Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nyo103
#965110 Link tải miễn phí luận văn
Động lực học chất điểm
Giáo dục học
Miêu tả:Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học theo góc để vận dụng vào việc tổ chức hoạt động dạy học nội dung kiến thức phần các lực cơ học vật lý 10 Trung học phổ thong (THPT) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh . Tìm hiểu thực tế dạy và học môn vật lý đặc biệt là nội dung kiến thức chương “động lực học chất điểm” sách giáo khoa vật lý 10 THPT. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo nội dung và tiến trình dạy học đã soạn thảo. Phân tích kết quả thực nghiệm thu được để đánh giá tính khả thi
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1. Ĺ do chọn đê tài 1
2. Mục đích nghiên cứu.. 5
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ... 5
5. Vấn đê nghiên cứu.. 5
6. Giả thuyết khoa học.... 5
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu..... 6
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đê tài.... 6
9. Phƣơng phap nghiên cƣu.... 6
10. Câu truc luân văn...... 7
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DẠY HỌC THEO GÓC.. 8
1.1. Phƣơng pháp dạy học tích cực..... 8
1.1.1. Khái niệm phƣơng pháp dạy học tích cực 8
1.1.2. Các đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 9
1.1.3. Các biểu hiện của tính tích cực của học sinh trong học tập. 13
1.1.4. Lợi ích của việc áp dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực.. 14
1.2. Dạy học theo góc..... 15
1.2.1. Khái niệm dạy học theo góc. 15
1.2.2. Cơ sở của việc tổ chức dạy học theo góc.. 16
1.2.3. Đặc điểm của dạy học theo góc 19
1.2.4. Các loại hình dạy học theo góc.. 20
1.2.5. Các tiêu chí của dạy học theo góc.. 22
1.2.6. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học theo góc.. 23
1.2.7. Quy trình tổ chức dạy học theo góc 24
1.2.8. Ƣu nhƣợc điểm của dạy học theo góc.... 28
Kết luận chƣơng 1.. 29
Chƣơng 2: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO GÓC NỘI
DUNG KIẾN THỨC PHẦN CÁC LỰC CƠ HỌC CHƢƠNG TRÌNH
VẬT LÍ LỚP 10 THPT. .. 31
2.1. Nội dung kiến thức chƣơng động lực học chất điểm... 31
2.1.1. Tổng quan kiến thức kĩ năng cơ bản chƣơng động lực học chất điểm 31
2.1.2. Phân tích một số nội dung kiến thức phần các lực cơ học chƣơng
trình vật lí lớp 10 THPT... 35
2.1.3. Tìm hiểu thực tế dạy học một số nội dung kiến thức phần các lực
cơ học chƣơng trình vật lí lớp 10 THPT. 39
2.2. Thiết kế tiến trình dạy học theo góc một số nội dung kiến thức phần
các lực cơ học chƣơng trình vật lí lớp 10 THPT 44
2.2.1. Bài “Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc”. 45
2.2.2. Bài “Lực ma sát” .... 59
Kết luận chƣơng 2...... 77
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 79
3.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm... 79
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm.. 79
3.3. Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm.. 80
3.4. Khó khăn gặp phải khi làm thực nghiệm sƣ phạm.. 80
3.5. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm. 80
3.6. Diễn biến và kết quả thực nghiệm sƣ phạm. 81
3.6.1. Xây dựng tiêu chí để đánh giá 81
3.6.2. Diễn biến của kết quả thực nghiệm sƣ phạm.. 81
3.6.3. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm.. 90
Kết luận chƣơng 3..... 96
KẾT LẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
PHỤ LỤC 103
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#981775 Server đang bảo chì mai bạn tải lại nhé
#981804 Down được rồi ạ. Thank ad nhiều ạ...
Hình đại diện của thành viên
By hophuong258
#1030543 thank ad nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement