Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Athemar
#638294

Download Đề tài Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá Việt Tiệp & các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
I- KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 3
1-/ KHÁI NIỆM: 3
2-/ VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 4
II- NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 6
1-/ ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VỀ SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DN 6
2. LỰA CHON SẢN PHẨM THÍCH ỨNG VÀ TIẾN HÀNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT: 10
3-/ LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 11
4-/ TỔ CHỨC HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM VÀ ĐƯA HÀNG VÀO KHO THÀNH PHẨM, CHUẨN BỊ HÀNG ĐỂ XUẤT BÁN: 11
5-/ ĐỊNH MỨC DỰ TRỮ THÀNH PHẨM VÀ ĐỊNH GIÁ BÁN 12
6-/ LỰA CHỌN KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 14
7-/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ XÚC TIẾN BÁN HÀNG 16
8-/ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 21
III- CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 24
IV- NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 25
1- CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: 25
2- CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP 27
CHƯƠNGN II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP TRONG THỜI GIAN QUA 30
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 30
1-/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 30
2-/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 32
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY : 41
1-/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ MẶT HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 41
2-/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTKVT TRONG 4 NĂM GẦN ĐÂY 43
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 45
1-/ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG VỀ NHU CẦU KHOÁ: 45
2-/ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG ÁN TIÊU THỤ 51
3-/ HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ VÀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ Ở KHO 53
4-/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 54
5-/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ XÚC TÍÊN YỂM TRỢ BH. 59
6-/ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 64
VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 66
1- NHỮNG THUẬN LỢI TRONG VIỆC TIÊU THỤ 66
2- NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ CÔNG TY GẶP PHẢI 67
CHƯƠNGN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 70
1-/ TỔ CHỨC TỐT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: 70
2-/ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG ÁN TIÊU THỤ 71
3-/ HOÀN THIỆN HỆ MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ 74
4-/ HOẠT ĐỘNG BAO GÓI,DỰ TRỮ VÀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ 77
5-/ CÔNG TÁC BÁN HÀNG 78
7-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 82
KẾT LUẬN 84
MỤC LỤC 85
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

các khoản phải thu, phải trả, các khoản tiền vay với các thành phần liên quan. Thanh toán lương, thưởng, các chế độ khác.
Lập KH tài chính.
Đề xuất và biên soạn các quy chế quản lý nội bộ có liên quan trình giám đốc ký.
Giúp giám đốc kiểm tra, kiểm soát kinh tế tài chính trong Công ty.
- Thi hành các chính sách, chế độ liên quan tới công tác kế tóan, tài chính và thống kê
- Quản lý và lưu trữ có hệ thống toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính kế toán , thống kê, phân tích hoạt động kinh tế của công ty.
- Tham gia nghiên cứu xây dựng phương án sản phẩm, cải tiến quản lý kinh doanh.
- Cùng với phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch vật tư kiểm tra rà soát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật tại các phòng ban, phân xưởng sản xuất trong công ty.
- Đề xuất tổ chức bộ máy kế toán, thống kê phù hợp loại hình sản xuất, quy trình sản xuất của Công ty.
Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch:
Chức năng: Tham mưu giúp giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các biện pháp thực hiện, yêu cầu tương ứng về vật tư, máy móc, lao động.
Nhiệm vụ:
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Lập kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng, yêu cầu tương ứng về nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện dùng thay thế, huy động thiết bị phục vụ cho kế hoạch hàng quý, năm. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, cung cấp các số liệu cần thiết cho các phòng ban có liên quan. Lập kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa những công trình kiến trúc. Theo dõi quá trình thực hiện sửa chữa, cải tạo các công trình. Nghiệm thu bàn giao khi xong công trình.
Phát hiện những khó khăn, đề xuất biện pháp khắc phục.những phát sinh nảy sinh trong việc thực hiện kế hoạch.
Chức năng, nhiệm vụ của phòng vật tư:
Chức năng: cung ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất.
Nhiệm vụ:
- Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Chọn các nhà thầu phụ để cung ứng vật tư cho công ty.
Làm các báo cáo nghiệp vụ theo yêu cầu quản lý
Xây dựng phương án cung ứng vật tư nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho SXKD.
Xây dựng phương án liên doanh liên kết với các đơn vị trong nước và ngoài nước
Tiếp nhận, sắp xếp và bảo quản các mặt hàng ở kho theo đúng quy trình kỹ thuật. Cấp phát vật tư cho các đơn vị, theo dõi việc sử dụng, số tồn kho tại kho vật tư và tại kho thuộc các phân xưởng quản lý tránh lãng phí.
Quản lý và thanh quyết toán vật tư theo định mức, tiến hành kiểm kê định kỳ, xác định số lượng hàng tồn kho, chất lượng hàng còn lại, hao hụt.
Bảo quản, dự phòng, chạy vật tư kịp thời cho sản xuất.
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật:
Chức năng: Tham mưu giúp giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật, quản lý các tài liệu kỹ thuật về sản phẩm, về máy móc thiết bị, quản lý các quá trình công nghệ sản xuất, thiết kế các chi tiết thay thế cho thiết bị và thiết kế khuôn gá, dao cụ phục vụ cho sản xuất. Lập và chỉ đạo kế hoạch, đầu tư kế hoạch sửa chữa thiết bị, quản lý công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kỹ thuật cho các sản phẩm. Nắm toàn bộ chất lượng nguyên liệu để đề xuất hướng sử dụng nguyên liệu và sản xuất
Nhiệm vụ:
Theo dõi công nghệ, lập kế hoạch nhu cầu thiết bị, nhu cầu vật tư kỹ thuật.
Xây dựng bổ xung các quy trình công nghệ, hướng dẫn cho công nhân thực hiện, theo dõi để xử lý các khó khăn phát sinh.
Nắm diễn biến của chất lượng sản phẩm qua từng phân xưởng, qua từng ca. Khi cần thiết thì điều chỉnh khối lượng để chất lượng đồng đều, ổn định, và ít hàng hỏng.
Lập kế hoạch khấu hao
Hoàn chỉ định mức kỹ thuật cho các bán sản phẩm, sản phẩm.
Lập kế hoạch đầu tư và các dự án, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên định kỳ cho toàn bộ thiết bị, máy móc
Quản lý các hồ sơ kỹ thuật, quản lý thiết bị máy móc, điện nước trong công ty.
Cung cấp kịp thời và đầy đủ các bản vẽ chế tạo và thi công cho các đơn vị.
Quản lý kỹ thuật an toàn sản xuất và vệ sinh công nghiệp. Xây dựng nội quy kỹ thuật an toàn lao độngvà vệ sinh công nghiệp ở từng khâu sản xuất
Đào tạo và nâng cao tay nghề cho công nhân phù hợp với công nghệ sản xuất.
Làm công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:
Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm mới
Nghiên cứu cải tiến sản phẩm truyền thống và thiết kế sản phẩm mới, sản phẩm chất lượng cao.
Nghiên cứu tìm các loại nguyên liệu thay thế trong sản xuất khoá nhằm nâng cao chất lượng khoá đồng thời hạ giá thành sản phẩm.
Lập công nghệ và định mức kỹ thuật cho sản phẩm mới. Theo dõi việc triển khai sản xuất thử tại các phân xưởng, bổ sung, hiệu chỉnh để ổn định quy trình và chính thức đưa vào sản xuất hang loạt.
Soạn thảo định mức, tiêu chuẩn nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm mới. Soạn thảo tiêu chuẩn chất lượng để đăng ký với Sở công nghiệp và cơ quan quản lý chất lượng nhà nước.
Chức năng, nhiệm vụ của phòng KCS:
Chức năng: Giúp giám đốc kiểm tra chất lượng các loại vật tư đầu vào, kiểm tra các chi tiết sản phẩm trên dây chuyền công nghệ và chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh.
Nhiệm vụ:
Lập quy trình kiểm tra, lập báo cáo theo biểu mẫu quy định về quản lý chất lượng.
Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã quy định trước khi vào nhập kho, bán thành phẩm, thành phẩm.
Giám sát về mặt chất lượng việc bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, tham gia giải quyết những phát sinh về chất lượng vật tư nguyên vật liệu.
Đề xuất việc sắp xếp hàng vào kho theo yêu cầu của việc quản lý chất lượng
Kiểm tra và phân loại nguyên vật liệu theo ký mã hiệu. Đăng ký chất lượng sản phẩm, mã số mã vạch
Lập kế hoạch kiểm tra và mua sắm công cụ đo và dưỡng kiểm.
Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm của từng công đoạn, chất lượng thành phẩm. Đo theo đúng kích thước quy định đảm bảo cho việc lắp ráp. Kiểm tra hàng bảo hành, tham gia giải quyết những khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm quản lý chất lượng tốt hơn. làm thủ tục đăng ký chất lượng khoá của công ty với các cơ quan quản lý chất lượng. Thực hiện các công việc có liên quan đến hệ thống chất lượng.
Chức năng, nhiệm vụ của phòng tiêu thụ:
Chức năng: giới thiệu chào bán các sản phẩm của Công ty. Khảo sát nắm bắt các thông tin về thị trường phục vụ cho công tác tiêu thụ, cho bộ phận kế hoạch, cho phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
Nhiệm vụ:
Tổ chức mạng lưới tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Tổ chức các hình thức xúc tiến bán hàng như: công tác tiếp thị Marketing, quảng cáo, chào hàng, tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm, khuyến mại...
Dịch vụ bảo hành sau bán hàng.
Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cả năm, quý, từng tháng. Soạn thảo các phương án tiêu thụ và thu hồi tiền bán hàng với mục tiêu ngày càng tăng doanh thu.
Chuẩn bị các hợp đồng đại lý, hợp đồng tiêu thụ trình giám đốc hay người được uỷ quyền ký. Theo dõi đôn đốc vi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement