Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuong_gio007
#651130

Download Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần đô thị Sông Đà miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. Khái quát chung về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 3
 
1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 3
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 3
1.1.2. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phân tích hoạt động tài chính DN. 5
1.1.2.1. Khái niệm. 5
1.1.2.2. Mục đích, ý nghĩa. 5
1.2. Nội dung hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 7
1.2.1. Những việc tiến hành trước khi phân tích. 7
1.2.1.1. Tài liệu phục vụ cho phân tích tài chính. 7
1.2.1.2. Các bước tiến hành phân tích tài chính DN. 10
1.2.1.3. Phương pháp phân tích. 11
1.2.1.4. Yêu cầu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 13
1.2.2. Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. 17
1.2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 17
1.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 24
1.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính. 26
1.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 28
1.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 33
Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị sông đà. 37
 
2.1. Vài nét về công ty cổ phần đô thị sông đà. 37
2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 43
2.2.1. Bộ máy kế toán và quản trị tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 43
2.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ. 43
 
2.2.1.2. Nguồn tài liệu phục vụ cho phân tích. 45
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 49
2.2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính công ty cổ phần đô thị Sông Đà. .51
2.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 56
2.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính 57
2.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 58
2.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 59
2.3. Đánh giá kết quả công tác phân tích tài chính DN. 60
2.3.1. Một số hạn chế trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 60
2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế trong công tác phân tích tài chính DN. .62
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64
 
3.1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiêp. 67
3.2.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp. 67
3.2.2. Nhân sự cho hoạt động phân tích. 68
3.2.3. Nội dung phân tích tài chính DN. 70
3.2.4. Lập báo cáo cho kết quả phân tích. 73
3.2.5. Tạo lập mối quan hệ tương hỗ giữa kế toán quản trị và phân tích tài chính DN. 73
3.2.6. Kết hợp sức mạnh của kiểm toán, kế toán và phân tích tài chính DN. 75
3.3. Kiến nghị hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 76
3.3.1. Kiến nghị đối với DN. 76
3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước. 78
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tài sản mà còn chú trọng tới hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành tổng tài sản của doanh nghiệp. Chỉ tiêu doanh thu được sử dụn chủ yếu trong tính toán các tỷ số này xem xét khả năng hoạt động của doanh nghiệp.
* Vòng quay tiền
Tỷ số này được xác định bằng cách chia doanh thu trong năm cho tổng số tiền và các loại tài sản tương đương tiền bình quân( chứng khoán dễ ngắn hạn dễ chuyển nhượng), nó cho biết số vòng quay của tiền trong năm.
* Vòng quay dự trữ( tồn kho)
Là một chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vòng quay dự trữ được xác định bằng tỷ số giữa doanh thu trong năm và giá trị dự trữ: nguyên vật liệu, phụ liệu, sản phẩm dở dang, ….
* Kỳ thu tiền bình quân= Các khoản phải thu*360/ doanh thu
Chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá khả năng thu tiền trong thanh toán trên cơ sở các khoản phải thu và doanh thu bình quân một ngày. Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chính sách tín dụng thương mại của doanh nghiệp và các khoản trả trước.
* Hiệu suất sử dụng TSCĐ =
Chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản cố định tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trong một năm.TSCĐ ở đây xác địn theo giá trị còn lại đến thời điểm lập báo cáo.
* Hiệu suất sử dụng tổng tài sản =
Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay toàn bộ tài sản, nó được đo bằng tỷ số giữa doanh thu và tổng tài sản và cho biết một đồng tài sản đem lại bao nhieu đồng doanh thu.
Các tỷ số về khả năng sinh lãi.
Nếu như các tỷ số trên đây phản ánh hiệu quả từng hoạt động riêng biệt của doanh nghiệp thì tỷ số về khả năng sinh lãi phản ánh tổng hợp nhất hiệu quả sản xuất – kinh doanh và hiệu năng quản lý doanh nghiệp.
* Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm =
Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế cho doanh thu. Nó phản ánh lợ nhuận sau thuế trong một trăm đồng doanh thu.
* Tỷ số thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu( Doanh lợi vốn chủ sở hữu): ROE
ROE =
Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế cho vốn chủ sở hữu và được các nhà đầu tư đặc biệt quantam khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tăng mức doanh lợ vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhât trong hoạt động quản lý tài chính doang nghiệp.
* Doanh lợi tài sản: ROA
ROA = hay
ROA =
Đây là chỉ tiêu tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà doanh nghiệp được phân tích và phạm vi so sánh mà người ta lựa chọn thu nhập trước thuế và lãi hay thu nhập sau thuế để so sánh với tổng tài sản.
Ngoài các tỷ số trên, các nhà phân tích cũng đặc biệt chú ý tới việc tính toán và phân tích những tỷ số liên quan tới các chủ sở hữu và giá trị thị trường. Chẳng hạn:
* Tỷ lệ hoàn vốn cổ phần =
* Thu nhập cổ phiếu =
* Tỷ lệ trả cổ tức =
* Tỷ lệ giá/ lợi nhuận =
* ……………………………
Một điều cần chú ý là trong phân tích tài chính, các nhà phân tích thường kết hợp chặt chẽ những đánh giá về trạng thái tĩnh với những đánh giá về trạng thái động để đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính doanh nghiệp. Nếu như trạng thái tĩnh được thể hiện thông qua Bảng cân đối kế toán thì trạng thái động được phản ánh qua bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn( Bảng tài trợ), qua báo cáo kết quả kinh doanh. Thông qua các báo cáo tài chính này, các nhà phân tích có thể đánh giá sự thay đổi về vốn lưu động ròng, về nhu cầu vốn lưu động, từ đó có thể đánh giá những thay đổi về ngân quỹ của doanh nghiệp. Như vậy, giữa các báo cáo tài chính có mối liên hệ rất chặt chẽ. Những thay đổi trên bảng cân đối kết toán được lập đầu kỳ và cuối kỳ cùng với khả năng thanh tự tài trợ được tính từ báo cáo kết quả kinh doanh được thẻ hiện trên bảng tài trợ và liên quan mật thiết tới ngân quỹ của doanh nghiệp.
Khi phân tích trạng thái động, trong một số trường hợp nhất định, người ta còn chú trọng tới các chỉ tiêu quản lý trung gian nhằm đánh gia chi tiết hơn về tình hình tài chính và dự báo những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Những chỉ tiêu này là cơ sở để xác lập nhiều hệ số rất có ý nghĩa về hoạt động, cơ cấu, … của doanh nghiệp.
* Lãi gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán
* Thu nhập trước KH và lãi vay = Lãi gộp – Chi phí bán hàng, quản lý( không kể KH và lãi vay)
* Thu nhập trước thuế và lãi = Thu nhập trước KH và lãi – KH
* Thu nhập trước thuế = Thu nhập trước thuế và lãi – Lãi vay
* Thu nhập sau thuế = Thu nhập trước thuế - Thuế TNDN
Trên cơ sở đó nhà phân tích có thể xác định mức tăng tuyệt đối và mức tăng tương đối của các chỉ tiêu qua các thời kỳ để nhận biết tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, nhà phân tích cũng cần so sánh chúng với các chỉ tiêu cùng loại của các doanh nghiệp cùng ngành để đánh giá vị thế của doanh nghiệp.
Tổng hợp kết quả phân tích.
Một số đánh giá chung về phân tích tỷ số.
Phân tích khuynh hướng
Trong quá trình phân tích, đánh giá tình hình tài chính của DN, chúng ta thường có những nhận định là chúng quá cao hay quá thấp. Để đưa ra những nhận định này, chúng ta cần xem xét dựa trên các hình thức liên hệ của các tỷ số này do đó có 3 yếu tố cần xem xét khi tiến hành phân tích tỷ số đó là:
Khuynh hướng phát triển.
So sánh với tỷ số của các DN trong ngành.
Những đặc điểm đặc thù của DN.
Trước hết xem xét khuynh hướng biến động theo thời gian là biện pháp quan trọng trong việc đánh giá tỷ số đang trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Điều này thể hiện ở chỗ khi phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu của DN cần so sánh với giá trị của những năm trước để tìm ra khuynh hướng của sự phát triển.
Thứ hai , việc so sánh các chỉ số tài chính của DN với các DN khác trong ngành và các tiêu chuẩn của ngành cũng cho phép các nhà phân tích rút ra những nhận xét rất có ý nghĩa của tình hình DN trên thị trường, sức mạnh tài chính của DN đối với đối thủ cạnh tranh…Trên cơ sở đó các nhà quản trị đưa ra các quyết định phù hợp với khả năng của DN.
Cuối cùng tất cả các DN đều có đặc thù riêng của mình và chính các đặc thù ấy tạo ra sự độc nhất đối với DN. Các đặc điểm thể hiện trong đầu tư công nghệ, rủi ro, đa dangj hóa sản phẩm và nhiều lĩnh vực….Do đó môi Dn cần thiết lập một tiêu chuẩn cho chính mình, sau khi các yếu tố này được đưa vào xem xét bởi vì chuẩn mực để đánh giá trong các ngành là khác nhau.
Tính đồng bộ khi phân tích các chỉ số tài chính.
Mặc dù mỗi tỷ số tài chính phải được tính toán và đánh giá dựa trên những giá trị riêng của nó, song việc phân tích các tỷ số tài chính có hiệu quả cao nhất khi tất cả các chỉ số cùng được sử dụng để tạo ra một bức tranh chung, rõ ràng về tình hình tài chính của DN.
Thận trọng khi diễn giải các tỷ số tài chính.
Trong thực tế các khoản mục của bảng cân đối tài sản có thể chịu ảnh hưởng r...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online