Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinhla_gi205165
#660705

Download Đánh giá môi trường cạnh tranh của miền trung thông qua sự so sánh và kiểm định thống kê chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI qua hai năm 2005 và 2006 miễn phí

Để có thể đánh giá một cách định lượng nhằm thấy rõ hơn về mặt thống kê sự cải thiện môi trường đầu tư thông qua các yếu tố cấu thành nên chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh duyên hải miền Trung trong sự so sánh với 64 các tỉnh, thành trên toàn quốc, nghiên cứu này sử dụng phép kiểm định thống kê mẫu theo cặp Paired Sample t-test. Trước khi thực hiện kiểm định thống kê mẫu theo các cặp (pair-sample t-test) thì các biến số cần đảm bảo tuân theo phân phối chuẩn [8]. Phép kiểm định phân phối chuẩn đối với cơ sở dữ liệu bằng phần mềm SPSS cho thấy tiêu chuẩn này hoàn toàn thỏa mãn vì biểu đồ Q-Q cho thấy các số liệu thực tế đều nằm xung quanh đường thẳng phân phối chuẩn [9]. Vì vậy, các biến số cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh hoàn toàn thỏa mãn điều kiện cho phép kiểm định thống kê mẫu theo cặp. Kết quả được trình bày tại bảng 1 cho thấy tại 11 tỉnh miền Trung các yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh tổng hợp đã có sự cải thiện.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tranh cấp tỉnh do Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam VNCI thiết lập từ năm 2005 (website: www.vnci.org)
QUA HAI NĂM 2005 VÀ 2006
Thái Thanh Hà
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
I. Mở đầu
Vùng duyên hải miền Trung vẫn còn là vùng nghèo, kém phát triển so với cả nước với chỉ số GDP bình quân đầu người toàn quốc vẫn lớn hơn gấp 1,6 lần so với miền Trung. Trong khi dân số miền Trung chiếm 28% tổng dân số cả nước, nhưng tỷ lệ cùng kiệt lại lên đến 37%, và tổng sản phẩm công nghiệp chỉ chiếm 9% so với cả nước [2], [5]. Tuy nhiên trong những năm qua, miền Trung đã có những thành tựu phát triển kinh tế đáng ghi nhận. Những thành tựu này một phần là kết quả nỗ lực chung của cả nước trong tiến trình hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới với sự công nhận Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức WTO. Đồng thời, thành tựu này cũng là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của các tỉnh miền Trung trong việc cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Kể từ khi luật Doanh Nghiệp ra đời, số lượng doanh nghiệp tư nhân có đăng ký chính thức đã tăng gấp 6 lần so với 9 năm trước khi luật doanh nghiệp chưa ra đời. Không hề nghi ngờ là nâng cao năng lực cạnh tranh và hấp dẫn trong môi trường đầu tư chắc chắn là một trong những nguyên nhân quan trọng mang lại thành công đó. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các tỉnh miền Trung có thực sự được cải thiện theo thời gian, năm nay tốt hơn năm trước hay không? Để trả lời cho câu hỏi nói trên, nghiên cứu này sử dụng phương pháp so sánh thống kê theo thời gian và phép kiểm định thống kê cặp (paired-sample t-test), dựa trên nguồn số liệu chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tổ chức “Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam” VNCI, nhằm đánh giá môi trường đầu tư của miền Trung đã thực sự được cải thiện trong hai năm 2005 và 2006 hay chưa. Dựa vào kết quả đánh giá để chỉ ra những yếu tố cấu thành nào trong năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại vùng miền Trung đã được cải thiện tích cực, những yếu tố nào chưa và trên cơ sở đánh giá này, trên cơ sở đó, rút ra những đề xuất để hoàn thiện hơn năng lực cạnh tranh cho các tỉnh miền Trung.
II. Các yếu tố cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được thiết kế nhằm thể hiện nhưng sự khác biệt của các tỉnh và thành phố về môi trường pháp lý và chính sách. Chỉ số này được xây dựng nhằm lý giải nguyên nhân tại sao trên cùng một quốc gia một số tỉnh lại tốt hơn những tỉnh khác về mức tăng trưởng và sự phát triển năng động của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh [1]. Kết hợp thông tin từ phỏng vấn điều tra doanh nghiệp về những đánh giá của họ đối với môi trường kinh doanh địa phương, kết hợp với những nguồn số liệu tin cậy khác, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được xây dựng trên một loạt các tiêu chí và được trình bày một cách chi tiết tại trang chủ, hay các báo cáo của VNCI [3], [4].Về mặt tóm lược, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gồm có các yếu tố cấu thành sau đây: 1) Chi phí gia nhập thị trường; 2)Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; 3) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 4) Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; 5) Chi phí không chính thức; 6) Ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước; 7) chức năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; 8) Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân; 9) Đào tạo lao động; 10) Thiết chế pháp lý. Thảo luận và miêu tả cụ thể các yếu tố cấu thành nên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sẽ được trình bày tại phần sau của nghiên cứu này. Việc lựa chọn 11 tỉnh duyên hải miền Trung là cơ sở nghiên cứu vì những lý do đồng nhất về địa lý và các điều kiện kinh tế xã hội. Chính vì thế mà các tỉnh Tây Nguyên, mặc dù cũng nằm ở miền Trung nhưng không đưa vào đối tượng trong nghiên cứu này.
III. Phương pháp và kết quả nghiên cứu
Dựa vào nguồn số liệu của cả nước mà VNCI thực hiện trong qua các năm 2005 và năm 2006, nghiên cứu này đã lọc và chọn ra số liệu của 11 tỉnh duyên hải miền Trung trên bộ số liệu về năng lực cạnh tranh của 64 tỉnh và thành phố trong cả nước mà Sáng kiến Cạnh Tranh Việt Nam [6], [7]. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này thực hiện các so sánh chỉ số thống kê theo thời gian và kiểm định thống kê cặp (paired t-test) nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu liệu rằng năng lực cạnh tranh của các tỉnh duyên hải miền Trung đã thực sự được cải thiện trong hai năm liên tiếp gần đây hay không. Đối với yếu tố “Đào tạo lao động” và “Thiết chế pháp lý” do trong cơ sở dữ liệu năm 2005 không thực hiện mà VNCI chỉ mới thực hiện cho năm 2006. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu này không thể thực hiện kiểm định thống kê được và không có số liệu so sánh thống kê qua hai năm.
Hình 1: So sánh chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh miền Trung
qua hai năm 2005-2006
Nguồn: Cơ sở dữ liệu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của VNCI 2005 và 2006
Hình 1 cho thấy sự biến động trong chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh của các tỉnh miền Trung trong hai năm qua. Số liệu cho thấy chỉ có tỉnh Bình Định và tỉnh Khánh Hòa có sự cải thiện tích cực về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bình Định từ 60,6 điểm trong năm 2005 tăng lên đến 66,5 điểm trong 2006, trong khi đó Khánh Hòa tăng từ 54,1 trong năm 2005 lên đến 55,3 điểm trong năm 2006. Nếu đây là hai tỉnh ngoại lệ phản ánh sự cải thiện theo chiều hướng tích cực về năng lực cạnh tranh thì tỉnh còn lại của vùng duyên hải miền Trung lại có sự suy giảm đáng ngạc nhiên về năng lực cạnh tranh theo xu hướng tuyệt đối của năm 2006 so với năm 2005. Ngay cả đối với những tỉnh được xem là những “nhân tố mới nổi” trong việc cải thiện môi trường đầu tư thì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng thực sự giảm đi, phản ánh một thực tế là môi trường đầu tư đã không được cải thiện kể từ năm 2005 cho đến năm 2006. Chẳng hạn như tỉnh Quảng Nam (giảm từ 59,7 trong năm 2005 xuống còn 56,4 trong năm 2006) và tỉnh Quảng Ngãi (giảm từ 48 trong năm 2005 xuống còn 44,2 trong năm 2006). Sự suy giảm về chỉ số năng lực cạnh tranh với đại đa số các tỉnh duyên hải miền Trung có thể được hiểu là môi trường đầu tư nơi đây không được cải thiện trong hai năm qua. Và đây có thể được xem là một tính hiệu thông báo đáng quan ngại cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về tính cạnh tranh của môi trường đầu tư nơi đây. Hình 2 cho thấy sự thay đổi trong chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh duyên hải miền Trung cùng với sự biến động của các yếu tố cấu thành nên chỉ số tổng hợp này. Hình này một lần nữa cho thấy chỉ có tỉnh Bình Định và Khánh Hòa là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện, năm 2006 cao hơn so với năm 2005, còn 9 tỉnh còn lại tại vùng duyên hải miền Trung thì chỉ tiêu này có xu hướng đi xuống. Số liệu tại hình 2 cho thấy con số cụ thể về điểm số của các yếu tố cấu t...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement