daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình hội nhập, du lịch tỉnh Kon Tum còn bộc lộ
nhiều bất cập, chưa có nhiều đóng góp trong tổng sản phẩm nội địa,
thiếu sự phát triển bền vững, đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng,
sản phẩm du lịch còn cùng kiệt nàn, đơn điệu, thị trường du lịch chậm
được mở rộng, quản lý nhà nước còn chưa đi sâu. Đặc biệt, du lịch
tỉnh Kon Tum chưa tạo ra quá trình liên kết vùng - khu vực để phát
triển, hỗ trợ và bổ sung cho nhau.
Xuất phát từ lí do đó, tác giả quyết định làm đề tài “Phát triển
du lịch tỉnh Kon Tum” cho Luận văn thạc sĩ của mình. Hy vọng rằng,
việc thực hiện đề tài sẽ giúp tác giả làm rõ được thực trạng phát triển
du lịch của Kon Tum những năm qua và tìm ra được những giải pháp
cần thiết góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà không ngừng phát triển.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan tới phát triển du lịch.
- Chỉ ra được thực trạng của phát triển du lịch tỉnh Kon Tum.
- Đề xuất được các giái pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh phát
triển du lịch tỉnh Kon Tum trong tương lai.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn phát
triển du lịch tỉnh Kon Tum
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
Kon Tum
+ Về thời gian:Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch trên địa
bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015, định hướng và giải pháp
phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp tổng hợp:
- Phương pháp hệ thống:
- Phương pháp thống kê:
- Phương pháp điều tra, khảo sát:
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo
phụ lục thì đề tài được cấu trúc thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận về phát triển du lịch
Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Kon Tum
Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Kon Tum.
6. Tổng quan nghiên cứu

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Kon Tum đạt được
những kết quả khởi sắc tuy nhiên công tác quy hoạch, thu hút đầu tư,
quảng bá, xúc tiến du lịch chưa đạt được những kết quả đáng kể.
Ngành Du lịch Kon Tum đang từng bước tạo công ăn việc làm ổn
định cho người dân địa phương, đóng góp một phần cho nguồn ngân
sách nhà nước của tỉnh.Hình ảnh tỉnh Kon Tum đã và đang được du
khách trong và ngoài nước biết đến.Giai đoạn này ngành du lịch tỉnh
Kon Tum cũng đã thực hiện nhiều chính sách định hướng phát triển
du lịch bền vững và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên
để thực hiện đúng theo yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải có
những nổ lực cố gắng và sự thống nhất giữa các cơ quan nhà nước,
doanh nghiệp người dân địa phương và du khách trong việc triển khai
thực hiện các chính sách, giải pháp đề ra.
Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản về
phát triển nói chung và phát triển du lịch nói riêng, đồng thời tập
trung phân tích những yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường, đánh
giá được những tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thực
trạng phát triển du lịch Kon Tum trong giai đoạn vừa qua. Trên cơ sở
đó kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch Kon
Tum.Với kinh nghiệm và khả năng còn hạn chế trong quá trình
nghiên cứu chắc chắn có những sai sót rất mong nhận được góp ý để
luận văn được hoàn thiện hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top