Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quynhnga_cp
#1008173 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Đề tài tập trung tổng kết đánh giá những thắng lợi và bài học của quan hệ đăc biệt Việt Nam - Lào trong cách mạng dân tộc giai đoạn 1954 - 1975. Nêu và phân tích những thành tựu và một số hạn chế của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn 1975 - 2000. Từ đó đề xuất một số phương hướng và những giải pháp mới của mối quan hệ này trong giai đoạn tiếp theo
Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Nêu những bài học kinh nghiệm đặt cơ sở cho mối quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn 1954 - 2000, đề xuất một số phương hướng và những giải pháp mới cho mối quan hệ này trong giai đoạn tiếp theo
Hoàn thành một bản báo cáo khoa học, nhan đề : "Đánh giá tổng quan về quan hệ Việt Nam - Lào ( 1954 - 2000) và phương hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới" nhằm mục đích giới thiệu cho người đọc hiểu được mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai nước trong gần nửa thế kỷ
đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đề tài là nguồn tham khảo phục vụ cho công tác giảng dậy và nghiên cứu ở các trường đại học và các viện nghiên cứu
thức gia nhập khối ASEAN, mớ ra Iricn vọng mới Irony quan hê hợp lác
quốc tế cúa hai nước.
Từ những nội dung nêu trên có thế thấy rằng, mối quan hệ đặc hiệt
và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong ihời kỳ (1954-2000) không chi
là chú đề khoa học lớn, mà còn mang ý ntỉhĩa lý luận và ihực tiền quan
Ivọng. Đề tài này cần phái được nghiên cứu có hệ thông và loàn diện, phái
nhìn nhận và dánh giá một cách khách quan khoa học, trên cơ sớ đó có thè
rút ra những bài học kinh nghiêm và đồng thời đề ra nhữnu phương hướnu,
hợp tác trong giai đoan mới. Với những ý nghĩa khoa học trên, chúng tôi
chọn chú đề: " Đánh 1ỊÍá lo/iíỊ q u a n vé C/IILIII hệ Việt N a m - Lào (1954-
2000) và pliKơiHỊ luíứiiỊ’ hợp lác íịiữa liai HƯỚC IroitIỊ 1 ỊÍai đoạn mới" làm
đe lài nghiên cứu của mình.
2. M ục (lích nghiên cứu.
Đề lài tập trung làm rõ 3 nội dung chú yếu sau:
Thứ nhất, đổ tài lập trung tổng kết đánh giá nhữny thăng lợi và hài
học của quan hệ đặc hiệt Việt Nam- Lào trong cách mạng dan lộc uiai
đoạn 1954-1975, dựa trên một số nội dung chủ yếu về chính trị, ngoại
giao,quuân sự, kinh tế, văn hoá. Trên cư sớ đó, dề lài sẽ nêu một số hài
học kinh nghiệm đặt cư sớ cho mối quan hệ giữa hai nước Irong tiiai đoan
mới.
Thứ hai, đề tài tập trung nêu và phan tích nhữne thành lựu và một sô
han ch ế của quan hê đặc biệt và hựp lác toàn diên Viêt Nam- Lào Iron"
uiai đoạn 1975-2000, trên cơ sớ dó đề tài nêu lôn mộl số hài học kinh
nuhicm.
Thứ ba, căn cứ vao nội dung quan hê. [hành lựu và nhữnu mặl còn
han chè cùng với những kinh nghiệm của mối quan hệ Lịiữa hai nước, đẽ
tài ú êp tục dổ xuất một số phương lnróìm và nhữim uiái pháp miVi cùa múi
quan hệ này trong giai đoan úcp theo.
TRANG BÌA
MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Nguồn tư liệu của đề tài
6. Kết quả nghiên cứu
7. Bố cục của đề tài
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 TỔNG KẾT QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO TRONG CÁCH MẠNG DÂN TỘC GIAI ĐOẠN ( 1954 - 1975 )
1.1 Quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn ( 1954 - 1964)
1.2. Việt Nam - Lào đoàn kết chiến đấu chống Mỹ trong giai đoạn 1965 - 1973
1.3 Quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào trong giai đoạn 1973 - 1975
1.4 Một số bài học kinh nghiệm của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các mạng giai đoạn 1954 - 1975
CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VÀ HỢP TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - LÀO TRONG GIAI ĐOẠN 1975 - 2000
2.1. Vài nét về tình hình Việt Nam, Lào sau năm 1975 và những nhiệm vụ đặt ra của quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
2.2. Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào từ năm 1975 đến năm 1986
2.3. Việt Nam-Lào tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện 1986-2000
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO TRONG GIAI ĐOẠN MỚI.
C. KẾT LUẬN
CHÚ THÍCH:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lanhuongcute
#1027364 Thank nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement