tctuvan

New Member
LỜI MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU . ii
MỤC LỤC .. ii
Danh sách hình . iv
Danh sách bảng . v
Chương 1. NHẬP MÔN – THỦY VĂN MÔI TRƯỜNG .. 7
1.1 Đặc trưng của môi trường nước 7
1.1.1 Định nghĩa và tính chất của nước 7
1.1.2 Môi trường nước .. 8
1.1.3 Vai trò của nước trong cuộc sống 8
1.2 Giới thiệu môn học Thủy văn môi trường .. 9
1.3 Đặc điểm của hiện tượng thủy văn .. 10
1.4 Phương pháp nghiên cứu .. 11
1.5 Lịch sử môn học . 13
1.6 Mạng lưới khí tượng thủy văn ở Việt Nam . 14
Chương 2. TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 15
1.1 Các thể chứa nước trên trái đất .. 15
1.1.1 Nước trong khí quyển . 15
1.1.2 Nước trong thủy quyển .. 15
1.1.3 Nước trong địa quyển . 15
1.1.4 Nước trong sinh quyển .. 15
1.2 Chu trình thủy văn 16
1.2.1 Chu trình thủy văn 16
1.2.2 Minh họa chu trình thủy văn 16
1.3 Phân phối nước trên trái đất . 17
1.3.1 Các số liệu về lượng nước trên trái đất .. 17
1.3.2 Nhận xét sự phân phối nước trong thiên nhiên .. 19
1.3.3 Vấn đề sử dụng nguồn nước 20
1.4 Bảo vệ môi trường nước 21
Chương 3. CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG CHẢY .. 23
3.1 Mưa .. 23
3.1.1 Sự giáng thủy và mưa . 23
3.1.2 Sự hình thành mưa 23
3.1.3 Tính toán lượng mưa bình quân 25
3.2 Ấm độ không khí .. 28
3.2.1 Các đặc trưng của ẩm độ không khí 28
3.2.2 Sự thay đổi độ ẩm không khí theo thời gian .. 30
3.3 Bốc hơi 30
3.3.1 Định nghĩa 30
3.3.3 Chế độ bốc hơi và nhân tố ảnh hưởng đến bốc hơi . 31
3.4 Gió, bão .. 32
3.4.1 Sự hình thành gió . 32
3.4.2 Các đặc trưng của gió 32
3.4.3 Các loại gió . 35
3.4.4 Dông 37
3.3.5 Bão tố . 38
Chương 4. LƯU VỰC SÔNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NƯỚC 44
4.1 Hệ thống sông ngòi .. 44
4.2 Lưu vực sông và các đặc trưng của sông .. 46
4.2.1 Lưu vực sông .. 46
4.2.2 Sự hình thành dòng chảy sông ngòi . 47
4.2.3 Các đặc trưng hình học của lưu vực 48
4.2.3.1 Diện tích lưu vực 48
4.2.3.2 Chiều dài sông chính và chiều dài lưu vực .. 48
4.2.3.3 Chiều rộng bình quân lưu vực . 49
4.2.3.4 Hệ số hình dạng lưu vực 49
4.2.3.5 Độ cao bình quân lưu vực . 49
4.2.3.6 Độ dốc bình quân lưu vực J . 50
4.2.3.7 Mật độ lưới sông 50
4.2.4 Các đặc trưng biểu thị dòng chảy . 51
4.2.4.1 Lưu lượng nước . 51
4.2.4.2 Tổng lượng dòng chảy 52
4.2.4.3 Độ sâu dòng chảy .. 52
4.2.4.4 Module dòng chảy . 52
4.2.4.5 Hệ số dòng chảy . 52
4.3 Phương trình cân bằng nước 53
4.3.1 Nguyên lý . 53
4.3.2 Phương trình cân bằng nước thông dụng .. 53
4.3.3 Phương trình cân bằng nước của lưu vực kín và hở trong thời đoạn bất kỳ 54
4.3.3.1 Lưu vực kín .. 54
4.3.3.2 Lưu vực hở 54
4.3.4 Phương trình cân bằng nước trong nhiều năm 54
4.4 Các hoạt động của con người ảnh hưởng đến cân bằng nước khu vực .. 55
Chương 5. THỦY TRIỀU VÀ SỰ XÂM NHẬP MẶN VÙNG CỬA SÔNG .. 57
5.1 Khái niệm về vùng cửa sông 57
5.1.1 Vùng ven biển ngoài cửa sông 57
5.1.2 Vùng cửa sông 57
5.1.3 Vùng trên cửa sông .. 57
5.2 Thuỷ triều .. 58
5.2.1 Định nghĩa thuỷ triều .. 58
5.2.2 Phân loại thuỷ triều .. 59
5.2.2.1 Bán nhật triều đều . 59
5.2.2.2 Bán nhật triều không đều .. 59
5.2.2.3 Nhật triều đều .. 60
5.2.2.4 Nhật triều không đều 60
5.2.3 Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .. 62
5.3 Đặc tính thủy văn vùng cửa sông có thủy triều . 63
5.3.1 Hiện tượng thuỷ triều ở cửa sông . 63
5.3.2 Sự thay đổi mực nước cửa sông chịu ảnh hưởng triều .. 64
5.4 Sự xâm nhập mặn vào cửa sông . 64
5.4.1 Hiện tượng xâm nhập mặn 64
5.4.2 Môi trường nước vùng cửa sông 66
Chương 6. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG . 67
6.1 Giới thiệu .. 67
6.2 Hệ thống Mekong . 67
6.3 Điều kiện tự nhiên vùng ĐBSCL .. 70
6.4 Đặc điểm khí hậu vùng ĐBSCL 73
6.5 Đặc điểm chế độ thủy văn vùng ĐBSCL .. 76
6.5.1 Mạng lưới sông và kênh 76
6.5.2 Đặc điểm chế độ thủy văn 78
6.5.3 Phân phối dòng chảy 80
6.5.4 Nước ngầm vùng ĐBSCL . 82
6.5.5 Bùn cát trong sông Cửu Long . 83
6.6 Thủy triều và sự truyền triều vào sông Cửu Long 84
6.6.1 Thủy triều vùng ven biển ĐBSCL 84
6.6.2 Sự truyền triều vào sông Cửu Long và bán đảo Cà Mau .. 84
Link download cho anh em:
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top