Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhung48hb
#999470 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1............................................................................................................... 4
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP........................................ 4
1.1. Tổng quan nghiên cứu đề tài............................................................................ 4
1.2. Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp.............................. 6
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản............................................................................. 6
1.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân lực............................................................ 9
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực .................................23
1.2.4. Bài học kinh nghiệm trong tuyển dụng nhân lực của một số Công
ty ...........................................................................................................................25
CHƢƠNG 2.............................................................................................................31
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................31
2.1. Tiến trình nghiên cứu .....................................................................................31
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................32
2.2.1. Các tài liệu cần thu thập...........................................................................32
2.2.2. Các phương pháp thu thập số liệu ...........................................................33
2.3. Cách thức tiến hành........................................................................................33
2.3.1. Mục tiêu khảo sát......................................................................................34
2.3.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát ..........................................................34
2.3.3. Đối tượng được điều tra khảo sát...........................................................34
2.3.4. Phạm vi và phương pháp khảo sát.........................................................34
2.3.5. Phân tích số liệu.......................................................................................35
CHƢƠNG 3.............................................................................................................36
THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA HẠ LONG......................................................................................36
3.1 Giới thiệu về Công ty CP Viglacera Hạ Long ...............................................36
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Viglacera Hạ
Long .....................................................................................................................36
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP
Viglacera Hạ Long ..............................................................................................37
3.1.3. Thị trường kinh doanh của Công ty.........................................................37
3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ...........................................38
3.1.5. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty CP Viglacera Hạ Long............41
3.1.6. Tình hình nhân lực chung của Công ty CP Viglacera Hạ Long ...........42
3.1.7. Kết quả kinh doanh của Công ty CP Viglacera Hạ Long.......................46
3.2. Thực trạng tuyển dụng nhân lực của Công ty CP Viglacera Hạ Long
thời gian qua ...........................................................................................................49
3.2.1. Thực trạng quy trình tuyển dụng Công ty đang áp dụng .......................49

3.2.2. Thực trạng xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực.............................52
3.2.2. Thực trạng tuyển mộ nhân lực.................................................................58
3.2.3. Thực trạng tuyển chọn nhân lực..............................................................64
3.2.4. Thực trạng đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực ................................73
3.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tuyển dụng của
Công ty ....................................................................................................................75
3.3.1. Nhân tố bên trong .....................................................................................75
3.3.2. Nhân tố bên ngoài.....................................................................................77
3.4. Đánh giá chung................................................................................................78
3.4.1. Ưu điểm......................................................................................................78
3.4.2. Nhược điểm ...............................................................................................79
3.4.3. Nguyên nhân những tồn tại.........................................................................81
CHƢƠNG 4.............................................................................................................84
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TUYỂN DỤNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG ......................................84
4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp ..................................................................................84
4.1.1. Định hướng phát triển của Công ty .........................................................84
4.1.2. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty CP Viglacera Hạ Long trong 3
năm tới .................................................................................................................84
4.1.3. Các yêu cầu đặt ra đối với tuyển dụng lao động ở Công ty.....................86
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng tại Công ty
CP Viglacera Hạ Long...........................................................................................88

4.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng
nhân lực...............................................................................................................88
4.2.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện tuyển mộ .................................................88
4.2.3. Nhóm giải pháp về hoàn thiện tuyển chọn ..............................................90
4.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực......94
4.2.5. Nhóm giải pháp đối với các hoạt động quản trị nhân lực khác .............95
4.2.6. Nhóm giải pháp bổ sung ...........................................................................99
4.3. Một số kiến nghị đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long........................101
KẾT LUẬN ...........................................................................................................105
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................106
PHỤ LỤC....................................................................................................................

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt và xu thế toàn cầu
hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp đang đặt trước rất nhiều khó khăn thử
thách. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần biết khai thác sử dụng tối đa
và hiệu quả mọi nguồn lực của mình, trong đó nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản số
một ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bất kể hoạt động nào của doanh nghiệp cũng phải có sự quản lý, tham gia của yếu
tố con người, bởi vậy sự thành công hay thất bại của tổ chức phụ thuộc rất lớn vào
năng lực, hiệu suất lao động của tất cả thành viên trong tổ chức ấy. Để có được đội
ngũ nhân lực chất lượng tốt thì hoạt động tuyển dụng đóng một vai trò hết sức quan
trọng. Khâu tuyển dụng chính là nền tảng để có được một đội ngũ nhân lực chất
lượng cao. Tuyển dụng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động khác quản trị
nhân lực như bố trí lao động, đào tạo,… qua đó ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Vì thế những người làm hoạt động quản trị nhân lực trong
doanh nghiệp cần dành một sự quan tâm đúng mực đến hoạt động tuyển dụng. Nếu
như hoạt động tuyển dụng nhân lực không được thực hiện tốt thì các hoạt động khác
cũng không thể hiệu quả.
Trong giai đoạn vừa qua, chất lượng nguồn nhân lực được tuyển dụng của
Công ty CP Viglacera đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sau khi được
tuyển dụng vào làm việc chính thức tại Công ty, đã có tình trạng nhân viên bỏ việc
do không thực sự phù hợp với công việc được tuyển dụng. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây,
liệu hoạt động tuyển dụng nhân lực tại Công ty có tồn tại vấn đề gì? Nhận thức
được vai trò quan trọng của hoạt động tuyển dụng đối với doanh nghiệp, đồng thời
đây cũng là đề tài chưa được nghiên cứu tại Công ty nên tác giả đã chọn đề tài
“Tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ Long” làm đề tài nghiên cứu
cho luận văn thạc sỹ của mình.
Trong luận văn này tác giả đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:
- Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động tuyển dụng nhân lực?
- Những ưu điểm và nhược điểm của hoạt động tuyển dụng nhân lực tại Công
ty CP Viglacera Hạ Long trong thời gian gần đây là gì và nguyên nhân?
- Giải pháp nào để nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng nhân lực tại
Công ty CP Viglacera Hạ Long?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1 Mục đích nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra những ưu điểm và nhược điểm trong
công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ Long giai đoạn 2012 –
2014, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ Long trong thời gian tới.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống các vấn đề lý luận chung về tuyển dụng nhân lực của doanh
nghiệp
- Phân tích thực trạng về tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ
Long trong thời gian qua
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ
Long.
Phạm vi nghiên cứu:
- Thời gian: đề tài chỉ nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tuyển dụng
nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ Long trong 3 năm 2012 – 2013 – 2014.
- Không gian: đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao
chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ Long
4. Đóng góp của luận văn
Luận văn góp phần chỉ ra các vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục cũng như
ác ưu điểm cần phát huy trong tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera H
Long để tạo cơ sở hoạch định và thực hiện cho các nhà quản trị của doanh nghiệp;
đồng thời đóng góp một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân
lực tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.
5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 4 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài và cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân
lực của doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ
Long
Chương 4: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng tại Công ty
CP Viglacera Hạ Long
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tubels
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020205 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement