Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bran
#665533 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Lời mở đầu

1.Lý do chọn đề tài.
Những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ; mối quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới càng trở nên chặt chẽ và rất phức tạp, chúng tác động rất nhiều đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Với thực tế cấp thiết trên đòi hỏi Việt Nam phải tích cực chủ động tham gia hội nhập kinh tế với kinh tế khu vực và trên thế giới nhằm khai thác có hiệu quả các thế mạnh của nền kinh tế trong nước.
Bên cạnh những hoạt động kinh tế đối ngoại đem lại hiệu quả cao như xuất nhập khẩu hang hóa thì các hoạt động gia công quốc tế cũng là một phương pháp hữu hiệu, nó vừa phù hợp với đường lối chính sách của Đảng về phát triển công nghiệp hóa.
Trong gia công quốc tế thì lĩnh vực gia công may mặc đóng một vai trò khá quan trọng trong tổng sản phẩm quốc nội của nước ta. Những năm gần đây tuy có trải qua những thăng trầm do sự biến động của tình hình kinh tế, tình hình lạm phát tăng cao, sự suy thoái của kinh tế và những thay đổi trong tình hình chính trị thế giới, nhưng ngành may mặc xuất khẩu ở Việt Nam đã nhanh chóng tìm được bạn hang ổn định và ngày càng khẳng định được chính mình trên thị trường thế giới.
Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề gia công quốc tế nói chung và gia công hàng may mặc nói riêng em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở công ty TNHH Doosol Việt Nam” để viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp.
2.Mục tiêu đề tài.
Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nhằm phân tích và đánh giá thực trạng gia công ở công ty TNHH Doosol Việt Nam. Đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở công ty TNHH Doosol Việt Nam.
3.Phương pháp nghiên cứu.
Trong đề tài này phương pháp nghiên cứu chủ yếu là dung phương pháp duy vật biện chứng dựa vào số liệu thực tế của công ty để phân tích.
4.Phạm vi nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu: nội bộ trong công ty, được giới hạn trong các thông số, tài liệu của công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan.
5.Giới thiệu kết cấu chuyên đề.
Bài báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận.
Đưa ra những vấn đề chung nhất về cơ sở lý thuyết của hoạt động gia công xuất khẩu, những đặc điểm và những yếu tố ảnh hưởng đến nó.
Chương II: Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH Doosol Việt Nam.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của công ty, những kết quả đạt được của công ty trong thời gian qua. Phân tích thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu của công ty trong thời gian gần đây.
Chương 3: Một số giải pháp chính nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH Doosol Việt Nam.
Đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động gia công xuất khẩu tại công ty TNHH Doosol Việt Nam.
Vì trình độ có hạn và thời gian thực tế tại công ty không nhiều nên những giải pháp đưa ra không thể bao quát hết được những vấn đề đang còn tồn tại trong hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty. Xin chân thành cảm ơn.


1.Lý do chọn đề tài. 1
2.Mục tiêu đề tài. 1
3.Phương pháp nghiên cứu. 1
4.Phạm vi nghiên cứu. 1
5.Giới thiệu kết cấu chuyên đề. 2

Chương I: Cơ sở lý luận về gia công xuất khẩu.

1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của gia công xuất khẩu. 4
1.1.1 Khái niệm 4
1.1.2 Đặc điểm 4
1.1.3 Vai trò. 5
1.1.3.1 Đối với nước đặt gia công. 5
1.1.3.2 Đối với nước nhận gia công. 5
1.2 Các hình thức gia công xuất khẩu. 5
1.2.1 Xét về quyền sở hữu nguyên liệu. 5
1.2.1.1 Phương pháp nhận nguyên vật liệu, giao thành phẩm. 5
1.2.1.2 cách mua đứt, bán đoạn. 6
1.2.1.3 cách kết hợp. 6
1.2.2 Xét về mặt giá cả gia công. 6
1.2.2.1 Hợp đồng thực thi nhanh. 6
1.2.2.2 Hợp đồng khoán. 6
1.2.3 Xét về số bên tham gia quan hệ gia công. 6
1.2.3.1 Gia công hai bên. 6
1.2.3.2 Gia công nhiều bên. 7
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động gia công xuất khẩu. 7
1.3.1 Các nhân tố khách quan. 7
1.3.1.1 Xu hướng toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. 7
1.3.1.2 Nhân tốt Pháp luật. 7
1.3.1.3 Nhân tố công nghệ. 7
1.3.1.4 Nhân tố khác. 7
1.3.2 Những nhân tố chủ quan. 8
1.3.2.1 Chủ trương, chính sách của Việt Nam. 8
1.3.2.2 Nhân tố về con người. 8
1.3.2.3 Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty 8
1.3.2.4 Nhân tố Marketing. 9
1.4 Tổ chức gia công hàng xuất khẩu. 9
1.4.1 Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng. 9
1.4.2 Đàm phán và ký kết hợp đồng. 9
1.4.3 Nội dung của hợp đồng gia công quốc tế. 10
1.4.3.1 Các điều kiện của hợp đồng. 10
1.4.3.2 Tổ chức gia công hàng xuất khẩu. 11
1.4.4 Sơ lược về thị trường gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam hiện nay 12
1.4.4.1 Thị trường trong nước. 12
1.4.4.2 Thị trường nước ngoài. 12
1.5 Sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam. 12

Chương II: Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH Doosol Việt Nam.

2.1 Tổng quan về công ty TNHH Doosol Việt Nam. 14
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 14
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 15
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 22
2.1.4 Những đặc điểm chủ yếu của công ty. 22
2.1.4.1 Các chỉ tiêu báo cáo trong những năm gần đây. 22
2.1.4.2 Mặt hàng sản xuất kinh doanh. 24
2.1.4.3 Địa bàn kinh doanh. 24
2.1.4.4 cách sản xuất kinh doanh. 25
2.2 Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH Doosol Việt Nam. 27
2.2.1 Giá trị gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty Doosol Việt Nam
27
2.2.2 Mặt hàng gia công. 28
2.2.3 Thị trường và khách hàng gia công. 29
2.2.4 Hình thức gia công. 30
2.2.5 Các hoạt động khác như tìm kiếm hợp đồng và thực hiện hợp đồng .32
2.2.5.1 Hoạt động tìm kiếm hợp đồng. 32
2.2.5.2 Quy trình thực hiện hợp đồng gia công. 33
2.2.5.2.1 Nghiên cứu thị trường và xin hạn ngạch. 33
2.2.5.2.2 Nghiên cứu và lựa chọn đối tác. 33
2.2.5.2.3 Xem xét và ký kết hợp đồng. 34
2.2.5.2.4 Quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gia công. 39
2.2.5.2.5 Hoàn thành hợp đồng và giao hàng xuất khẩu 45
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH Doosol Việt Nam. 48
2.3.1 Những mặt đạt được từ hoạt động gia công xuất khẩu. 48
2.3.2 Những tồn tại trong hoạt động gia công xuất khẩu. 50
2.3.3 Những nguyên nhân tồn tại. 52
2.3.3.1 Những nguyên nhân chủ quan. 53
2.3.3.2 Những nguyên nhân khách quan. 54

Chương III: Một số giải pháp chính nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH Doosol Việt Nam.

3.1 Nhóm giải pháp đối với công ty. 57
3.1.1 Đẩy mạnh hoạt động Marketing, nghiên cứu và tiếp cận thị trường. 57
3.1.2 Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết. 60
3.1.2.1 Liên kết kinh tế kỹ thuật giũa các doanh nghiệp may. 60
3.1.2.2 Hợp tác kinh doanh với các hãng nước ngoài trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. 61
3.1.3 Nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh. 61
3.1.4 Phát triển các quan hệ đối tác. 64
3.1.5 Tạo dựng đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh trong kinh doanh quốc tế. 65
3.1.6 Nâng cao tỷ trọng gia công theo cách mua đứt, bán đoạn, từng bước tạo tiền đề chuyển sang xuất khẩu trực tiếp. 66
3.2 Những kiến nghị đối với Nhà nước. 67
3.2.1 Đầu tư phát triển ngành dệt, có sự cân đối giữa ngành dệt và may. 67
3.2.2 Cải cách thủ tục hành chính. 71
3.2.3 Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy các hoạt động gia công. 72
3.2.4 Tăng cường cung cấp thông tin khoa học công nghệ về ngành dệt may. 75

Kết luận
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011020 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement