Cute_Sky

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Thị trƣờng ắc quy kín khí dành cho ô tô đang ngày càng phát triển
mạnh theo xu hƣớng nhu cầu của ngƣời tiêu dùng , đem laị cơ hôị cũng nhƣ
thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành . Đề tài luâṇ văn “ Phát
triển hê ̣thố ng phân phố i sản phẩm tại Công ty cổ phần thƣơng mại Quốc
tế Gia Nguyên” đƣơc̣ thƣc̣ hiêṇ nhằm phân tích thƣc̣ traṇ g hoaṭ đôṇ g của hê ̣
thống phân phối taị công ty Gia Nguyên và đƣa ra giải pháp nhằm ho àn thiện
hơn hê ̣thống kênh phân phối hiêṇ taị của công ty.
Qua viêc̣ thu thâp̣ các số liêụ thƣ́ cấp của công ty và số liêụ sơ cấp tƣ̀
viêc̣ khảo sát khách hàng , tác giả đã đánh giá đƣợc cơ bản thực trạng hoạt
đôṇ g của hê ̣t hống phân phối tại công ty Gia Nguyên . Hê ̣thống phân phối
hiêṇ taị của công ty tuy đã đaṭ đƣơc̣ nhƣ̃ng kết quả tích cƣc̣ nhất điṇ h , doanh
thu hàng năm có sƣ̣ tăng trƣở ng , nhƣng vâñ còn nhƣ̃ng nhƣơc̣ điểm lớ n cần
khắc phuc̣ nhanh chóng.
Sau khi nghiên cƣ́ u thƣc̣ traṇ g tác giả đã đánh giá đƣơc̣ ƣu điểm , hạn
chế và nguyên nhân hoaṭ đôṇ g chƣa hiêụ quả của hê ̣thống phân phối taị công
ty Gia Nguyên . Qua đó tác giả đề xuất môṭ số giải pháp phù hơp̣ nhằm hoàn
thiêṇ hê ̣thống phân phối sản phẩm của công ty , giúp tạo lợi thế canh tranh
bền vƣ̃ng cho Gia Nguyên trên thi ̣trƣờ ng ắc quy kín khí dành cho ô tô.
PHẦN MỞ ĐẦ U............................................................................................... 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI............................................................4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.....................................................................4
1.2. Tổng quan về hệ thống kênh phân phối.........................................................8
1.2.1 Các khái niệm kênh phân phối............................................................8
1.2.2. Chức năng của kênh phân phối .........................................................8
1.3. Một số lý thuyết về phát triển kênh phân phối..............................................9
1.3.1. Cách tiếp cận vấn đề phát triển kênh phân phối.............................9
1.3.2. Các trung gian và các kiểu kênh phân phối của công ty kinh
doanh .............................................................................................................10
1.4 Nội dung nghiên cứu về vấn đề phát triển kênh phân phối.........................12
1.4.1. Phân tích nhu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ.13
1.4.2. Xác định những mục tiêu và hệ thống kênh phân phối.................14
1.4.3. Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối............................17
1.4.4. Kích thích các thành viên của kênh ................................................17
1.4.5. Kiểm tra, đánh giá, kiểm soát, giải quyết xung đột và điều chỉnh
kênh................................................................................................................19
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................. 21
2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu.........................................................................21
2.1.1. Thu thập thông tin số liệu thứ cấp ..................................................21
2.1.2. Điều tra khảo sát ...............................................................................21
2.2 Phƣơng pháp phân tích...................................................................................22
2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả ............................................................22
2.2.2. Phương pháp so sánh, tổng hợp......................................................22
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA NGUYÊN................................ 24
3.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên ...........24
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ..................................................24
3.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong
Công ty ..........................................................................................................25
3.1.3 Kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây (2012 –
2014) ..............................................................................................................28
3.2 Một số nét cơ bản của Hệ thống phân phối tại Công ty Gia Nguyên ........33
3.2.1 Đặc điểm sản phẩm và nguyên vật liệu ...........................................33
3.2.2 Sự lựa chọn kênh phân phối của công ty : ......................................35
3.2.3 Phân tích hiêṇ traṇ g kênh phân phối sử duṇ g kết quả khảo sát...36
3.2.4 Những chính sách hỗ trợ hệ thống kênh phân phối .......................42
3.3 Đánh giá hê ̣thống phân phối taị công ty cổ phần Thƣơng maị Quốc tế Gia
Nguyên ...................................................................................................................43
3.3.1 Môṭ số vấn đề tồn taị trong hê ̣thống phân phối của công ty Gia
Nguyên ...........................................................................................................43
3.3.2 Nguyên nhân viêc̣ hoaṭ đôṇ g chưa hiêụ quả của hê ̣thống phân
phối taị Gia Nguyên.....................................................................................45
Chƣơng 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA NGUYÊN .................. 49
4.1 Triển voṇ g và cơ hôị phát triển của công ty Gia Nguy........................... ên 49
4.2 Mục tiêu, quan điểm phát triển của công ty.................................................50
4.2.1 Mục tiêu...............................................................................................50
4.2.2 Quan điểm phá t triển của Gia Nguyên............................................51
4.3 Môṭ số giải pháp nhằm hoàn thiêṇ hê ̣thống kênh phânphối sản phẩm taị
công ty cổ phần thƣơng maị Quốc tế Gia Nguyê................................ n .............52
4.3.1 Cải thiện công tác nhân sự................................................................53
4.3.2 Gia tăng cá c hoaṭ đôṇ g marketing nhằ m hỗ trợ đôị ngũ bá n ha.. ̀ n60 g
4.3.3 Huy đôṇ g nguồn vốn..........................................................................62
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 66
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trƣớc xu thế hội nhập, mở cửa của nền kinh tế thị trƣờng
định hƣớng xã hội chủ nghĩa, thị trƣờng Việt Nam nói chung, thị trƣờng ắc
quy ô tô nói riêng ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Một công ty muốn đứng
vững trên thị trƣờng thì ngoài việc có một sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, giá cả
hợp lý là chƣa đủ; nếu công ty đó không có hệ thống phân phối sản phẩm tốt,
quản lý hệ thống phân phối sản phẩm không hợp lý thì sản phẩm sẽ gặp rất
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trƣờng, đến tay ngƣời tiêu dùng.
Công ty Cổ phần Thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên hoạt động trong
lĩnh vực nhập khẩu độc quyền và phân phối sản phẩm ắc quy kín khí
ROCKET cũng không nằm ngoài quy luật kinh tế trên. Ra đời và hoạt động
cách đây hơn mƣời năm, Gia Nguyên đã xây dựng riêng cho mình một hệ
thống phân phối sản phẩm với những đặc trƣng riêng và tạo đƣợc dấu ấn trên
thị trƣờng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trƣờng ắc quy nói chung, thị trƣờng
ắc quy kín khí mà công ty đang kinh doanh nói riêng đang cạnh tranh ngày
càng khốc liệt; thì hệ thống phân phối cũ của Gia Nguyên bắt đầu bộc lộ
những hạn chế khiến năng lực cạnh tranh của công ty giảm sút, ảnh hƣởng
trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.
Trƣớc tình hình cấp thiết trên, thêm vào đó, với đặc thù là một công ty
chỉ chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm ắc quy kín khí, Gia Nguyên cần
gấp rút tìm đƣợc lời giải cho câu hỏi : Làm thế nào khắc phục những bất hợp
lý, hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty, từ đó góp phần nâng cao năng
lực canh tranh của công ty trên thị trƣờng?
Cho nên việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng hệ thống phân phối
sản phẩm ắc quy kín khí nhằm tìm ra giải pháp thích hợp cho công tác quản
lý, hoàn thiện hệ thống phân phối này là đòi hỏi cấp thiết của công ty Gia
Nguyên. Vì thế tác giả lựa chọn đề tài : “Phát triển hệ thống phân phối sản
phẩm tại Công ty cổ phần thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên”.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu và phân tích hiện trạng hệ thống phân phối sản phẩn tại
Công ty Cổ phần Thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên, qua đó đề xuất giải pháp hoàn
thiện và phát triển hệ thống phân phối của công ty một cách bền vững.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
+ Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng hệ thống phân phối, chắt lọc
những kiến thức phù hợp với thực tế của Công ty.
+ Nghiên cứu thị trƣờng ắc quy, đƣa ra những phân tích xác đáng, giúp
ích cho quá trình phát triển hệ thống.
+ Đánh giá kết quả thực tế, hiệu quả của hệ thống phân phối tại Công ty.
+ Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ
thống phân phối cho Công ty Gia Nguyên.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài : Hệ thống kênh phân phối của Công
ty Cổ phần Thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
+ Phạm vi không gian đƣợc giới hạn là hệ kênh thống phân phối ắc quy của
Công ty Cổ phần Thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên trên miền Bắc Việt Nam.
+ Đề tài sử dụng những số liệu thống kê về tình hình hoạt động kinh
doanh tại Công ty Gia Nguyên từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2015.
4. Những đóng góp của luận văn
+ Hệ thống hóa một số vấn đề về lý thuyết cơ bản có liên quan đến hệ
thống phân phối, quản lý và hoàn thiện hệ thống phân phối cho một sản phẩm
và cụ thể hóa những nội dung này với sản phẩm ắc quy kín khí ô tô.
+ Mô tả thực trạng của hệ thống phân phối sản phẩm tại công ty cổ
phần thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên. Đƣa ra đánh giá, nhận xét trên cả 2
phƣơng diện : những thành quả đạt đƣợc cũng nhƣ những hạn chế còn tồn tại.
+ Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối tại
công ty Gia Nguyên.
5. Kết cấu của luận văn
Nội dung của đề tài ngoài Phần mở đầu cũng nhƣ phần Kết luận và kiến
nghị đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng:
+ Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu về phát
triển hệ thống phân phối
+ Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
+ Chƣơng 3: Thực trạng hệ thống phân phối tại công ty cổ phần thƣơng
mại Quốc tế Gia Nguyên
+ Chƣơng 4: Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống phân phối tại công
ty cổ phần thƣơng mại Quốc tế Gia Nguyên c
do trƣc̣ tiếp công ty quản lý . Trong điạ bàn này , công ty sẽ chia khách hàng
thành 2 nhóm để phục vụ đó là khách hàng bán lẻ và khách hàng bán buôn
(hay còn gọi là Key Account - KA). Nhƣ̃ng khách hàng thuôc̣ nhóm KA sẽ
đƣơc̣ sƣ̣ quản lý trƣc̣ tiếp tƣ̀ trƣở ng phòng Kinh doanh, bở i đây vâñ là nhƣ̃ng
khách hàng quan trọng đem lại phần lớn doanh thu cho công ty . Nhƣ đã đề
câp̣ ở trên , công nợ phát sinh chính của công ty tâp̣ trung chủ yếu ở các nhà
buôn, vì vậy, để quản lý những khách hàng này tốt hơn , công ty cần k í kết
hơp̣ đồng chăṭ chẽ vớ i các nhà buôn lớ n này về các điêụ k hoản chiết khấu ,
thanh toán cũng nhƣ công nơ.̣
Đối với ngoại thành Hà Nội và các tỉnh miền Bắ c, công ty choṇ ra các
nhà buôn lớn nhất cho từng vùng để thiết lập các nhà phân phối tại từng vùng
đó. Mỗi nhà phân phối sẽ phu ̣trách môṭ vùng:
- Vùng lân cận Thủ đô Hà Nội gồm có : 9 tỉnh là Thái Nguyên, Phú
Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hƣng Yên, Bắc Ninh, Hải Dƣơng, Hà Nam và
Hòa Bình.
- Vùng duyên hải Bắc Bộ: bao trùm các tỉnh ven biển là Quảng Ninh,
Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, và Ninh Bình.
- Vùng trung du và miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai,
Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
- Vùng B ắc Trung Bộ: gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Các nhà phân phối chỉ đƣợc bán hàng trên địa bàn mà mình phụ trách ,
không bán hàng lấn sang khu vƣc̣ của nhà phân phối các gây nhiêũ loaṇ giá cả
trên thi ̣trƣờ ng.
Các nhà phân phối đều hƣởng chung một mức chiết khấu theo quy định
của công ty và sẽ đƣợc công ty hỗ trợ tuyển dụng cũng nhƣ đào tạo đội ngũ
nhân viên bán hàng nhằm hỗ trợ nhà phân phố i đƣa hàng ra thi ̣trƣờ ng môṭ
cách nhanh nhất và bài bản nhất.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top