Hướng Dẫn:


link download :


Download, chạy File Setup


Sau khi cài đặt trả tất, chạy biểu tượng của RomeoHotDance Plus trên Desktop để bật chương trình.


Tài khoản chung của thành viên giangho.tv: từ dancer001 đến dancer300 (lưu ý gõ chính xác dancer001 , 2 số 0, tương tự, dancer002, dancer003 ...)


Mật khẩu: 111


Trước khi đăng nhập, vui lòng cài đặt đường dẫn thư mục Audition, nếu không biết, bạn có thể check chọn dấu Bỏ qua


Sau khi đăng nhập thành công, chọn các chức năng cần dùng


Bấm Bắt đầu sử dụng, sau đó vào game.


Sử dụng các phím tắt từ F3 -> F12 để bật tắt các chức năng (phím tắt vừa ghi trên bảng auto)


 
Top