daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI MỞ ĐẦU
Lý luận và thực tiễn là hai phạm trù cơ bản, nền tảng của triết học Mác- Lênin nói chung và của lý luận nhận thức mác xít nói riêng. Trong lịch sử đã có rất nhiều trường phái đưa ra quan niệm về phạm trù này cũng như đưa ra mối liên hệ giữa thực tiễn và lý luận nhưng chưa thật sự đầy đủ và có phần sai lệch. Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời đã đưa ra quan niệm thực sự khoa học về mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. C.Mác và Ăngghen đã xác nhận một cách hiểu về biện chứng của thực tiễn và lý luận: “Tinh thần” coi hiện thực thực tại chỉ là phạm trù đương nhiên sẽ quy mọi hoạt động và thực tiễn của con người thành một quá trình tư duy biện chứng của sự phê phán có tính phê phán”. Nhận thức đúng và giải quyết hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại của thực tiễn và lí luận luôn là một đòi hỏi cấp bách và là một cách để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi cá nhân, của tổ chức và của một dân tộc. Chính vì vậy nhóm em đã lựa chon và đi sâu vào đề tài: “phân tích vai trò của thực tiễn đối với lí luận”

I. Khái quát về lý luận và thực tiễn
1. Một số nội dung cơ bản về thực tiễn.
1.1. Khái niệm
Trước khi triết học Mác ra đời thì đã có một số quan niệm về thực tiễn:
Các nhà triết học duy tâm cho hoạt động nhận thức của tinh thần là hoạt động thực tiễn. Các nhà triết học tôn giáo cho hoạt động sáng tạo ra vũ trụ của các lực lượng siêu nhiên là hoạt động thực tiễn. Đại biểu của chủ nghĩa duy vật trước Mác như Điđrô cho thực tiễn là hoạt động thực nghiệm khoa học. Đây là quan niệm đúng nhưng chưa đầy đủ. Các nhà thực dụng Mỹ hiện đại cho thực tiễn là phản ứng của con người trước hoàn cảnh một cách hiệu quả nhất. Tất cả những quan niệm này đều chưa thực sự khoa học. Trên cơ sở kế thừa những yếu tố hợp lí và khắc phục những thiếu sót trong quan điểm của các nhà triết học đi trước, Mác và Ăng ghen đã đưa ra khái niệm về thực tiễn.
Thực tiễn được hiểu là những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người, nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Như vậy có thể thấy Mác, Ăngghen đã xây dựng khái niệm thực tiễn dựa trên ba thuộc tính: Trước hết, hoạt động thực tiễn phải là hoạt động vật chất chứ không phải hoạt động tinh thần. Thứ hai, hoạt động thực tiễn còn phải là hoạt động mang tính mục đích, mà mục đích cụ thể ở đây là cải tạo tự nhiên và xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình; Thứ ba, đây còn là hoạt động mang tính lịch sử- xã hội, phản ánh lịch sử cũng như các điều kiện kinh tế, xã hội khác. Thực tiễn cũng có quá trình vận động và phát triển của nó, trình độ phát triển của thực tiễn nói lên trình độ chinh phục giới tự nhiên và làm chủ xã hội của con người.
1.2. Các hình thức cơ bản của thực tiễn
- Hoạt động sản xuất vật chất: là hình thức cơ bản đầu tiên của thực tiễn. quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
- Hoạt động chính trị xã hội: Là hoạt động đấu tranh giai cấp, dân tộc có vai trò thúc đẩy sự phát triển văn minh của của xã hội và nhân loại.
- Hoạt động thực nghiệm khoa học: Là hoạt động thí nghiệm, thực nghiệm bằng các phương tiện vật chất của khoa học. hoạt động này thúc đẩy quá trình nhận thức của con người về thế giới quan, góp phần nâng cao đời sống của con người.
2. Một số vấn đề về lí luận
2.1. Khái niệm.
Trước Mác, các nhà triết học đều chưa đưa ra được một khái niệm cụ thể về lí luận. Đến Mác, Ăng ghen, các ông đưa ra quan niệm về lí luận như sau: Lí luận là một

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh Văn học 0
N Phân tích vai trò cộng đồng và đề xuất giải pháp hỗ trợ cộng đồng bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ Khoa học Tự nhiên 0
L Phân tích vai trò của ODA và FDI vào Việt Nam trong thời gian tới Luận văn Kinh tế 0
P Phân tích vai trò của từng lực lượng bên ngoài thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan Luận văn Kinh tế 0
D Phân tích vai trò của thuế đối với nền kinh tế xã hội và liên hệ ở việt nam hiện nay Luận văn Kinh tế 0
B Phân tích vai trò của nhà nước trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ ch Kinh tế quốc tế 0
H PHÂN TÍCH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN vai trò của truyền thông với xã hội và văn hóa Tài liệu chưa phân loại 0
C Phân tích vai trò chiến đấu của lực lượng phòng không không quân trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng Tài liệu chưa phân loại 0
N Phân tích vai trò của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội Tài liệu chưa phân loại 0
N Phân tích vai trò định hướng hoạt động kinh doanh của triết lý kinh doanh. Lấy thực tế một số doanh Tài liệu chưa phân loại 2

Các chủ đề có liên quan khác

Top