Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangcodonz
#975874 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lý do chọn đề tài
Đất ngập nƣớc (ĐNN) có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, từ vùng ẩm nhiệt
đới đến các vùng ôn đới và chiếm diện tích khoảng 6% bề mặt trái đất, nghĩa là
khoảng 8,6 triệu km2 [31]. ĐNN có vai trò quan trọng đối với đời sống của các cộng
đồng dân cƣ. Hiện nay, khoảng 70% dân số thế giới ở các vùng cửa sông ven biển
và xung quanh các thủy vực nội địa [32]. ĐNN còn là nơi sinh sống của một số
lƣợng lớn các loài động và thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Ở Việt Nam,
ĐNN rất đa dạng với diện tích xấp xỉ 5.810.000 ha, chiếm khoảng 8% diện tích toàn
bộ các vùng ĐNN của Châu Á [33]. ĐNN Việt Nam gồm 2 nhóm: ĐNN nội địa và
ĐNN ven biển. ĐNN ven biển phân bố rộng khắp chiều dài bờ biển Việt Nam bao
gồm rừng ngập mặn (RNM), ĐNN cửa sông, bãi triều, đầm phá và vùng biển có độ
nƣớc sâu không quá 6 m khi triều thấp.
Vịnh Tiên Yên là một vịnh biển lớn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Các vùng ĐNN
ven biển khu vực vịnh Tiên Yên là nơi có hoạt động kinh tế diễn ra sôi động, có vai
trò hết sức quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế quốc gia cũng nhƣ trong
khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo tồn ĐDSH, bảo vệ môi trƣờng (BVMT)
và phòng tránh thiên tai. Khu vực vịnh Tiên Yên đa dạng về địa chất, địa mạo; tài
nguyên phong phú; các hệ sinh thái (HST) đặc thù nhƣ RNM, thảm cỏ biển; sự đa
dạng về thành phần loài cao, đặc biệt là các loài đặc sản nhƣ sá sùng, bông thùa, sò
huyết, ngao, ngán. Chính vì vậy, các nguồn tài nguyên của khu vực đang đƣợc đẩy
mạnh khai thác phục vụ phát triển kinh tế nhƣ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, cảng
biển, du lịch và khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên, hiện nay ĐNN vịnh Tiên Yên đang đối mặt với nhiều thách thức
trong việc khai thác, sử dụng và quản lý. Sức ép của sự gia tăng dân số, các hoạt động
phát triển kinh tế, xã hội và sự suy thoái tài nguyên, môi trƣờng do khai thác quá mức
và khai thác bằng các biện pháp hủy diệt đang ngày càng đe dọa nghiêm trọng đến
diện tích, chức năng, giá trị và dịch vụ ĐNN tại khu vực này. ĐNN ven biển khu vực
vịnh Tiên Yên còn chịu nhiều tác động mạnh mẽ từ các quá trình, hiện tƣợng và tai
biến thiên nhiên. Việc sử dụng ĐNN trong khu vực vịnh cho nhiều mục đích phát
triển kinh tế vẫn diễn ra manh mún, thiếu quy hoạch đồng bộ, hệ thống [18].
Bảo tồn theo cách truyền thống vẫn tỏ ra chƣa thực sự hiệu quả. Thực tế cho
thấy ĐDSH vẫn đang bị suy giảm; hoạt động khai thác, sử dụng ĐNN vẫn chƣa
đƣợc kiểm soát một cách chặt chẽ; vai trò của các cơ quan chức năng chƣa hoạt
động đủ mạnh. Một số công trình nghiên cứu cho thấy mặc dù khu vực giàu có về
các nguồn tài nguyên nhƣng hiệu quả khai thác kinh tế thấp, nhu cầu khai thác tiếp
tục gia tăng trong khi tài nguyên đã suy giảm, các hoạt động phát triển đã gây nhiều
tác động tiêu cực đến môi trƣờng. Thực tế tại vịnh Tiên Yên cho thấy những cách
tiếp cận mới, khoa học, phù hợp với thực tế địa phƣơng trong quản lý ĐNN là rất
cần thiết. Câu hỏi đặt ra cho việc quản lý ĐNN tại đây là làm thế nào để sử dụng
một cách khôn khéo ĐNN, sao cho vừa khai thác hợp lý những tài nguyên của ĐNN
để phục vụ cuộc sống của ngƣời dân địa phƣơng nhƣng vẫn duy trì đƣợc các chức
năng và thuộc tính của ĐNN.
Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn nêu trên, luận án “Nghiên cứu đề xuất
các giải pháp sử dụng khôn khéo đất ngập nƣớc ven biển khu vực vịnh Tiên
Yên, tỉnh Quảng Ninh” đƣợc nghiên cứu với mục tiêu và các nội dung sau đây.
2. Mục tiêu của luận án
(1) Nghiên cứu những bất cập trong quản lý và sử dụng tài nguyên ĐNN ven
biển hiện nay tại khu vực vịnh Tiên Yên;
(2) Đề xuất đƣợc các giải pháp sử dụng khôn khéo đất ngập nƣớc ven biển
khu vực vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung của luận án
(1) Nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của ĐNN ven biển khu vực vịnh Tiên
Yên đối với kinh tế, xã hội và môi trƣờng theo 4 nhóm dịch vụ HST;
(2) Nghiên cứu những nội dung về quản lý và sử dụng tài nguyên ĐNN ven
biển hiện nay ảnh hƣởng đến sử dụng khôn khéo ĐNN khu vực vịnh Tiên Yên bao
gồm việc xác định các bất cập; các nguyên nhân và mức độ suy thoái tác động đến
ĐNN vịnh Tiên Yên;
(3) Nghiên cứu, đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong việc
sử dụng khôn khéo ĐNN ven biển khu vực vịnh Tiên Yên;
(4) Đề xuất giải pháp sử dụng khôn khéo ĐNN ven biển phù hợp khu vực
vịnh Tiên Yên.
4. Luận điểm bảo vệ
(1) ĐNN ven biển khu vực vịnh Tiên Yên có tính đa dạng sinh học cao và có
vai trò hết sức quan trọng đối với môi trƣờng, kinh tế và xã hội tại khu vực nhƣng bị
tác động, ảnh hƣởng do những bất cập trong quản lý và sử dụng tài nguyên ĐNN
hiện nay;
(2) Sử dụng khôn khéo là giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế những bất cập
trong quản lý và sử dụng tài nguyên ĐNN ven biển khu vực vịnh Tiên Yên.
5. Điểm mới của luận án
(1) Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn sử dụng khôn
khéo ĐNN khu vực cửa sông, ven biển;
(2) Đề xuất đƣợc giải pháp sử dụng khôn khéo ĐNN ven biển khu vực vịnh
Tiên Yên trong mối quan hệ hài hòa hai chiều giữa hệ thống tự nhiên (các dịch vụ
HST) và hệ thống xã hội (quản lý và sử dụng ĐNN) một cách hệ thống có sự tham
gia, chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan, đặc biệt ngƣời dân địa phƣơng giải quyết
các bất cập trong quản lý vả sử dụng ĐNN hiện nay theo 5 nhóm giải pháp chung,
20 hoạt động cụ thể với 2 mô hình đề xuất thí điểm cho 2/4 vùng chức năng sinh
thái khác nhau.
6. Ý nghĩa của luận án
6.1. Ý nghĩa khoa học
Luận án góp phần vào việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong sử
dụng và quản lý ĐNN bằng việc áp dụng tiếp cận sử dụng khôn khéo, tiếp cận HST
và đặc biệt tiếp cận bảo tồn dựa vào cộng đồng với các phƣơng pháp thực hiện khoa
học và phù hợp giải quyết hài hòa giữa việc sử dụng các dịch vụ HST cho phát triển
kinh tế mà vẫn đảm bảo đƣợc cấu trúc, chức năng hay nói cách khác là không làm
mất đi, hay ảnh hƣởng đến chúng. Các giải pháp mang tính “chính sách”, tiếp cận từ
dƣới lên, có sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng địa phƣơng
thay vì phƣơng pháp truyền thống, tiếp cận từ trên xuống, chủ yếu từ các cơ quan
quản lý nhà nƣớc nhƣ hiện nay.
Luận án cũng đã áp dụng phƣơng pháp phân tích DPSIR thống nhất cho một
khu vực đất ngập nƣớc cửa sông, ven biển nhằm đánh giá đƣợc hiện trạng và vai trò
của đa dạng sinh học trong khu vực, những bất cập và nguyên nhân cũng nhƣ tác
động của việc quản lý và sử dụng đất ngập nƣớc hiện nay, trên cơ sở đó, đề xuất
đƣợc các giải pháp nhằm sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nƣớc và các dịch
vụ của chúng.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Đề xuất các giải pháp sử dụng khôn khéo ĐNN ven biển tại khu vực vịnh
Tiên Yên cho các nhà hoạch định chính sách tại Quảng Ninh trong việc quản lý, bảo
tồn ĐNN hiện nay. Các giải pháp này còn là nghiên cứu điển hình tham khảo hữu
ích cho các địa phƣơng, các khu ĐNN ven biển khác trong việc quản lý, bảo tồn và
sử dụng khôn khéo ĐNN.
Cung cấp một cách hệ thống các thông tin, dữ liệu về tự nhiên, đa dạng sinh
học và kinh tế xã hội phục vụ quản lý, nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo về
ĐNN ven biển hiện nay tại vịnh Tiên Yên.
7. Thời gian thực hiện luận án
Luận án đƣợc nghiên cứu từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013.
8. Bố cục của luận án
Bố cục của luận án gồm tổng cộng 145 trang với 29 hình (trong đó có 4 bản
đồ và 20 bảng). Ngoài phần mở đầu (5 trang), kết luận và khuyến nghị (2 trang), các
nội dung của luận án đƣợc trình bày trong 3 chƣơng gồm:
Chƣơng 1. Tổng quan sử dụng khôn khéo đất ngập nƣớc (24 trang);
Chƣơng 2. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu (20 trang);
Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận (94 trang).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018142 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement