hero_20_vn

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mục lục
Danh mục sơ đồ, bảng biểu
Danh mục từ viết tắt
Lời mở đầu8 8
Phần I: Lý luận chung về doanh thu10 10
1.1.Bản chất và nội dung của doanh thu10 10
1.1.1. Bản chất của doanh thu 10 10
1.1.2. Phân loại doanh thu11 11
1.2.Nguyên tắc hạch toán doanh thu13 13
1.2.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu13 13
1.2.1.1. Doanh thu bán hàng13 13
1.2.1.2.Doanh thu cung cấp dịch vô15 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 15
1.2.2. Nguyên tắc khi hạch toán doanh thu18 18
1.3.Qui trình hạch toán20 20
1.3.1. Chứng từ sử dụng khi hạch toán doanh thu20 20
1.3.2. Tài khoản sử dông21 21
1.3.3. Qui trình hạch toán một số nghiệp vụ ghi nhận doanh thu chủ yếu22 22
1.3.3.1. cách bán hàng trực tiếp cho khách hàng23 23
1.3.3.2. cách tiêu thụ qua các đại lý25 25
1.3.3.3. cách bán hàng trả góp28 28
1.3.3.4. Doanh thu trợ cấp, trợ giá ( tại doanh nghiệp công Ých)30 30
1.3.3.5. Các trường hợp tiêu thụ khác 32 32
13.3.6. Các khoản điều chỉnh giảm doanh thu 33 33
Phần II: Thực trạng hạch toán doanh thu tại công ty SX-XNK Dệt may Hải Phòng36 36
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 36 36
2.2 . Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 38 38
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh40 40
2.4. đặc điểm tổ chức kế toán44 44
2.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán44 44
2.4.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán44 44
2.4.1.2 Mối quan hệ với các phòng khác49 49
2.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty51 51
2.4.2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán51 51
2.4.2.2. Đặc điểm tổ chức chứng từ52 52
2.4.2.3. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán54 54
2.5. Đặc điểm doanh thu tại đơn vị56 56
2.5.1. Phân loại doanh thu56 56
2.5.1.1. Doanh thu bán hàng57 57
2.5.1.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ 58 58
2.5.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu58 58
2.5.2.1. Doanh thu bán hàng hoá công ty58 58
2.5.2.2. Doanh thu vận tải59 59
2.5.2.3. Doanh thu bán hàng đại lý60 60
2.5.2.4. Doanh thu bán hàng kinh doanh của cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm60 60
2.5.2.5. Doanh thu bán vật tư, hàng hoá nội địa công ty60 60
2.5.2.6. Doanh thu gia công hàng xuất khẩu công ty 61 61
2.5.2.7. Doanh thu hàng nội địa của Nhà máy may sè 161 61
2.6. Quy trình hạch toán doanh thu62 62
2.6.1. Doanh thu dịch vụ vận tải62 62
2.6.2. Doanh thu bán hàng 81 81
2.6.2.1. Tài khoản sử dông81 81
2.6.2.2. Các chứng từ sử dông81 81
2.6.2.2.1.Doanh thu bán hàng hoá công ty81 81
2.6.2.2.2 Doanh thu bán hàng đại lý83 83
2.6.2.2.3 Doanh thu bán hàng của cửa hàng giới thiệu sản phẩm83 83
2.6.2.2.4. Doanh thu gia công hàng xuất khẩu công ty, hàng nội địa của Nhà máy may sè 185 85
2.6.2.2.5. Doanh thu bán vật tư, hàng hoá nội địa của Công ty85 85
2.6.2.3. Sổ sách sử dông86 86
Phần III: Đánh giá công tác kế toán doanh thu tại công ty88 88
3.1. Nhận xét chung88 88
3.1.1. Ưu điểm88 88
3.1.2. Nhược điểm88 88
3.2. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện89 89
3.3. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tại Công ty93 93
3.3.1. Doanh thu phản ánh đúng tình hình thực tế tại Công ty 93 93
3.3.2. Quản l‎ tập trung hoá đơn GTGT94 94
3.3.3. Lập báo cáo doanh thu nội bé95 95
3.3.4. Một số giải pháp khác97 97
Kết luận98 98
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ kinh tế đặc biệt quan trọng. Bằng hệ thống các phương pháp khoa học của mình, kế toán đã giúp cho nhà quản lý thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác. Trên cơ sở các thông tin đó, Ban giám đốc, các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp đều tự xây dùng cho mình một bộ máy quản lý, bộ máy kế toán sao cho cho phù hợp với mô hình hoạt động, quy mô của doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình luôn phải tạo được doanh thu và đảm bảo tạo được lợi nhuận từ khoản doanh thu đó. Một doanh nghiệp hoạt động mà không tạo ra được doanh thu thì không thể tồn tại đựơc. Doanh thu có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau do đó qui trình hạch toán cũng được phân chia thành rất nhiều loại, mỗi nguồn hình thành doanh thu lại có một qui trình hạch toán khác nhau. Vì thế doanh thu là một phần rất quan trọng đảm bảo sự phát triển và tồn tại của mỗi doanh nghiệp và nó là một mảng đề tài rất thó vị để nghiên cứu tìm hiểu sâu. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài “ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ” làm chuyên đề luận văn tốt nghiệp.
Luận văn tốt nghiệp được trình bầy theo các phần sau:
Phần I: Lý luận chung
Phần II: thực trạng hạch toán doanh thu tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Dệt may Hải Phòng.
Phần III: Đánh giá công tác kế toán doanh thu tại công ty.
Em xin chân thành Thank TS Phạm Quang cùng các cán bộ kế toán của Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu dệt may Hải Phòng đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập để em có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp cũng như hiểu biết thêm về công tác kế toán.Phần I: Lý luận chung về doanh thu


1.1. Bản chất và nội dung của doanh thu
1.1.1. Bản chất của doanh thu
Mỗi mét doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với sự cạnh tranh khắc nghiệt của nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước thì các doanh nghiệp phải tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá cả sản xuất ra và mua vào để kinh doanh. Khi tiêu thụ được sản phẩm thì sẽ tạo ra những khoản doanh thu và lợi nhuận từ đó cho thấy sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Quá trình hạch toán doanh thu diễn ra sau khi tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá.
Để hiểu được thế nào là doanh thu và phương pháp hạch toán doanh thu thì trước hết chúng ta phải hiểu được những thuật ngữ dùng trong quá trình hạch toán doanh thu.
Doanh thu được ghi nhận từ quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ:
. Bán hàng là bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán các hàng hoá mua vào.
. Cung cấp dịch vụ là thực hiện công việc không mang hình thái vật chất đã thoả thuận theo hợp đồng trong một hay nhiều kỳ kế toán.
Doanh thu là tổng các giá trị lợi tức kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Giá trị lợi tức kinh tế là giá trị của các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu thụ được trong kỳ.
Giá trị của doanh thu được xác định thông qua giá trị của hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ.
Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với các bên mua hay bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý (là giá trị tài sản có thể trao đổi hay giá trị một khoản nợ được thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sù trao đổi ngang giá) của các khoản đã thu được hay sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.
Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng kém phẩm chất, sai qui cách hay lạc hậu thị hiếu.
Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.
Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
Trên đây là một số thuật ngữ được dùng trong quá trình hạch toán ghi nhận doanh thu của các doanh nghiệp để góp phần giúp mọi người có thể hiểu hơn về doanh thu và quá trình hạch toán doanh thu.

1.1.2. Phân loại doanh thu
Doanh thu được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau từ đó mà có rất nhiều loại doanh thu và nhiều cách phân loại doanh thu. Doanh thu được phân loại dùa trên nhiều tiêu chí khác nhau và tuỳ theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình mà các doanh nghiệp phân loại doanh thu ra những loại cụ thể phù hợp. Mỗi cách phân chia doanh thu lại có một ưu điểm riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp.
Doanh thu có thể được phân loại theo các cách sau đây:
Doanh thu hàng xuất khẩu và hàng nội địa:
Doanh thu hàng xuất khẩu là giá trị các khoản lợi tức kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ việc xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ra các thị trường nước ngoài hay vào các khu chế xuất, khu công nghiệp cho các dự án đầu tư nước ngoài.
Doanh thu hàng nội địa là giá trị các khoản lợi tức kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước.
Việc phân chia hàng hoá theo hàng xuất khẩu và hàng nội địa giúp cho các doanh nghiệp thấy được ưu thế của mình là bán hàng trong nước hay nước ngoài. Việc phân chia này giúp các doanh nghiệp có các chiến lược phát triển tăng tiêu thụ hàng hoá trong nước hay tăng cường xuất khẩu hàng hoá đến những khu vực tiềm năng. Hiện nay các doanh nghiệp may mặc của nước ta chỉ chủ yếu tập chung cho xuất khẩu mà quên mất thị trường rất tiềm năng trong nước thì việc phânc hia doanh thu theo hàng xuất khẩu và hàng nội địa là một phương pháp phan chia thích hợp để các doanh nghiệp có thể phân tích được tình hình tiêu thụ sản phẩm ở trong và ngoài nước từ đó có chiến lược phát triển thích hợp đưa doanh thu của doanh nghiệp mình ngày càng nâng cao.
Doanh thu ngoại tệ và nội tệ:
Doanh thu ngoại tệ là giá trị các khoản lợi tức kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán dưới hình thái giá trị qui đổi ra ngoại tệ.
Doanh thu nội tệ là giá trị các khoản lợi tức kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ dưới hình thái giá trị qui đổi ra tiền Việt Nam đồng.
Việc phân chia doanh thu theo loại tiền thu về giúp cho doanh nghiệp có thể hạch toán rõ ràng các khoản tăng (giảm) doanh thu đạt được từ các khoản doanh thu ngoại tệ.
Việc phân chia doanh thu theo loại tiền thu về cũng gần giống như việc phân chia doanh thu hàng xuất khẩu và hàng nội địa bởi các khoản doanh thu ngoại tệ chủ yếu phát sinh từ việc xuất khẩu hàng hoá.
Doanh thu theo mặt hàng kinh doanh:
Việc phân chia doanh thu theo mặt hàng là hình thức phân loài được các doanh nghiệp sử dụng chủ yếu để phân loại doanh thu của doanh nghiệp mình. Tuỳ theo các loại mặt hàng kinh doanh mà các doanh nghiệp phân chia doanh thu của đơn vị mình ra thành các loại tương ứng. Có thể phân loại doanh thu theo hình thức sau đây:
Doanh thu bán hàng hoá là giá trị kinh tế doanh nghiệp thu được từ việc bán các sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp mình sản xuất hay mua về kinh doanh trong kỳ.
Doanh thu cung cấp dịch vụ là giá trị các khoản lợi Ých kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp dịch vụ cho các đơn vị.
Việc phân loại doanh thu theo mặt hàng kinh doanh giúp các doanh nghiệp thấy được các mạt hàng kinh doanh nào có doanh thu lớn đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp từ đó có các chiến lược phát triển thích hợp đối với các mặt hàng đó để doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Doanh thu theo kênh bán hàng:
Việc phân loại doanh thu theo kênh bán hàng có thể giúp các doanh nghiệp có thể thấy được nơi bán hàng nào đem lại nhiều doanh thu cho đơn vị để từ đó có những biện pháp thích hợp để tăng doanh thu tại các nơi đó và rút kinh nghiệm để tăng doanh thu cho các nơi tiêu thụ khác.
Mỗi cách phân loại doanh thu có những ưu nhược điểm khác nhau các doanh nghiệp khi phân loại doanh thu có thể kết hợp nhiều cách phân loại khác nhau để đáp ứng được yêu cầu quản lý từ đó đưa ra được các chiến lược phát triển phù hợp với doanh nghiệp mình.
1.2.Nguyên tắc hạch toán doanh thu
1.2.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản là toàn bộ số tiền thu được do bán sản phẩm, hàng hoá và do việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ( không bao gồm thuế giá trị gia tăng) sau khi đã trừ đi các khoản triết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại ( nếu có chứng từ hợp lệ) và được khách hàng thanh toán ( không phân biệt đã thu được hay chưa). Tuy nhiên không phải bất kỳ khi nào bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ mà số tiền thu được đó cũng được ghi nhận là doanh thu của đơn vị, số tiền đó được ghi nhận là doanh thu chỉ khi nó thoả mãn các điều kiện trong việc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được qui định dưới đây:

1.2.1.1.Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn 5 điều kiện sau:
. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi Ých gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hay hàng hoá cho người mua;
. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hay quyền kiểm soát hàng hoá;
. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
. Doanh nghiệp đã thu được hay sẽ thu được lợi Ých kinh tế từ giao dịch bán hàng;
. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi Ých gắn lion với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp cho người mua có nghĩa là khi đã chuyển giao rồi nếu có xảy ra các hiện tượng như hàng hoá bị mất, bị háng thì sự thiệt hại này các đơn vị mua hàng hoá sẽ phải chịu mà doanh nghiệp không phải chịu bất kỳ một tổn thất nào. Doanh nghiệp phải xác định thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi Ých gắn liền với quyền sở hữu hàng hoá cho người mua trong từng trường hợp cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro trùng với thời điểm chuyển giao lợi Ých gắn liền với quyền sở hữu hợp pháp hay quyền kiểm soát hàng hoá cho người mua.
Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hoá thì giao dịch không được coi là hoạt động bán hàng và doanh thu không được ghi nhận. Doanh nghiệp còn phải chịu rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hoá dưới nhiều hình thức khác nhau như:
Doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm để đảm bảo cho tài sản được hoạt động bình thường mà việc này không nằm trong các điều khoản bảo hành thông thường;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

hongsinh20

New Member
Re: [Free] Đề án: Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ`

em xin bản đầy đủ đề án hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với ạ
gmail của em là [email protected]
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top