Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015622 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1.1 Tính cấp thiết
Trong giai ñoạn ñẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện ñại ñất nước và hội
nhập quốc tế, phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) ñược
ðảng và Nhà nước ta ñặc biệt coi trọng và coi ñó là cơ sở và lực lượng ñể
phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm an ninh, quốc
phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh
thái. ðầu tư công cho “tam nông” là ñiều kiện nền tảng ñể thúc ñẩy phát triển
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện
ñại ñất nước. Nước ta là nước nông nghiệp, nên ñầu tư vào nông nghiệp nông
thôn có vai trò rất quan trọng. Kết quả ñầu tư công cho “tam nông” ñã góp
phần quan trọng tạo ra những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội nói
chung, những kết quả của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng, cụ thể
là: Nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhịp ñộ khá cao theo hướng tăng năng
suất, chất lượng và hiệu quả, bảo ñảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia;
xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản tăng nhanh; trình ñộ khoa học - kĩ thuật ñược
nâng cao hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ñược tăng cường,
nhất là thuỷ lợi, giao thông, góp phần thúc ñẩy phát triển sản xuất, từng bước
làm thay ñổi bộ mặt nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn
tiếp tục ñược ñổi mới; kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tăng công
nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho cư
dân nông thôn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả ñó thì nông nghiệp nông
thôn vẫn là lĩnh vực khó thu hút ñầu tư, do chứa nhiều rủi ro. Chính vì vậy ñể
ñể nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững, tại Hội nghị Trung
ương ðảng lần thứ 7 (Khoá X) ngày 28/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương
ðảng ñã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong công tác xây dựng và phát triển nông
thôn; trong ñó ñề ra các quan ñiểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp toàn
diện, cơ bản cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. ðể tổ chức triển
khai Nghị quyết nêu trên, Chính phủ ñã có Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP
ngày 28/10/2008, ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (Khoá X) và Bộ tiêu chí nông thôn mới tại
Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, ñồng
thời ban hành Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ngày 4/6/2010 về phê duyệt
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông
thôn mới là một vấn ñề lớn có tính chất chiến lược trong quá trình phát triển
kinh tế-xã hội của Nhà nước ta nói chung và huyện Yên Thế nói riêng nhằm
quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết việc làm, tăng
thu nhập và nâng cao chất lượng ñời sống của người dân nông thôn. Xây dựng
nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện ñại, cơ cấu
kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển
nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với ñô thị theo quy
hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn ñịnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, moi
trường sinh thái ñược bảo vệ; an ninh trật tự ñược giữ vững, ñời sống vật chất
và tinh thần của người dân càng ñược nâng cao.
Yên Thế là một huyện miền núi của Tỉnh Bắc giang, ñiểm xuất phát
thấp cơ cấu kinh tế sản xuất Nông - lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, Công
nghiệp - TTCN và dịch vụ phát triển chậm; trình ñộ dân trí không ñồng ñều,
ñiều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa ñồng bộ, ñời
sống của một bộ phận nhân dân còn thấp, do vậy khả năng huy ñộng nguồn
lực từ nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quy hoạch sử dụng ñất
nông nghiệp còn hạn chế, ruộng ñất manh mún, sản xuất mang tính cá thể,
nhỏ lẻ, khó khăn trong quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chất lượng nông
sản chưa ñủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng
dụng khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp còn chậm, tỷ trọng chăn nuôi trong
nông nghiệp còn thấp; cơ giới hoá chưa ñồng bộ; Thu nhập của nông dân
thấp; số lượng doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn ít; sự liên
kết giữa người sản xuất và các thành phần kinh tế khác ở khu vực nông thôn
chưa chặt chẽ. Kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém…
Nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM (ñặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ
Chương trình) còn ít và phân bổ chậm; việc huy ñộng ñóng góp của các
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn hỗ trợ
xây dựng NTM (ñặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình) còn ít
và phân bổ chậm; việc huy ñộng ñóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức
kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế nghiên cứu giải pháp ñầu tư công cho
nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thế sẽ là cơ sở
thực tiễn cho các giải pháp ñầu tư công cho nông nghiệp của Chính phủ,
chính quyền các cấp ñể ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông
thôn mới có hiệu quả. Vì những lí do trên, tui tiến hành nghiên cưú ñề tài:
“Giải pháp ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới
trên ñịa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang” .
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng
nông thôn mới ở huyện, ñề xuất giải pháp nhằm tăng cường ñầu tư công cho
nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh
Bắc Giang.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn về ñầu tư
công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.
- ðánh giá ñược thực trạng về ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây
dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện Yên Thế.
- ðề xuất ñược các giải pháp nhằm tăng cường ñầu tư công cho nông
nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh
Bắc Giang.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
- Nghiên cứu ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn
mới ở cấp huyện ñược dựa trên cơ sở lý luận nào?
- Thực trạng ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn
mới hiện nay ở Yên Thế như thế nào? có những bất cập gì?
- Những giải pháp nhằm tăng cường ñầu tư công cho nông nghiệp trong
xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là gì?
1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 ðối tượng nghiên cứu
ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là những lý luận và thực tiễn về ñầu tư
công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới ở huyện.
ðối tượng khảo sát là các ñơn vị cung cấp, tiếp nhận và thực hiện ñầu
tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới ở huyện.
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
1.4.2.1 Phạm vi không gian
ðề tài nghiên cứu tại ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
1.4.2.2 Phạm vi thời gian
Thời gian nghiên cứu ñề tài tiến hành từ 10/2012 ñến 10/2013
Số liệu ñã công bố ñược thu thập từ các tài liệu chủ yếu trong những
năm 2011, 2012 và năm 2013.
1.4.2.3 Phạm vi nội dung
ðề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn
về ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới; những vấn ñề
và thực trạng ñầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới
trên ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement