Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuongtl_phuongbacltd
#675559

Download Tiểu luận Hoạt động thẩm định dòng tiền và suất chiết khấu miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu: 1
Chương 1: Lý thuyết về dòng tiền và suất chiết khấu 1
1.1. Dòng Tiền: 1
1.1.1 Khái niệm: 1
1.1.1.1 Các loại dòng tiền: 1
1.1.1.2 Dòng các khoản thu chi trong dự án dùng để tính dòng tiền 1
1.1.1.3 Tác dụng của việc tính dòng tiền: 2
1.1.2. Các quan điểm về dòng tiền 3
1.1.3. Căn cứ và phương pháp xác định dòng tiền 5
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới dòng tiền 7
1.2. Suất chiết khấu 10
1.2.1. Khái niệm suất chiết khấu: 10
1.2.2. Các quan điểm lựa chọn tỷ suất chiết khấu: 11
1.2.2.1. Quan điểm của chủ đầu tư: 11
1.2.2.2. Quan điểm của các tổ chức tín dụng (Quan điểm tổng đầu tư): 13
1.2.2.3. Quan điểm của Nhà nước: 14
1.2.3. Căn cứ và phương pháp xác định suất chiết khấu 14
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới suất chiết khấu 16
Chương 2: Công tác thẩm định dòng tiền và suất chiết khấu 18
2.1. Hoạt động thẩm định dòng tiền 18
2.1.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của công tác thẩm định dòng tiền 18
2.1.2. Nội dung thẩm định dòng tiền 19
2.1.2.1 Các bước thực hiện công tác thẩm định dòng tiền 19
2.1.2.2. Ví dụ minh họa: 20
2.1.2.3. Những điểm chú ý: 21
2.2. Hoạt động thẩm định suất chiết khấu 22
2.2.1 Sự cần thiết và ý nghĩa công tác thẩm định suất chiết khấu 22
2.2.2 . Nội dung thẩm định suất chiết khấu 24
2.2.2.1 Các bước thực hiện công tác thẩm định suất chiết khấu 24
2.2.2.2. Ví dụ minh họa công tác thẩm định suất chiết khấu 25
2.2.2.3. Các lưu ý trong công tác thực hiện thẩm định suất chiết khấu: 25
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

i hỏi loại chi phí này cần có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền và có văn bản cụ thể đúng theo quy định của bộ tài chính
Thứ hai là các chi phí khác có liên quan tới đất đai những chi phí này lại được tính vào dòng tiền của dự án bởi vì nó phục vụ cho quá trình vận hành hoạt động của dự án. Ví dụ như:
- Chi phí cải thiện, san lấp, tái định cư,giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư: Đây là chi phí cần thiết để luôn được đòi hỏi để nhằm giúp các dự án diễn ra một cách có hiệu quả và khi xác lập dòng tiền thì nó thường được đưa vào khoản mục tổng mức đầu tư của dự án
- Chi phí cơ hội của việc sử dụng đất: Là khoản chi phí cơ hội so sánh của doanh nghiệp hy sinh đất đai để thực hiện dự án đó , nó cũng là một khoản mục được tính vào tổng mức đầu tư khi xây dựng dòng tiền
- Chi phí thuê đất hàng năm : Đối với các dự án dùng đất thuê để thực hiện thì cần đươc tính vào khoản mục dòng tiền ra như là một khoản chi phí hằng năm
-Chi phí chìm:
Là khoản chi phí là những chi phí đã phát sinh trước khi có quyết định thực hiện dự án, vì vậy dù dự án có được thực hiện hay không thì chi phí này cũng xảy ra rồi . Do đó, chi phí chìm không được tính vào ngân lưu của dự án
-Chi phí gián tiếp
Chi phí gián tiếp là tất cả các chi phí khác ngoài chi phí trực tiếp (–là các chi phí có thể xác định được với một sản phẩm, một dịch vụ hay một hoạt động nhất định) mà bạn cần để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Các chi phí gián tiếp không liên quan trực tiếp tới một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào,đó là các chi phí chung cho toàn bộ hoạt động kinh doanh.Chi phí gián tiếp được xem như sự tăng thêm trong vốn luân chuyển , sự tăng thêm trong hàng tồn kho, khoản phải trích như khấu hao, lãi vay …mà ta phải bỏ ra khi thực hiện dự án so với khi ta không thực hiện dự án . Do đó cần được tính chi phí này khi xác định dòng tiền và cần có biện pháp giảm thiểu tối đa loại chi phí này bởi đối với nhà đầu tư thì chi phí sản xuất, doanh thu và lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu. Chi phí thấp, phù hợp, tỉ lệ giữa chi phí và doanh thu, tỉ lệ giữa chi phí và lợi nhuận càng thấp thì nhà đầu tư càng có lợi
-Chi phí cơ hội:
Chi phí cơ hội là những khoản thu nhập mà công ty phải mất đi do sử dụng nguồn lực của công ty vào dự án. Chi phí cơ hội không phải là một khoản thực chi nhưng vẫn được tính vào dòng ngân lưu vì đó là một khoản thu nhập mà công ty phải mất đi khi thực hiện dự án
Chi phí lịch sử: Là chi phí cho những tài sản sẵn có của công ty, được sử dụng cho dự án. Chi phí này có được tính vào ngân lưu của dự án hay không là tùy theo chi phí cơ hội của tài sản, nếu chi phí cơ hội của tài sản bằng không thì không tính, nhưng nếu tài sản có chi phí cơ hội thì sẽ được tính vào ngân lưu dự án như trường hợp chi phí cơ hội
-Chi phí giao hàng và lắp đặt:
Chi phí giao hàng và lắp đặt xảy ra khi công ty mua sắm TSCĐ phục vụ cho dự án phải được kể đến khi xác định dòng tiền tăng thêm
Khi công ty muốn mua sắm tài sản cố định phục vụ cho dự án thì sẽ phải mất chi phí vận chuyển từ nhà cung cấp đến nhà xưởng của công ty và chi phí để lắp đặt những tài sản đó cũng sẽ đều bị tính vào nguyên giá của tài sản đó ,vì vậy nó tác động làm tăng dòng tiền chi ra của công ty. Cho nên để làm tăng giá trị dòng tiền tăng thêm thì cần giảm khoản chi ra. Điều này đòi hỏi các công ty phải có kế hoạch quản lý nhằm giảm thiểu tối đa lượng chi phí giao hàng và lắp đặt
-Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Trong phương pháp xác định dòng tiền thì ta có thể thấy rằng dòng tiền được xác định bằng công thức: Thu nhập sau thuế + khấu hao+ lãi vay- Giá trị đầu tư bổ sung+ Thu hồi vốn lưu động. Do đó thuế thu nhập doanh nghiệp có tác động tới sự biến động của dòng tiền. Nếu thuế thu nhập càng cao thì thu nhập sau thuế thấp và dẫn đến dòng tiền của dự án thấp : Ngược lại nếu thuế thu nhập thấp thì làm cho thu nhập sau thuế cao từ đó làm tăng dòng tiền của dự án . Do đó đối với cơ quan quản lý nhà nước cần có những biện pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích đẩy nhanh các hoạt động đầu tư vào quốc gia, bởi lúc này các nhà đầu tư sẽ kì vọng thu được lợi nhuận cao trong tương lai
- Vốn lưu động ròng tăng thêm:
Là chênh lệch giữa phần gia tăng tài sản lưu động và phần gia tăng nợ ngắn hạn phải trả tương ứng
Δ nhu cầu VLĐ = Δ TSLĐ – Δ Khoản phải trả
Sự ảnh hưởng của vốn lưu động ròng tăng thêm đến dòng tiền theo góc độ của chủ đầu tư: chủ đầu tư luôn quan tâm tới phần vốn mà chủ đầu tư thực sự bỏ ra để thực hiện dự án và những gì họ thu được thêm so với khi không có dự án. Chủ đầu tư coi vốn vay các tổ chức tài chính là dòng tiền vào hay khoản thu và khoản trả nợ gốc và lãi là dòng tiền ra hay khoản chi.
Đối với chủ đầu tư, dòng tiền được thiết lập trên góc độ “chủ đầu tư” cho thấy khoản chi phí phải bỏ ra và lợi ích thực sự thu được khi tiến hành dự án. Do đó, chủ đầu tư biết được hiệu quả tài chính mang lại cho chủ đầu tư, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng. Nếu thấy dự án có lợi, chủ đầu tư mới thuyết phục các nhà tài trợ góp vốn cho dự án. Quyết định thực hiện dự án của chủ đầu tư là điều kiện cần; quyết định của các nhà tài trợ vốn cho dự án và của cơ quan thẩm định và cho phép dự án đi vào hoạt động là điều kiện đủ để dự án có thể được triển khai.
Vốn lưu động ròng tăng thêm về tài sản lưu động : chủ đầu tư đã đầu tư thêm về tài sản lưu động như Vật tư, nguyên, nhiên liệu (chủng loại, số lượng, giá trị)… vào dự án đầu tư là dòng tiền chảy vào nhiều hõn. Ðầu tý nhiều tài sản lýu ðộng vào dự án làm cho dự án mang tính khả thi, tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hõn khi có vốn và kỹ thuật. Ðiều kiền cần và ðủ ðể tiến hành 1 dự án.
Vốn lýu ðộng ròng tăng thêm do giảm các khoản phải trả như nợ ngắn hạn, lãi vay… Dòng tiền để đầu tư vào dự án sẽ nhiều hơn và sử dụng có hiệu quả hơn. Tránh được các khoản chi phí không cần thiết, không liên quan đến dự án
-Tác động của dự án đến các bộ phân khác của công ty:
Một số công ty , tập đoàn lớn có thể cùng một lúc thực hiện nhiều dự án , hoạt động với số lượng vốn lớn và chúng có thể có ảnh hưởng đến nhau theo chiều hướng tốt hay xấu. Tùy thuộc vào mục đích mà các dự án có ảnh hưởng khác nhau tới hoạt động kinh doanh của công ty, do đó sẽ tác động đến doanh thu, chi phí bỏ ra đối với dự án đó . Hay nói cách khác là nó sẽ làm thay đổi dòng tiền của công ty. Do đó để hạn chế ảnh hưởng xấu và phát huy tác động tích cực của dự án đối với dòng tiền cũng như hiệu quả hoạt động của công ty thì cần làm gì? Điều này cần được công ty cân nhắc kĩ lưỡng. Một dự án đươc tiến hành mà làm cho tổng lợi nhuận của công ty bị giảm xuống trong một thời gian dài thì không nên tiếp tục. Hay một dự án có khả năng hỗ tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement