Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyetdang1610
#793089

Download miễn phí Đề tài Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam

MỤC LỤC
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN 3
1.1.Quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 3
1.1.1.Khái niệm nguồn vốn hố trợ phát triển chính thức 3
1.1.2. Quản lý nhà nước và yêu cầu của nhà tài trợ về nguồn vốn ODA 3
1.2. Ngành Y tế và nguồn vốn ODA 5
1.2.1.Nguồn vốn ODA 5
1.2.2. Một số nhà tài trợ chính 6
1.3. Hoạt động mua sắm 8
1.3.1. Khái niệm, nguyên tắc và đặc điểm 8
1.3.2. Các nguyên tắc mua sắm bằng nguồn vốn tài trợ, ngân sách nhà nước 10
1.3.3. Đấu thầu mua sắm hàng hoá: 12
PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
2.1. Đối tượng nghiên cứu 16
2.2. Phương pháp nghiên cứu 16
2.2.1. Phương pháp phân tích lịch sử 16
2.2.2. Phương pháp so sánh 16
2.2.3. Phương pháp tổng hợp 17
PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 18
3.1.Mua sắm bằng nguồn vốn SIDA 18
3.2.Quy định mua sắm bằng nguồn vốn WB, ADB, Việt Nam 18
3.2.1. Trình tự đấu thầu mua sắm 18
3.2.2.Kế hoạch đấu thầu mua sắm: 19
3.2.3.Lựa chọn phương pháp mua sắm 20
3.2.4.Lập hồ sơ mời thầu
3.2.5. Quảng cáo 30
3.2.6.Sơ tuyển nhà thầu 35
3.2.7.Nhận và mở thầu 37
3.2.8.Xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu 39
3.2.9.Trao hợp đồng 42
3.2.10. Phê duyệt 44
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 47
4.1. Kết luận 47
4.2.Đề xuất 48
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

B
- ICB
- NCB
Đấu thầu hạn chế
- Quốc tế
- Quốc tế
- Trong nước
Chào hàng cạnh tranh
Quốc tế và trong nước
Quốc tế và trong nước
Trong nước
Mua sắm trực tiếp
Hợp đồng trực tiếp
Thương thảo trực tiếp hay chỉ định thầu
- Mua sắm trực tiếp
- Chỉ định thầu
Cách khác
- Tự thực hiện
- Mua sắm qua các tổ chức chuyên môn
-v.v…
- Tự thực hiện
- v.v...
- Tự thực hiện
- Mua sắm đặc biệt
Nhận xét:
Qua bảng 2 ta thấy: Tổ chức WB, ADB và Việt Nam đều có quy định về phương pháp đầu thầu cạnh tranh quốc tế và trong nước (ICB, NCB), đấu thầu hạn chế quốc tế, đấu thầu hạn chế quốc gia, mua sắm trực tiếp và chào hàng cạnh tranh.
Điểm khác nhau ở các quy định đó là phạm vi mua sắm quốc tế hay trong nước, chúng tui sẽ đề cập đến từng phương pháp theo hướng dẫn của các tổ chức.
* Phương pháp đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB):
Đấu thầu cạnh tranh quốc tế là phương pháp mua sắm thể hiện được nguyên tắc cạnh tranh nhất bởi mua sắm không hạn chế số lượng nhà thầu hợp lệ tham gia. Đặc điểm và điều kiện áp dụng ICB theo hướng dẫn của các tổ chức được trình bày bảng 3:
Bảng 3 : Đặc điểm và điều kiện áp dụng ICB theo hướng dẫn của WB, ADB và Việt Nam.
Đặc điểm
WB
ADB
Việt Nam
Lựa chọn
Ưu tiên.
Ưu tiên.
Thứ yếu.
Điều kiện áp dụng
-Hàng hoá có giá trị trên 150.000USD.
-Hàng hoá có giá trị lớn, yêu cầu chức năng kỹ thuật phức tạp.
-Nhà tài trợ yêu cầu hoặc;
-Nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng.
Đối tượng tham gia
Nhà thầu hợp lệ.
Nhà thầu hợp lệ.
Nhà thầu quốc tế.
Ràng buộc trong nước
Không yêu cầu.
Không yêu cầu.
Yêu cầu.
Quảng cáo
Rộng rãi.
Rộng rãi.
Rộng rãi.
Ưu tiên trong nước
Có mức độ ưu tiên hợp lý.
Có mức độ ưu tiên hợp lý.
Ưu tiên trong nước.
Phê duyệt
Phê duyệt trước các quyết định.
Phê duyệt trước các quyết định.
Phê duyệt theo giá trị dự án, dự án nhóm A, B, C.
Nhận xét:
Thông qua các quy định về phương pháp đấu thầu cạnh tranh quốc tế của WB, ADB cho chúng ta thấy:
Điểm giống nhau giữa WB và ADB:
- Lựa chọn ICB ưu tiên hàng đầu trong các cuộc mua sắm:
WB, ADB yêu cầu phương pháp ICB phải được lựa chọn ưu tiên hàng đầu nhằm vừa đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh đồng thời phục vụ được tất cả các nước thành viên của mình.
Qua bảng 3 cho chúng ta thấy:
Điểm khác nhau giữa WB , ADB và Việt Nam :
- Các nhà thầu hợp lệ trong phương pháp ICB theo các tổ chức tài trợ khác nhau, tuỳ từng trường hợp vào việc nhà thầu đó có thuộc nước thành viên của các ngân hàng.
- Quy chế 88/CP quy định việc lựa chọn ICB chỉ là thứ yếu, chỉ khi các tổ chức yêu cầu hay khi không có nhà thầu trong nước có khả năng đáp ứng gói thầu.
- Quy chế đấu thầu 88/CP quy định tư cách hợp lệ của các nhà thầu nước ngoài khi trúng thầu ở Việt nam, là phải liên doanh với nhà thầu ở Việt nam, phải cam kết mua sắm và sử dụng các thiết bị phù hợp đang sản xuất gia công hay hiện có ở Việt nam.
- WB, ADB không bắt buộc các nhà thầu nuớc ngoài trúng thầu tại Việt Nam phải liên danh liên kết với nhà thầu trong nước như quy định của nước ta về tư cách hợp lệ của nhà thầu nước ngoài.
Khó khăn và thuận lợi:
Tuy có chính sách ưu tiên nhà thầu trong nước nhưng WB lại có quy định về tư cách hợp lệ của các nhà thầu trong nước là khá chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc tránh xung đột lợi ích . Đó là, các công ty thuộc sở hữu Chính phủ nước Việt Nam phải thoả mãn 4 điều kiện độc lập về mặt pháp lý, tài chính; hoạt động theo Luật Thương mại; không là đơn vị phụ thuộc bên vay. Đa số các DNNN Việt nam thoả mãn được 3 trong 4 tiêu trí đề ra của các Ngân hàng ( độc lập về pháp lý; tài chính; hoạt động theo luật thương mại ).
Vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ y tế đó chính là thoả mãn điều kiện “phụ thuộc” của WB. WB đã đưa ra hướng giải quyết vấn đề “phụ thuộc” này bằng biện pháp “Cổ phần hoá/tư nhân hoá”. Điều này thúc đẩy sự thay đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể thực sự tự lực phát triển không dựa vào sự bảo hộ của nhà nước.
WB và ADB không chấp nhận điều khoản ràng buộc tư cách của nhà thầu nước ngoài, vì các nhà thầu hợp lệ nước ngoài cũng chính là các công ty thuộc nước thành viên của Ngân hàng. Chính vì vậy đa số các gói thầu ICB do WB, ADB đều có nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam. Điều đó vừa là động lực cừa là sức ép để các nhà thầu Việt Nam phấn đấu để có thể chiến thắng trên “sân nhà”.
* Phương pháp đấu thầu cạnh tranh trong nước:
Là phương pháp đấu thầu rộng rãi được thực hiện theo quy định của Việt nam, khi áp dụng phương pháp này các nhà tài trợ đều có yêu cầu kèm theo. Phương pháp đấu thầu cạnh tranh trong nướcđược trình bày tóm tắt trong bảng 4.
Bảng 4 : Phương pháp đấu thầu cạnh tranh trong nước và đặc điểm áp dụng.
Đặc điểm
WB
ADB
Việt Nam
Ưu tiên
Khi ICB không phù hợp
Khi ICB không phù hợp
Là phương pháp chính
Điều kiện áp dụng
- ICB không phù hợp (có giải thích)
-Chính phủ Việt Nam cam kết bỏ một số điều trong quy định của mình
-ICB không phù hợp (có giải thích)
-Thủ tục trong nước phù hợp với hướng dẫn của ngân hàng
-Đấu thầu mua sắm trong nước.
Giá trị hàng hoá
Dưới 150.000USD.
Không quy định.
Không quy định.
Quảng cáo
Phạm vi trong nước.
Phạm vi trong nước.
Phạm vi trong nước.
Nhà thầu trong nước
Không ưu tiên.
Không ưu tiên.
Không ưu tiên.
Nhà thầu nước ngoài hợp lệ
Không hạn chế.
Không hạn chế.
Chấp nhân điều kiện trong nước.
Phê duyệt
Có thể xét duyệt sau.
Xét duyệt lại.
Phê duyệt.
Nhận xét:
Đấu thầu cạnh tranh trong nước là phương pháp mua sắm chính theo quy định, nó cũng là phương pháp đấu thầu rộng rãi tuy nhiên chỉ giới hạn các nhà thầu trong phạm vi nước ta.
Điểm khác nhau:
- Có rất nhiều điểm khác nhau trong quy định này, bởi mỗi tổ chức có mục đích hoạt động khác nhau :
Tổ chức WB, ADB là tổ chức kinh doanh tài chính tiền tệ nên nhiệm vụ là phải phục vụ thành viên của mình, vậy họ bác bỏ điểu khoản ràng buộc nhà thầu nước ngoài mà phía Việt Nam quy định, nhà thầu nước ngoài phải được tham gia nếu họ muốn. Việt nam sẽ không được hưởng chính sách ưu tiên khi xét thầu trong nước.
Quy định của Việt Nam không nêu hạn mức giá trị hàng hoá để áp dụng phương pháp đấu thầu cạnh tranh trong nước. Vì vậy không có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý vi phạm phương pháp.
* Đấu thầu hạn chế (quốc tế, trong nước):
Khi thời gian mua hàng bị hạn chế, đang có nhu cầu cần hàng gấp đồng thời đối với hàng hoá có chức năng kỹ thuật phức tạp thì phương pháp đấu thầu hạn chế lại tỏ ra thích hợp.
Các đặc điểm và điều kiện áp dụng của phương pháp đấu thầu hạn chế theo hướng dẫn của WB, ADB, Việt Nam được tổng kết qua bảng 5:
Bảng 5: Phương pháp đấu thầu hạn chế và đặc điểm áp dụng.
Đặc điểm
WB
ADB
Việt Nam
Nội dung
Cơ bản giống ICB.
Cơ bản giống ICB.
Cơ bản giống đấu thầu rộng rãi
Thích hợp
Chỉ có một số l
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement