Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#860420 Tải miễn phí luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1.1.Tổng quan về tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại 2
1.1.1. Khái niệm tín dụng ngắn hạn 2
1.1.2. Đặc điểm tín dụng ngắn hạn 2
1.1.3. Phân loại tín dụng ngắn hạn 2
1.1.4. Vai trò tín dụng ngắn hạn 2
1.2.Chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại 2
1.2.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng ngắn hạn 2
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn 2
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng ngắn hạn 2
1.3.Kinh nghiệm và bài học rút ra về chất lượng tín dụng ngắn hạn 2
1.3.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng 2
1.3.2. Bài học rút ra cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai 2
Tóm tắt chương 1 2
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI 2
2.1.Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai 2
2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh 2
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 2
2.1.3. Tình hình hoạt động chung của chi nhánh 2
2.2.Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai 2
2.2.1. Tình hình sử dụng và cơ cấu tín dụng ngắn hạn 2
2.2.2. Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn 2
2.3.Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai 2
2.3.1. Kết quả đạt được 2
2.3.2. Hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân 2
Tóm tắt chương 2 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI 2
3.1.Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam–Chi nhánh Hoàng Mai 2
3.1.1. Về công tác nguồn vốn 2
3.1.2. Về công tác tín dụng 2
3.1.3. Các công tác khác 2
3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai 2
3.2.1. Tăng cường hoạt động huy động vốn 2
3.2.2. Đa dạng hóa hoạt động tín dụng 2
3.2.3. Các biện pháp giảm nợ ngắn hạn quá hạn 2
3.2.4. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 2
3.2.5. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ tín dụng 2
3.2.6. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án 2
3.2.7. Thực hiện bảo hiểm tín dụng 2
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 2
3.2.9. Nâng cao trình độ công nghệ, cơ sở hạ tầng 2
3.3.Kiến nghị 2
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 2
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 2
Tóm tắt chương 3 2
KẾT LUẬN 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2


MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế thế giới đang trải qua thời kỳ có những thay đổi sâu sắc và hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới để phù hợp với những thay đổi đó. Điều này đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những vận hội mới cần nắm bắt cũng như những khó khăn phải đối mặt. Hoạt động của ngân hàng đạt kết quả tốt sẽ tạo điều kiện rất lớn cho nền kinh tế phát triển và ngược lại ngân hàng hoạt động kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới sự phát triển của cả nền kinh tế, nói rộng hơn là nền kinh tế thế giới. Mặc dù Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, kiềm chế nhập siêu... và đảm bảo an sinh xã hội nhưng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2011, lạm phát vẫn ở mức cao 18,58%. Đây là thách thức với nền kinh tế mà cũng là yêu cầu đối với các ngân hàng thương mại cần có những định hướng và đổi mới để phát triển trong giai đoạn kinh tế khó khăn và dưới những chính sách thắt chặt hơn của Chính phủ.
Dù ở thời kỳ kinh tế hưng thịnh hay suy thoái thì các doanh nghiệp luôn có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để bổ xung cho nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời khi gặp khó khăn trong việc thanh toán với khách hàng, trả lương cho công nhân, mở rộng sản xuất … Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế nước ta chưa phát triển, các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ - dễ gặp phải vấn đề về vốn ngắn hạn mà không có khả năng giải quyết - do đó nhu cầu vay vốn ngắn hạn rất quan trọng. Ngoài ra, thị trường chứng khoán ở nước ta chưa phải là kênh dẫn vốn chính và chủ yếu, giá cổ phiếu thấp, giá trị vốn hóa thị trường năm 2011 chỉ hơn 20% GDP trong khi đó kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế là thông qua các ngân hàng thương mại thì lại đua nhau lãi suất, nợ xấu gia tăng…Điều này dẫn tới ước tính năm 2011 đã có hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản. Từ thực tế đó, vấn đề nghiên cứu chất lượng tín dụng ngắn hạn đang rất được chú ý, quan tâm.
Xuất phát từ thực trạng trên của nền kinh tế và những vấn đề của các ngân hàng thương mại hiện nay, sau một thời gian thực tập và quan sát thực tế tại phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai, em xin mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai”.
2.Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại.
- Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai.
- Đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai.
3.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu:
Chất lượng và hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội từ năm 2009 đến 2011.
 Phạm vi nghiên cứu:
- Về mặt lý luận: Nội dung khóa luận chủ yếu tập trung vào mảng tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi sâu nghiên cứu phương pháp và chỉ tiêu liên quan đến chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại.
- Về mặt thực tiễn: Khóa luận này sử dụng các số liệu, tài liệu trong giai đoạn 2009 -2011 của chi nhánh Hoàng Mai và một số tài liệu khác như kết quả thực nghiệm.
4.Phương pháp nghiên cứu
Chuyên đề sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, lý thuyết hệ thống thống kê, diễn giải kết hợp với phương pháp phân tích chứng minh, tổng hợp, so sánh, sơ đồ và biểu mẫu đề thực hiện đề tài.
5.Kết cấu đề tài
Trong khuôn khổ bài khóa luận, em chia thành 3 phần:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
Chương2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai


Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank mình nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement