tctuvan

New Member
Bài 1 : Giả sử hoạt động sản xuất xi măng trên thị trường có hàm chi phí cận biên MC = 16 + 0.04Q , hàm lợi ích cận biên MB = 40 – 0.08Q , hàm chi phí ngoại ứng cận biên MEC = 8 + 0.04Q ( Q tính bằng tấn , P là một sản phẩm tính bằng USD )

a. Xác định mức sản xuất hiệu quả cá nhân và hiệu quả xã hội và mức giá tương ứng ?
b. Đề diều chỉnh hoạt động về mức tối ưu xã hội cần áp dụng mức thuế là bao nhiêu ? Tính tổng doanh thu thuế ? So sánh với tổng chi phí ngoại ứng do hoạt động đó gây ra khi khai thác ở mức hiệu quả xã hội ?
c. So sánh phúc lợi xã hội tại mức hoạt động tối ưu cá nhân và xã hội để thấy được thiệt hại do hoạt động sản xuất gây ra cho xã hội ?
d. Biểu diễn các kết quả trên đồ thị ?

Đọc tiếp:
Download :
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top