Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By noibuoncuakecodon16
#686942 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Trang
A. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 2
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 2
5. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3
6. Kết cấu của đề tài 3
B. Nội dung
Chương 1. Lý luận chung về UBND 5
1.1. Khái quát về UBND 5
1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã 7
1.3. Tổ chức và hoạt động của UBND xã 11
1.3.1. Tổ chức 11
1.3.2. Hoạt động của UBND 12
Chương 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của UBND từ thực tiễn UBND xã Quỳnh Bảng - huyện Qưỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
15
2.1. Thực trạng và hoạt động 15
2.1.1. Thực trạng 15
2.1.2. Hoạt động 18
2.2. Ưu điểm và hạn chế 22
2.2.1. Ưu điểm 22
2.2.2. Hạn chế 23
2.3. Giải pháp 23
C. Kết luận 26
Danh mục tài liệu tham khảo 27

HĐND có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của UBND cùng cấp, có quyền sửa đổi hay hủy bỏ những quy định không phù hợp của UBND cùng cấp.
Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, UBND là cơ quan thực hiện chức năng quản lí hành chính Nhà nước, chấp hành nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Để thực hiện việc quản lí điều hành công việc hàng ngày của Nhà nước ở địa phương, UBND phải nắm được nhân lực, vật lực cũng như những tiềm năng khác của địa phương. Do đó chức năng quản lí Nhà nước của UBND khác với hoạt động quản lí của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội ở những đặc trưng:
Quản lí hành chính Nhà nước là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất, được coi là chức năng của UBND, còn các cơ quan Nhà nước khác cũng tiến hành hoạt động quản lí hành chính, nhưng đó không phải là hoạt động chủ yếu.
Hoạt động quản lí của UBND mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng... đối với mọi đối tượng.
Hoạt động quản lí của UBND mang tính thống nhất. UBND quản lí hành chính Nhà nước ở địa phương trên cơ sở chấp hành các quyết định của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên dưới sự quản lí thống nhất của Chính phủ. Hoạt động quản lí của các cơ quan Nhà nước ở vïng địa phương phải phù hợp với sự quản lí chung của UBND.
Hoạt động quản lí của UBND chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương, một lãnh thổ nhất định. Khác với Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lí Nhà nước trong phạm vi cả nước, đối với mọi địa phương trong nước. Văn bản pháp lí của UBND phải phù hợp với nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên mới có giá trị thực hiện.
Vậy UBND có vị trí vai trò hết sức quan trọng ở địa phương. UBND có trách nhiệm phải tổ chức thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp, chỉ đạo hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND thực hiện chức năng quản lí Nhà nước ở địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình do luật định. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình UBND được quyền ban hành các quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện các văn bản đó.
UBND chỉ có một chức năng duy nhất là quản lí Nhà nước vì quản lí Nhà nước là hoạt động chủ yếu, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của UBND.
1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã.
Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã được quy định tại các điều: 111;112;113;114;115;116;117 luật tổ chức HĐND và UBND 2003. Nó được củ thể hóa qua các ý sau:
- Trong lĩnh vực kinh tế:
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm trình HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự án thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.
Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lí ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã, Thị trấn và báo cáo về ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Quản lí và sử dụng có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lí các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;
Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để tự đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, Thị trấn trên nguyên tắc dân chủ tự nguyện.Việc quản lí các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.
- Trong lĩnh vực nông nghiệp-lâm nghiệp-ngư nghiệp-thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp.
Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ để pháp triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi;
Tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương;
Quản lí, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các nghành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các nghành, nghề mới.
- Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.
Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;
Quản lí việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lí vi phạm pháp luật theo thẩm quyển do pháp luật quy định;
Tổ chức việc bảo vệ kiểm tra, xử lí các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;
Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật.
- Trong lĩnh vực Giáo dục,Y tế, Xã hội,Văn hóa và Thể dục,Thể thao:
Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương, phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi, tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hóa, thực hiện xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi;
Tổ chức xây dựng và quản lí, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với UBND cấp trên quản lí trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;
Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hóa gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; chống các dịch bệnh;
Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;
Thực hiện chính sách chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nh÷ng người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;
Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng ch

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009896 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement