Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gaven
#998181 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
- Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu:
Vấn đề việc làm luôn đƣợc xã hội và mọi ngƣời quan tâm ở bất kỳ một
quốc gia nào, giải quyết việc làm là yếu tố động lực để phát triển. Ngày nay,
quan niệm về “phát triển” đƣợc hiểu một cách đầy đủ là: tăng trƣởng kinh tế
đi đôi với tiến bộ xã hội; giảm cùng kiệt nhanh và bền vững, đồng thời giảm
thiểu thất nghiệp, đảm bảo đƣợc công bằng xã hội. Vì vậy, việc làm là một
trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của toàn
nhân loại, của tất cả các quốc gia, đặc biệt là của các nƣớc đang phát triển.
Ở Việt Nam, việc làm cho ngƣời lao động đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt
quan tâm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng chỉ rõ: “Giải quyết
việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con ngƣời, ổn định và phát
triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu
cầu bức xúc của nhân dân”. Nghị định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
của Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục khẳng định “… Tập trung giải quyết
vấn đề việc làm và thu nhập cho ngƣời lao động, nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân…”; Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta đã
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa,
xã hội, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vƣợt kế hoạch đặt ra. Tuy đã có nhiều
cố gắng trong giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc
làm nhƣng chƣa đáng kể, còn ở mức tƣơng đối cao, ảnh hƣởng đến việc làm
của ngƣời lao động. Năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động:
2.22%; trong đó thành thị: 3.6%; Nông thôn: 1.60%; Tỷ lệ thiếu việc làm:
2.96%; trong đó: Thành thị: 1.58%; Nông thôn: 3.56%; Năm 2013, tỷ lệ thất
nghiệp trong độ tuổi lao động: 2,2%; trong đó thành thị: 3.6%; Nông
thôn:1.5%; tỷ lệ thiếu việc làm: 2.8%; trong đó: Thành thị: 1.5%; Nông thôn:
3.3%. Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, một mặt nhằm phát huy đƣợc
tiềm năng lao động, nguồn lực to lớn ở nƣớc ta cho sự phát triển kinh tế xã
hội, mặt khác là hƣớng cơ bản để giảm cùng kiệt có hiệu quả, là cơ sở để cải
thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới
của đất nƣớc.
Thiếu việc làm đối với lao động nông thôn nói chung và thanh niên nông
thôn nói riêng vẫn diễn ra khá phổ biến. Tình trạng thanh niên nông thôn chƣa
qua đào tạo nghề chiếm tỷ trọng lớn, thu nhập bình quân từ lao động các ngành
nghề tại các vùng thƣờng thấp hơn so với thành thị; cơ hội chuyển đổi việc
làm, nghề nghiệp cũng khó hơn, điều kiện văn hoá, xã hội cũng chậm phát triển
hơn. Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động thanh niên ở khu vực
nông thôn đang là vấn đề nhức nhối của nƣớc ta hiện nay.
Hƣng Nguyên tỉnh Nghệ An là một huyện thuần nông, đời sống của
nông dân phụ thuộc vào nông nghiệp là chính, nhu cầu tìm việc làm luôn là vấn
đề cấp bách đƣợc các cấp các ngành và tổ chức trong huyện quan tâm hàng
đầu. Mặt khác, diện tích đất nông nghiệp ngày một hạn hẹp do quá trình đô thị
hóa và xây dựng khu công nghiệp làm một bộ phận thanh niên mất việc làm,
dẫn đến việc làm của lao động thanh niên trong huyện ngày càng gặp nhiều khó
khăn. Để thấy rõ đƣợc thực trạng tìm việc làm lao động thanh niên trong
huyện, những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó và cần làm gì để giải
quyết tốt việc làm cho lao động thanh niên, tui tiến hành nghiên cứu: “ Giải
quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở huyện Hƣng Nguyên tỉnh Nghệ
An”.
- Câu hỏi nghiên cứu đối với vấn đề của luận văn:
Làm thế nào để giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn? Đây là câu
hỏi cần đặt ra để giải quyết việc làm có hiệu quả ở huyện Hƣng Nguyên, tỉnh
Nghệ An.
2. Mục dích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận văn là góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận
và thực tiễn của vấn đề lao động, việc làm, giải quyết việc làm cho thanh niên
trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta nói chung và huyện Hƣng
Nguyên nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp giải quyết việc làm
cho thanh niên trên địa bàn huyện Hƣng Nguyên.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn sẽ hƣớng tới giải quyết các nhiệm
vụ:
- Nêu ra những cơ sở khoa học của việc giải quyết việc làm cho thanh
niên nông thôn giai đoạn hiện nay.
- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng giảiquyết việc làm cho thanh
niên nông thôn ở huyện Hƣng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.
- Từ đó, Luận văn nêu ra một số giải pháp chủ yếu để giải quyết việc làm
thanh niên nông thôn ở huyện Hƣng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong thời gian
tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở huyện Hƣng Nguyên,
tỉnh Nghệ An
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Về không gian
Địa bàn huyện Hƣng Nguyên - tỉnh Nghệ An.
3.2.2. Về thời gian
Nguồn số liệu phục vụ đề tài đƣợc thu thập giai đoạn 2011– 2014. Số


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005957 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement