tctuvan

New Member
Tải miễn phí nghiên cứu khoa học

MỤC LỤC
CÁC HÌNH VẼ .........................................................................................................................7
CÁC BIỂU BẢNG..................................................................................................................11
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................12
I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ...............................................13
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI VÀ BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO ......................14
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TBĐC Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
VÀ KHU VỰC THÀNH PHỐ YÊN BÁI ...................................................16
I. TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM .........................16
I.1. Các đặc trưng về địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn ..................................................16
I.2. Vấn đề đô thị hóa tại các khu vực miền núi phía Bắc ...............................................16
II. CÁC TBĐC Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM ..............................16
II.1. Động đất ..................................................................................................................17
II.2. Nứt đất .....................................................................................................................18
II.3. Sụt lún đất ................................................................................................................18
II.4. Trượt, sạt lở sườn dốc ..............................................................................................19
II.5. Lũ quét, lũ ống, lũ bùn đá ........................................................................................20
II.6. Lũ lụt ........................................................................................................................21
II.7. Rãnh xói, bóc mòn, rửa trôi đất ...............................................................................21
II.8. Xói lở bờ sông .........................................................................................................21
II.9. Các tai biến khác ......................................................................................................21
III. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TBĐC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC ................22
IV. CÁC TBĐC TẠI VÙNG NGHIÊN CỨU TP. PHỐ YÊN BÁI ....................................23
CHƯƠNG II - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN TỚI CÁC LOẠI
HÌNH TBĐC KHU VỰC TP. YÊN BÁI ....................................................26
I. TRƯỢT LỞ ĐẤT .............................................................................................................26
I.1. Các định nghĩa ..........................................................................................................26
I.2. Một số kiểu trượt thường gặp ...................................................................................27
I.2.1. Kiểu dịch chuyển dạng đổ .................................................................................27
I.2.2. Kiểu dịch chuyển dạng rơi (còn gọi là lật) ........................................................28


2
I.2.3. Trượt xoay .........................................................................................................28
I.2.4. Trượt tịnh tiến ....................................................................................................29
I.2.5. Trượt hỗn hợp ....................................................................................................29
I.2.6. Kiểu dịch chuyển trượt ngang ...........................................................................30
I.2.7. Kiểu dịch chuyển dạng dòng .............................................................................30
I.3. Những yếu tố chính ảnh hưởng tới quá trình trượt lở ...............................................31
I.3.1. Các yếu tố địa chất ............................................................................................31
I.3.2. Các yếu tố cơ học, hóa học và khoáng học của đất ..........................................32
I.3.3. Các yếu tố địa mạo ............................................................................................32
I.3.3.1. Độ dốc sườn ....................................................................................................32
I.3.3.2. Hình dạng sườn ..............................................................................................33
I.3.3.3. Hướng dốc ......................................................................................................33
I.3.3.4. Các yếu tố thủy văn ........................................................................................34
I.3.4. Địa chấn ............................................................................................................35
I.3.5. Các yếu tố nhân tạo ...........................................................................................36
II. LŨ LỤT ..........................................................................................................................36
II.1. Các khái niệm về lũ lụt ............................................................................................36
II.2. Một số nguyên nhân liên quan tới tai biến lũ ..........................................................37
III. LŨ QUÉT ......................................................................................................................38
III.1. Các khái niệm về lũ quét ........................................................................................38
III.2. Một số nguyên nhân liên quan tới tai biến lũ quét .................................................39
III.2.1. Mưa .................................................................................................................39
III.2.2. Địa hình ..........................................................................................................40
III.2.3. Mạng lưới sông suối .......................................................................................41
III.2.4. Các yếu tố địa chất, đất và thảm phủ thực vật ................................................41
III.2.5. Tác động của con người góp vào việc để xảy ra lũ quét ................................41
III.3. Các dạng lũ quét .....................................................................................................42
III.3.1. Lũ quét sườn dốc .............................................................................................42
III.3.2. Lũ quét bùn đá ................................................................................................42
III.3.3. Lũ quét nghẽn dòng .........................................................................................42
III.3.4. Lũ quét hỗn hợp. .............................................................................................43
III.3.5. Sự cố hồ chứa nước nhân tạo .........................................................................43
III.4. Các đặc tính của lũ quét .........................................................................................43


III.5. Những giai đoạn chính hình thành lũ quét .............................................................44
IV. XÓI LỞ BỜ SÔNG .......................................................................................................44
IV.1. Khái niệm về xói lở bờ sông ..................................................................................44
IV.2. Một số nguyên nhân chính thường gây ra hiện tượng xói lở bờ sông ...................45
CHƯƠNG III - KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU .........................................46
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI .................................................46
I.1. Vị trí địa lý ................................................................................................................46
I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ..........................................................................................47
II. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU – THỦY VĂN ..........................................................................48
II.1. Điều kiện khí hậu .....................................................................................................48
II.2. Đặc điểm thủy văn ...................................................................................................48
III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT – KIẾN TẠO .........................................................................48
III.1. Địa tầng ..................................................................................................................48
III.2. Magma ....................................................................................................................52
III.2.1. Phức hệ Cẩm Ân .............................................................................................52
III.2.2. Phức hệ Tân Hương ........................................................................................52
III.3. Nếp uốn và đứt gãy ................................................................................................53
III.3.1. Nếp uốn ...........................................................................................................53
III.3.2. Đứt gẫy ............................................................................................................53
III.3.2.1. Đứt gãy Sông Hồng ................................................................................53
III.3.2.2. Các hệ thống đứt gẫy khác ......................................................................53
IV. ĐẶC ĐIỂM VỎ PHONG HÓA ....................................................................................54
IV.1. Khái niệm cơ bản về vỏ phong hoá ........................................................................54
IV.2. Sản phẩm phong hoá và đới phong hoá .................................................................55
IV.3. Kiểu vỏ phong hóa .................................................................................................55
V. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO ..................................................................................................57
CHƯƠNG IV - HIỆN TRẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT KHU VỰC TP. YÊN BÁI ........62
I. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG TBĐC .......62
II. HIỆN TRẠNG TBĐC KHU VỰC TP YÊN BÁI ..........................................................63
CHƯỜNG V - PHÂN VÙNG NGUY CƠ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT KHU VỰC

TP. YÊN BÁI ................................................................................................72
I. PHÂN VÙNG NGUY CƠ TAI BIẾN XÓI LỞ BỜ SÔNG ............................................72
I.1. Đánh giá hiện trạng xói lở bờ sông ...........................................................................72
I.2. Phân vùng nguy cơ tai biến xói lở bờ sông ...............................................................73
II. PHÂN VÙNG NGUY CƠ TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT KHU VỰC TP. YÊN
BÁI ......................................................................................................................................74
II.1. Cơ sở lý thuyết về ứng dụng GIS trong phân vùng dự báo tai biến trượt lở
khu vực tp. yên bái trên cơ sở phân tích mức độ ổn định của sườn dốc .........................74
II.2. Chuẩn bị các số liệu phục vụ tính toán hệ số ổn định sườn dốc ..............................77
II.2.1. Xây dựng mô hình số độ cao ............................................................................77
II.2.2. Xây dựng bản đồ độ dốc ...................................................................................78
II.2.3. Xây dựng bản đồ thảm phủ thực vật .................................................................81
II.2.4. Xây dựng bản đồ chỉ số bão hòa ......................................................................83
II.2.4.1. Xây dựng bản đồ diện tích lưu vực đơn vị (a) ...............................................83
II.4.2.2. Tính toán lượng mưa hữu hiệu (R) ................................................................84
II.4.2.2. Xây dựng bản đồ hệ số dẫn nước của đất đá (K) ..........................................86
II.2.5. Xây dựng bản đồ hệ số kết dính của rễ cây và tải trọng phía trên bề mặt đất .89
II.3. Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến trượt lở đất ......................................90
II.4. Đánh giá mức độ chính xác của bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến trượt lở đất ...92
III. PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ LỤT KHU VỰC TP. YÊN BÁI ..................................94
III.1. Ứng dụng GIS trong phân vùng nguy cơ tai biến lũ lụt .........................................94
III.1.1. Nguyên tắc chung ...........................................................................................95
III.1.2. Nguyên tắc xây dựng độ sâu ngập lũ ..............................................................95
III.2. Kết quả thành lập bản đồ phân vùng ngập lũ và độ sâu ngập lũ cho khu vực
TP. Yên Bái .....................................................................................................................96
III.2.1. Lập bản đồ phân vùng ngập lũ và độ sâu ngập lũ trong trận lũ tháng 8
năm 2008 .....................................................................................................................96
III.2.2. Xây dựng bản đồ ngập lũ theo tần suất độ cao mực nước sông cực đại năm 97
III.2.3. Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lũ cho khu vực TP. Yên Bái ......101
IV. PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ QUÉT KHU VỰC TP. YÊN BÁI .............................103
IV.1. Ứng dụng GIS trong phân vùng nguy cơ tai biến lũ quét cho khu vực
TP. Yên Bái ...................................................................................................................103
IV.1.1. Mô hình phân vùng nguy cơ tai biến lũ quét áp dụng cho khu vực


5
TP. Yên Bái ...............................................................................................................103
IV.1.2. Lựa chọn các yếu tố nguyên nhân gây lũ quét trên khu vực TP. Yên Bái .....104
IV.1.3. Tính toán các bản đồ trọng số của các tác nhân gây tai biến lũ quét cho
khu vực TP. Yên Bái ..................................................................................................106
IV.1.3.1. Khái quát về phương pháp phân tích cây hệ thống (AHP) ....................106
IV.1.3.2. Xây dựng các bản đồ thành phần đầu vào của mô hình tính toán
nguy cơ lũ quét khu vực TP. Yên Bái ..................................................................108
IV.1.4. Kết quả phân cấp, đánh giá vai trò các bộ phận của mỗi nhân tố và
thành lập bản đồ nguy cơ lũ quét cho TP. Yên Bái. ..................................................111
CHƯƠNG VI - XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỦI RO TBĐC KHU VỰC TP. YÊN BÁI ......116
I. KHÁI NIỆM CHUNG ...................................................................................................116
II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO TAI BIẾN ĐỊA CHẤT ............116
III. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỦI RO TBĐC CHO KHU VỰC TP. YÊN BÁI .................118
III.1. Phương pháp phân vùng rủi ro TBĐC .................................................................118
III.2. Phân vùng rủi ro tai biến lũ lụt .............................................................................119
III.3. Phân vùng rủi ro tai biến xói lở bờ sông ..............................................................123
III.4. Phân vùng rủi ro tai biến trượt lở đất ...................................................................125
III.5. Phân vùng rủi ro tai biến lũ quét ..........................................................................128
CHƯƠNG VII - ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI
BIẾN ĐỊA CHẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NÚI ......................................131
CHƯƠNG VIII - ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÒNG TRÁNH VÀ
GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO TBĐC TẠI KHU VỰC TP. YÊN
BÁI ...............................................................................................................135
I. GIẢI PHÁP CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH TBĐC ..................................135
II. GIẢI PHÁP CỤ THỂ CHO 4 LOẠI HÌNH LŨLỤT, LŨ QUÉT, XÓI LỞ BỜ
SÔNG VÀ TRƯỢT LỞ ĐẤT KHU VỰC TP. YÊN BÁI ................................................137
II.1. Giải pháp công trình ..............................................................................................137
II.1.1. Các giải pháp công trình ứng phó với tai biến lũ lụt .....................................138
II.1.2. Các giải pháp công trình ứng phó với tai biến xói lở bờ sông .......................138
II.1.3. Lũ quét. ...........................................................................................................138
II.1.4. Các giải pháp công trình ứng phó với tai biến trượt lở đất ...........................139
II.2. Giải pháp phi công trình ........................................................................................139
II.2.1. Các giải pháp phi công trình ứng phó với tai biến lũ lụt ...............................139
II.2.2. Các giải pháp phi công trình ứng phó với tai biến xói lở bờ sông ................140

II.2.3. Các giải pháp phi công trình ứng phó với tai biến lũ quét ............................140
II.2.4. Các giải pháp phi công trình ứng phó với tai biến trượt đất .........................141
KẾT LUẬN ......................................................................................................................142
I. MỘT SỐ KẾT LUẬN CHÍNH ......................................................................................142
II. KIẾN NGHỊ VÀ LỜI KẾT ...........................................................................................144
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................145
PHỤ LỤC ......................................................................................................................157
PHỤ LỤC I - Số liệu lượng mưa lớn nhất theo ngày tại trạm Yên Bái .............................158
PHỤ LỤC II – Số liệu phân tích cơ lý đất .........................................................................159
PHỤ LỤC III – Đánh giá và phân loại các mức độ hậu quả về mặt kinh tế, xã hội,
môi trường do lũ lụt có thể gây ra .....................................................................................160
PHỤ LỤC IV – Đánh giá và phân loại các mức độ hậu quả về mặt kinh tế, xã hội,
môi trường do tai biến xói lở bờ sông có thể gây ra ..........................................................165
PHỤ LỤC V – Đánh giá và phân loại các mức độ hậu quả về mặt kinh tế, xã hội,
môi trường do tai biến trượt lở đất có thể gây ra ...............................................................167
PHỤ LỤC VI – Đánh giá và phân loại các mức độ hậu quả về mặt kinh tế, xã hội,
môi trường do tai biến lũ quét có thể gây ra ......................................................................170
PHỤ LỤC VII - Báo cáo kinh tế .......................................................................................172
Link download cho anh em
 
Last edited by a moderator:

tranminhhoi1102

New Member
Ad min ơi nhầm tài liệu rồi.. Ad cho tài liệu về gis chứ nhầm sang bên địa chất rồi!
Thank's you. Cho em xin lại với nhé
 
Top