Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thien_tinh_nho
#680046 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
B. NỘI DUNG 2
I.Phần lý luận 2
1.Thế giới quan duy vật và phép biện chứng 2
1.1 Thế giới quan 2
a, Khái niệm 2
b, Các hình thức của thế giới quan 4
1.2 Khái quát lịch sử thế giới quan duy vật 5
a, Thế giới quan duy vật cổ đại 5
b, Thế giới quan duy vật cận đại 8
c,Thế giới quan duy vật biện chứng 9
2. Nội dung thế giới quan duy vật biện chứng 11
2.1 Quan niệm duy vật về thế giới 11
a,Vật chất 11
b,Ý thức 13
2.2 Quan điểm vật chất về xã hội 14
a, Xã hội tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan 14
b, Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội 15
c, Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội 16
II,Phần thực tiễn 17
1. Hiện trạng nền kinh tế Việt nam (Thơi kì sau 1986 đến nay) 17
2. Giải pháp 21
C.KẾT LUẬN 26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

Triết học Trung Hoa cổ, trung đại triết họ phát triển qua hai thời kì chính là Đông Chu , Tây Chu. Thời kỳ thứ nhất là thời kì chế độ chiếm hữu nô lệ , những tư tưởng triết học đã xuất hiện, tuy chưa đạt tới mức là một hệ thống. Thế giới quan thần thoại, tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm thần bí là thế giới quan thống trị trong đời sống tinh thần xã hội Trung Hoa bấy giờ. Tư tưởng triết học thời kỳ này đã gắn chặt thần quyền và thế quyền và lý giải sự liên hệ mật thiết giữa đời sống chính trị - xã hội với lĩnh vực đạo đức luân lý. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Đông Chu là thời kỳ chuyển biến từ chế độ chiếm hữu nô lệ sang chế độ phong kiến. Sự biến chuyển mạnh mẽ về xã hội lực lượng sản xuất phát triển đã đặt ra và làm xuất hiện những tụ điểm, những trung tâm các "kẻ sĩ" luôn tranh luận về trật tự xã hội cũ và đề ra những hình mẫu của một xã hội trong tương lai. Lịch sử gọi thời kỳ này là thời kỳ "Bách gia chư tử" (trăm nhà trăm thầy), "Bách gia minh tranh" (trăm nhà đua tiếng). Chính trong quá trình ấy đã sản sinh các nhà tư tưởng lớn và hình thành nên các trường phái triết học khá hoàn chỉnh. .
Hai trường phái triết học của triết học phương Đông đặc điểm các trường phái này là luôn lấy con người và xã hội làm trung tâm của sự nghiên cứu, có xu hướng chung là giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - đạo đức của xã hội.Đặc trưng của triết học phương Đông vẫn là xem trọng vấn đề chính trị đạo đức, nhưng hạn chế ở tư duy trực giác còn quá lớn đặt của mình trên hết không quan tâm đến thế giới xung quanh. các nhà tư tưởng triết học đều quen cách tư duy trực quan thể nghiệm lâu dài, bỗng chốc giác ngộ.Đây chính là điêu làm hạn chế sự phát triển của triết học phương Đông cũng như thế giới quan của chúng ta.
b, Thế giới quan duy vật cận đại
Đây là thời kỳ quá độ từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản. Thời kỳ này, sự phát triển của khoa học đã dần dần đoạn tuyệt với thần học và tôn giáo thời kỳ trung cổ, bước lên con đường phát triển độc lập. Sự phát triển của khoa học, về khách quan đã trở thành vũ khí mạnh mẽ chống thế giới quan duy tâm tôn giáo. Sự phát triển khoa học tự nhiên đã đòi hỏi có sự khái quát triết học, rút ra những kết luận có tính chất duy vật từ các tri thức khoa học cụ thể.Đây là thời kì thắng lợi của chủ nghĩa duy vật vô thần đối với tư tưởng duy tâm hữu thần.Đặc điểm triết học là chủ nghĩa duy vật nửa vời không triệt để, xuất hiện phương pháp tư duy siêu hình, giữ vai trò thống trị.Xuất hiện các đaị biểu như Phranxi Bêcơn là nhà triết học Anh, người đặt nền móng cho chủ nghĩa duy vật siêu hình, là Tômát Hốpxơ là nhà triết học duy vật Anh nổi tiếng, người phát triển chủ nghĩa siêu hình, máy móc.Nói chung đây là thời kì mà chủ nghĩa vô thần phát triển, các nhà triết học phê phán niềm tin tôn tôn giáo mù quáng trong quan điểm triết học của mình Platôn đã một kết luận nổi tiếng “ tui suy nghĩ vậy tui tồn tại “, phủ nhận tất cả những gì mà người ta mê tín.Đây chỉ là giai đoạn phát qua độ để tư tưởng triết học phát triển lên một giai đoạn cao hơn đó chính là triết học cổ điển Đức thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX.Mặc dù điều kiện xã hội gây bất lợi cho sự phát triển của triết học tư sản thoả hiệp với phong kiến cách mang tư sản không thể tiến hành vì phong kiến còn quá mạnh mà tư sản còn rất yếu.Đây được xem là thời kì phát triển nhất của tư duy biện chứng, đã tạo ra một tư tưởng biện chứng đạt tới một hệ thống lý luận.Các nhà triết học đã có quan điểm biện chứng về thế giới vật chất thế giới là vật chất, giới tự nhiên tồn tại ngoài con người không phụ thuộc vào ý thức con người, là cơ sở sinh sống của con người. Giới tự nhiên không do ai sáng tạo ra, nó tồn tại, vận động nhờ những cơ sở bên trong nó.Các nhà triết học đưa ra quan điểm phê phán niềm tin tôn giáo mù quán, Phoiơbắc cho rằng chính con người sinh ra thượng đế; Thượng đế là nơi gửi gắm tất cả ước muốn của mình vào đó, chứ không phải là lực lượng siêu nhiên nào đó có thể chi phối đời sống con người.Thế nhưng triết học cổ điển Đức có hạn chế là tính chất duy tâm, nhất là duy tâm khách quan của Hêghen.Ông cho rằng khởi nguyên của thế giới không phải là vật chất mà là "ý niệm tuyệt đối" hay "tinh thần thế giới" đây chỉ một cách nói khác về Thượng đế.Không chỉ vậy triết học còn luẩn quẩn giữa tư tương duy tâm và duy vật về sự nhận thức về con người; Cantơ cho rằng con người chỉ nhận thấy được cái bên ngoài của sự vật chứ không nhận thức được cái cốt lõi bản chất bên trong của sự vật. xét về thực chất không vượt qua được những hạn chế của chủ nghĩa duy vật thế kỷ XVII - XVIII Tây Âu.Nhưng nói chung triết học cổ điển Đức đã được triết học Mác kế thừa một cách có phê phán và nâng lên ở trình độ mới của chủ nghĩa duy vật hiện đại.
c,Thế giới quan duy vật biện chứng
Nó được ra đời khi lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ do sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp.cách sản xuất TBCN phát triển mạnh mẽ, thể hiện tính hơn hẳn của nó so với cách sản xuất phong kiến. Thế giới quan duy vật biện chứng ra đời đã kế thừa được những thành tựu lớn lao của tư tưởng nhân loại như: triết học cổ điển Đức, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp và kinh tế chính trị học cổ điển Anh. Đặc biệt trong triết học cổ điển Đức, những nội dung cách mạng trong phép biện chứng của Hêghen, những tư tưởng duy vật của Phoiơbắc, đã được C.Mác - Ph.Ănghen cải tạo, phát triển thành thế giới quan duy vật biện chứng triệt để, mở rộng vào tất cả các lĩnh vực của tự nhiên, xã hội và tư duy. Thế giới quan duy vật biện chứng là sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng do đó nó thực sự là một khoa học triết học. Mác và Ăngghen đã cải tạo một cách biện chứng chủ nghĩa duy vật cũ, giải thoát chủ nghĩa duy vật biện chứng cũ khỏi tính hạn chế siêu hình, tạo ra hình thức cao của PBC là PBCDV. Mác và Ăngghen đã cải tạo một cách duy vật phép biện chứng duy tâm của Hêghen, giải thoát nó khỏi chủ nghĩa duy tâm bằng cách đặt nó trên cơ sở hiện thực, tạo ra hình thức cao của chủ nghĩa duy vật là chủ nghĩa duy vật biện chứng.Ở các giai đoạn trước C.Mác, thế giới quan duy vật thường bị tách rời vơi phép biện chứng. Chẳng hạn, thế giới quan duy vật cổ đại, mặc dù có chứa đựng một số tư tưởng biện chứng nhất định nhưng mới chỉ phỏng đoán, tự phát mà không thống nhất với chủ nghĩa duy vật; hay thế giới quan duy vật cận đại là sự kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật và phép siêu hình. Như vậy, thế giới quan duy vật biện chứng ra đời đã khắc phục được những hạn chế c

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


xem trả lời bên dưới
Hình đại diện của thành viên
By ledao113
#1013195 Mình đang cần tham khảo bài tiểu luận "Thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò với hoạt động kinh tế" (viewtopic.php?f=116&t=132737). Bạn vui lòng giúp minh cách download tài liệu này về máy tính
Thank Ket noi!
Lê Đào./.
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1013199
ledao113 đã viết:Mình đang cần tham khảo bài tiểu luận "Thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò với hoạt động kinh tế" (viewtopic.php?f=116&t=132737). Bạn vui lòng giúp minh cách download tài liệu này về máy tính
Thank Ket noi!
Lê Đào./.

LINK DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement