếu là hội thoại. Trong ngôn
ngừ hội thoại, trợ từ đóng vai trò quan trọng. Đê bạn đọc tiện
tham khao, chúng tỏi cho in thèm phụ lục II: Trợ từ trong,
tiếng Tày.
Tàì liệu này miêu ta những nét chung nhất về ngừ âm, từ
\nrng, ngữ pháp và biện pháp tu từ tiếng Tày. Viết tài liệu này,
chúng tui sư dụng các thuật ngữ và các phương pháp có tính
truyền thống. Chúng tui biết rằng trong khoang hai chục năm
trờ lại đây, ngành Ngôn ngữ học đã có nhiều thành tựu mới,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top