Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kazumi_cobengocnghech
#956049 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1.1. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TRONG KIỂM TOÁN TÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1.1.1. Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính 3
1.1.1.1. Khái niệm Kiểm toán Báo cáo tài chính 3
1.1.1.2. Đặc điểm của Kiểm toán Báo cáo tài chính 3
1.1.2. Thủ tục phân tích trong hệ thống phương pháp kiểm toán 6
1.1.2.1. Bản chất của thủ tục phân tích 6
1.1.2.2. Lựa chọn thủ tục phân tích phù hợp 10
1.1.2.3. Các loại thủ tục phân tích trong Kiểm toán báo cáo tài chính 15
1.1.2.4. Ý nghĩa của việc áp dụng thủ tục phân tích 27
1.4. VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 28
1.4.1. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính 28
1.4.2. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính 32
1.4.3. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính 45
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 48
2.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 48
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công ty Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 48
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 50
2.1.3. Đặc điểm qui trình kiểm toán của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 53
2.1.4. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 55
2.2. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ABC DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 56
2.2.1.Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty ABC do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 56
2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích chi tiết trong giai đoạn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty ABC do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 63
2.2.3. Thực hiện thủ tục phân tích soát xét trong kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty ABC do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 68
2.3. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XYZ DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 72
2.3.1. Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty XYZ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 72
2.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích chi tiết trong giai đoạn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty XYZ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 78
2.3.3. Thực hiện thủ tục phân tích soát xét trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty XYZ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 81
2.4. SO SÁNH HAI KHÁCH HÀNG VÀ KHÁI QUÁT QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 82
CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 85
3.1. TÍNH TẤT YẾU PHẢI HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 85
3.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 88
3.3. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 92
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 96
3.4.1. Kiến nghị chung về chu trình thực hiện thủ tục phân tích 96
3.4.2. Kiến nghị với cơ quan chức năng 97
3.4.3. Kiến nghị với khách hàng 99
KẾT LUẬN 101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập thị trường, nền kinh tế Việt Nam cho thấy quá trình tự do hoá không chỉ dừng lại ở các quan hệ giao dịch thương mại, hàng hoá mà còn mở rộng các quan hệ cung cấp dịch vụ. Nằm trong xu thế đó, dịch vụ kiểm toán, kế toán ở nước ta hiện nay ngày càng mở rộng và tự khẳng định mình trong nền kinh tế xã hội.
Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán trong nhiều năm qua vừa là xu hướng tất yếu khách quan có tính qui luật của nền kinh tế thị trường, vừa là bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế tài chính đã đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế xã hội.
Một trong những loại hình dịch vụ chủ yếu mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng đó là hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính. Trong đó, các công ty kiểm toán xem xét, kiểm tra và đưa ra kết luận về các báo cáo tài chính có được lập phù hợp với các qui tắc, chuẩn mực và phương pháp kế toán, có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không.
Với mục đích xây dựng khung pháp lý tạo điều kiện cho hoạt động kiểm toán hiệu quả, Bộ tài chính đã ban hành các chuẩn mực kế toán và kiểm toán. Trong số các chuẩn mực đó có chuẩn mực số 520 “Qui trình phân tích” đã khẳng định thủ tục phân tích là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.
Qua thời gian nghiên cứu tài liệu cùng tìm hiểu thực tế công tác kiểm toán tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, em đã nhận thức được tầm quan trọng của thủ tục phân tích trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính. Vì vậy, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện”. Luận văn của em gồm ba phần:
Chương I: Lý luận chung về thủ tục phân tích trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính
Chương II: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
Chương III: Bài học kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TRONG KIỂM TOÁN TÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1.1. Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.1.1. Khái niệm Kiểm toán Báo cáo tài chính
Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình doanh nghiệp như: các nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng, chủ doanh nghiệp..., mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. Trong đó, Báo cáo tài chính cũng là đối tượng quan tâm của các tổ chức, cá nhân này. Do vậy, công việc kiểm toán các Báo cáo tài chính này cần có một công ty (văn phòng) độc lập thực hiện.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán về Kiểm toán Tài chính, kiểm toán viên phải kiểm tra và xác nhận tính trung thực và tính hợp lý của Báo cáo tài chính cũng như xem xét Báo cáo tài chính có phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và các yêu cầu pháp luật hay không. Kết quả xác minh này được trình bày trên Báo cáo kiểm toán, đồng thời, trên cơ sở đó kiểm toán viên có thể đưa ra các phán quyết hay những lời khuyên cho những nhà quản lý bằng thư quản lý.
1.1.1.2. Đặc điểm của Kiểm toán Báo cáo tài chính
Kiểm toán tài chính là một hoạt động đặc trưng và một loại hình kiểm toán phân theo đối tượng kiểm toán. Cũng giống như các loại hình kiểm toán khác, kiểm toán tài chính có chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến, có đối tượng chung là các hoạt động được kiểm toán và sử dụng những phương pháp kiểm toán cơ bản (phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ). Tuy nhiên, với chức năng, đối tượng và mối quan hệ chủ thể - khách thể khác với các loại kiểm toán khác nên kiểm toán tài chính có cách thức kết hợp các phương pháp kiểm toán mang tính đặc thù.
Về chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến, có thể thấy, Kiểm toán tài chính hướng tới công khai tài chính giữa các bên có lợi ích khác nhau trên cơ sở bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy. Để có được các bằng chứng này, Kiểm toán tài chính cần triển khai các phương pháp kiểm toán cơ bản theo hướng tổng hợp hay chi tiết tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.
Về đối tuợng kiểm toán, Bảng khai tài chính và những thông tin tổng hợp phản ánh nhiều mối quan hệ kinh tế, pháp lý cụ thể là đối tượng trực tiếp của Kiểm toán tài chính. Tuy nhiên, các thông tin tài chính này có liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ cũng như tình hình thực hiện văn bản pháp lý không phải là đối tượng trực tiếp của Kiểm toán tài chính. Vì vậy, việc xem xét các mặt, các yếu tố này trong thực trạng tài chính chỉ trên góc độ có liên quan trên Bảng khai tài chính và được chọn lọc qua điều tra, đối chiếu, phân tích thực tế tại khách thể kiểm toán.
Về trình tự kiểm toán, do mối quan hệ nội kiểm và ngoại kiểm, do Bảng khai tài chính mang tính tổng hợp, tính công khai, tính thời điểm nên trình tự mỗi bước kiểm toán cơ bản đều triển khai phù hợp với những đặc điểm của đối tượng, của quan hệ chủ thể, khách thể. Trong Kiểm toán tài chính, trình tự phổ biến được thực hiện là tiến hành kiểm toán theo trình tự ngược với trình tự kế toán.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024448 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement