Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hien_fg
#965103 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lí luận của dạy học theo dự án. Nghiên cứu nội dung kiến thức và tình hình dạy học và tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “Động lực học chất điểm” sách giáo khoa vật lí lớp 10 nâng cao, thiết kế dự án để tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa chương "Động lực học chất điểm". Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của các dự án đã đề xuất

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Viễn cảnh sôi động, tươi đẹp nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi ngành Giáo
dục – Đào tạo phải có những đổi mới căn bản, mạnh mẽ, đồng bộ về mọi mặt.
Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đổi mới phương pháp dạy học và phương tiện
dạy học. Theo nghị quyết TW 2 khóa VIII đã chỉ rõ “Đổi mới mạnh mẽ phương
pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành
nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên
tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời
gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh…”.
Định hướng trên đây đã được pháp chế trong luật giáo dục điều 24.2 “Phương
pháp giáo d ục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng t ạo
của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, rèn luyện kỹ năng vận dụng
kiến thức vào thực tiễn, tác đ ộng đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập
cho học sinh”. [1] (Luật giáo d ục năm 2005).
Vấn đề đặt ra đối với các trường học là cần không ngừng đổi mới về nội dung
và phương pháp dạy học ( PPDH). Giáo dục phải gắn chặt với yêu cầu phát triển
của đất nước, phù hợp với xu thế thời đại. Song nền giáo dục nước ta trong giai
đoạn vừa qua chưa đáp ứng được điều đó. Trong kiểm điểm việc thực hiện nghị
quyết Trung ương 2 khoá VIII đã chỉ rõ những yếu kém và nguyên nhân: “Hoạt
động học tập trong các nhà trường ở mọi cấp học chủ yếu vẫn là hướng vào mục
đích khoa cử, chưa quan tâm làm cho người dạy ,người học, người quản lý coi
trọng thực hiện mục đích học tập đúng đắn. Phương pháp giáo dục nặng về áp
đặt thường khuyến khích tiếp thu một cách máy móc, chưa khuy ến khích sự năng
động, sáng tạo của người học...”

Đã có nhiều phương pháp dạy học tích cực được nghiên cứu và áp dụng
thành công ở nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam cũng đang từng bước triển
khai áp dụng. Tuy nhiên, trong đề tài này, tui đề cập đến việc nghiên cứu và vận
dụng phương pháp dạy học dự án, hiện đang còn tương đối mới ở Việt Nam.
Dạy học dự án (DHDA) là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện
quan điểm dạy học định hướng vào người học, quan điểm dạy học định hướng
hoạt động và quan điểm dạy học tích hợp. DHDA góp phần gắn lý thuyết với
thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc
đào tạo năng lực làm việc, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề
phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của người học. Ở
Việt Nam trong những năm gần đây, với mục đích giáo dục toàn diện cho học
sinh, cũng đã có nhiều nghiên cứu vận dụng DHDA, đặc biệt là dạy học một số
kiến thức Vật lí.
Nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh, trang bị cho học sinh những kiến
thức, kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, chúng ta không chỉ tổ chức các hoạt động
học tập trên lớp mà còn phải tổ chức học tập ngoại khóa cho học sinh. Tổ chức
học tập trên lớp và tổ chức học tập ngoại khoá là hai bộ phận hữu cơ hợp thành
để thống nhất trong quá trình giáo dục học sinh nhằm thực hiện mục tiêu dạy
học. Mặt khác, dạy học dự án thông qua các hoạt động ngoại khoá vật lý được tổ
chức tốt còn làm tăng niềm yêu thích, hứng thú học tập môn vật lý, phát triển
toàn diện nhân cách học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khoá, các sinh hoạt
đội nhóm bộ môn cũng là những hoạt động giáo dục cần thiết trong trường phổ
thông và rất cần được nghiên cứu tìm hiểu thêm về lý luận để có thể vận dụng tốt
nhất vào thực tế.
Vì những lý do trên mà tui chọn nghiên cứu đề tài :Tổ chức dạy học dự án
trong dạy học một số kiến thức chương “Động lực học chất điểm” SGK Vật lí
10 nâng cao.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Dạy học dự án (hay dạy học theo dự án, dạy học tiếp cận dự án) xuất hiện từ
khá sớm. Từ thế kỷ XIX, trên thế giới, dạy học dự án đã được vận dụng dưới
nhiều hình thức khác nhau.
Tại Việt Nam, từ những đòi hỏi mạnh mẽ về đổi mới phương pháp dạy học,
dạy học dự án đã được nghiên cứu, phổ biến để đưa vào vận dụng trong thực tế
dạy và học. Năm 2004, dạy học dự án đã được bồi dưỡng cho giáo viên và tiến
hành thí điểm bằng việc đưa công nghệ thông tin vào dạy học thông qua chương
trình “Dạy học hướng tới tương lai”. Chương trình này được sự hỗ trợ của Intel
nhằm giúp các giáo viên khối phổ thông trở thành những nhà sư phạm hiệu quả
thông qua việc hướng dẫn họ cách thức đưa công nghệ vào bài học, cũng như
thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và kỹ năng hợp tác đối với
học sinh. Chương trình này đã tạo ra những sự thay đổi tích cực trong thực tiễn
dạy học và cả trong quản lý dạy học ở các trường phổ thông tại Việt Nam.
Bên cạnh chương trình của Intel, dạy học dự án cũng xuất hiện trong
chương trình “Partner in learning” của Microsoft. Chương trình này không chỉ
đào tạo, bồi dưỡng phương pháp dạy học dự án kết hợp sử dụng công nghệ thông
tin mà còn tổ chức cuộc thi “Giáo viên sáng tạo” thu hút sự tham gia của khá
nhiều giáo viên trên cả nước với nhiều bài học vận dụng dạy học dự án rất hiệu
quả ở hầu hết các bộ môn.
Hoà cùng với việc tích cực vận dụng công nghệ trong dạy học, dạy học dự
án đã được nhiều sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu giáo dục tìm hiểu để vận
dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tế nước ta. Có khá nhiều đề tài tốt nghiệp đại
học, luận văn thạc sĩ tìm hiểu xây dựng tiến trình dạy học dự án khi dạy học Vật
lí trong chương trình phổ thông như : Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức
phần máy điện chương : “Dòng điện xoay chiều ”SGK Vật lí 12 nâng cao THPT
(Vũ Văn Dụng - Học viên cao học khoá 2 - Khoa sư phạm - Đại học quốc gia Hà
Nội ) ;“Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức “Dòng điện trong chất bán
dẫn ” SGK V ật lí 11 nâng cao THPT (Phạm Văn Hoạch - Học viên cao học
khoá 2 - Khoa sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội ). Những đề tài này đều tập
trung tìm cách vận dụng dạy học dự án vào các giờ học chính khoá môn vật lý.
Tuy nhiên, khi triển khai thực nghiệm dạy học dự án giáo viên gặp phải một số
khó khăn như: phân phối thời gian cho tiết học trên lớp đều rất eo hẹp khó có đủ
thời gian để học sinh hoàn thành dự án, trình độ và kĩ năng không đồng đều của
học sinh.
Dưới góc độ tổ chức hoạt động ngoại khoá trong dạy học vật lý, cơ sở lý
luận và thực tiễn về tác dụng và sự cần thiết của hoạt động ngoại khoá đến việc
giáo dục học sinh đã được thừa nhận. Tuy nhiên, vận dụng tổ chức ngoại khoá
trong dạy học vật lý như thế nào cho hiệu quả thì vẫn còn là vấn đề cần tiếp tục
nghiên cứu, tìm hiểu. Về tổ chức hoạt động ngoại khoá, PGS. TS. Nguyễn Văn
Khải và Trương Đức Cường có bài viết “Tổ chức dạy học ngoại khoá phần Điện
học lớp 12 nhằm góp phần giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh” trên tạp chí
Giáo dục số 178 đề cập đến việc tìm hiểu các hình thức ngoại khoá trong dạy học
vật lý, phương pháp thiết kế giáo án tổ chức dạy học ngoại khoá vật lý.

Cho đến nay, đề tài nghiên cứu đề cập đến việc tổ chức dạy học dự án ngoài
các giờ học chính khoá còn hạn chế. Nói cách khác, các công trình nghiên cứu
tìm hiểu để tổ chức dạy học dự án qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá
dành cho những học sinh yêu thích học tập, tìm hiểu vật lý còn chưa nhiều. Đây
có thể là một hướng đi thích hợp để vận dụng linh hoạt cơ sở lí luận của dạy học
dự án vào thực tế trường phổ thông ở Việt Nam, đồng thời thực hiện được chủ
trương của đổi mới giáo dục hiện nay: đa dạng các hình thức dạy học, tăng
cường công tác giáo dục học sinh qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa cho học sinh khi dạy học
nội dung các kiến thức chương “ Động lực học chất điểm ” Vật lí lớp 10 nâng
cao, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh khi giải
quyết các vấn đề trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung kiến thức chương “Động lực học chất điểm” lớp 10 nâng cao.
- Các hoạt động học và hoạt động tổ chức, hướng dẫn hoạt động ngoại khoá
của giáo viên trường THPT Ngô Thì Nhậm - Ninh Bình.
5. Mẫu khảo sát
- Học sinh khối 10 (10A, 10B, 10C, 10D, 10E) trường THPT Ngô Thì
Nhậm - Ninh Bình .
6.Vấn đề nghiên cứu
Tổ chức dạy học dự án kiến thức chương “Động lực học chất điểm ”như
thế nào để có thể phát huy tính tích cực , chủ động và sáng tạo của học sinh trong
học tập.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dokyanh
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1003330 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement