By hny_84
By thuylinh19803
#707480 Trên VG có cả hàng cũ và hàng mới, nó ghi rõ ở cạnh sạnh phẩm đó bạn.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online