Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By judas_iskariot
#925661

Download miễn phí Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 3

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG 3

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3

1-Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng : 3

2-Vai trũ của bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 4

3- Sự cần thiết phải quản lý bỏn hàng và cỏc yờu cầu quản lý: 5

II. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 6

1-Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 6

2- Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 6

2.1- Các cách bán hàng chủ yếu bao gồm: cách bán buôn và bán lẻ. 7

2.2 Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệpThương mại: 9

2.2.1) Chứng từ kế toán: 9

2.2.2)Tài khoản sử dụng: 9

2.2.3)Phương pháp kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại: 12

2.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại: 19

2.3.1)Tài khoản sử dụng: 19

2.3.2)Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 20

2.4 Kế toán bán hàng và xác định kết qủa bỏn hàng trong cỏc hỡnh thức tổ chức sổ kế toán tổng hợp: 26

 

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 29

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 29

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân: 29

1.1 Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2003: 29

1.2 Giai đoạn từ 2003 đến nay: 29

2. Chức năng, nhiệm vụ: 31

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lí của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân: 31

3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh: 31

3.2 Đặc điểm tổ chức quản lí: 32

II. TÌNH HÌNH VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN: 35

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 35

2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán: 37

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 41

1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân. 41

1.1. Đặc điểm hàng hoá tiêu thụ. 41

1.2. cách bán hàng. 41

2. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân. 42

2.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 42

2.2. Tài khoản sử dụng 47

2.3. Sổ sách kế toán sử dụng 47

2.4. Thực tế hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân 47

2.4.1 Hạch toán doanh thu bán hàng 47

2.4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 52

2.4.3 Hạch toán giá vốn hàng bán 54

3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân 55

3.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 55

3.1.1 Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 55

3.1.2 Tài khoản sử dụng 55

3.1.3 Sổ sách kế toán phản ảnh 55

3.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân 58

3.2.1 Tài khoản sử dụng 58

3.2.2 Phương pháp hạch toán 58

3.2.3 Sổ sách kế toán phản ánh quá trình xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 59

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 62

I. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 62

1. Những ưu điểm đạt được: 62

2. Một số nhược điểm 64

II NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 64

1. Những ưu điểm đạt được: 64

2. Những tồn tại cần khắc phục: 65

II MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 66

1.Những yêu cầu của công tác hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 67

2. Nội dung của công tác hoàn thiện 67

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hợp:
Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tuỳ từng trường hợp vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý ở từng đơn vị kinh tế, tuỳ từng trường hợp vào hình thức kế toán mà đơn vị áp dụng.
Theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành các doanh nghiệp có thể sử dụng một trong bốn hình thức kế toán sau:
+ Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
+ Hình thức kế toán Nhật ký chung
+ Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
+ Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.
- Trong hình thức Nhật ký- Chứng từ, sổ sách kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng bao gồm:
Nhật ký - Chứng từ số 1, 2, 5, 8, 9.
Bảng kê số 1, 2, 5, 8, 11
Sổ cái các tài khoản 632, 511, 641, 642, 911…
Các sổ thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
- Trong hình thức Nhật kí chung, sổ sách kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng bao gồm:
+ Sổ Nhật kí chung
+ Sổ cái TK632, 511, 512, 531, 532, 641, 642, 911…
+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan như sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết phải thu khách hàng, sổ chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp, sổ chi tiết theo dõi kết quả kinh doanh…
- Trong hình thức Nhật kí- Sổ cái, sổ sách kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng bao gồm:
+ Sổ Nhật kí- Sổ cái
+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết
- Trong hình thức Chứng từ ghi sổ, sổ sách kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng bao gồm:
+ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan
Ch­¬ng 2: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ kÕ to¸n b¸n hµng
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty
cæ phÇn vËt t­ n«ng nghiÖp ph¸p v©n
I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ n«ng nghiÖp ph¸p v©n
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ n«ng nghiÖp Ph¸p V©n:
Để có được như ngày nay, công ty đã trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển sau:
1.1 Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2003:
Công ty với tên gọi là công ty vật tư nông nghiệp Pháp Vân, là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc tổng công ty vật tư nông nghiệp, được thành lập theo quyết định số 01/QD/BNN-TCCB ngày 6/1/1993 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Giấy phép kinh doanh số100880 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 9/4/1996.
Nghành nghề kinh doanh: Công nghiệp hoá chất phân bón, thương nghiệp bán buôn vật tư nông nghiệp, vận tải nội bộ và hàng hoá công cộng, đại lý cho thuê kho bãi, kinh doanh hàng hoá lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng gia dụng…
1.2 Giai đoạn từ 2003 đến nay:
Căn cứ vào quyết định số 65/2003/QD-TTg ngày 22/4/2003 của thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2005. Công ty vật tư nông nghiệp Pháp Vân thuộc diện doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá.
Căn cứ vào đặc điểm ngành nghề và tình hình thực tế của doanh nghiệp, doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hoá theo qui định tại Điều 3 nghị định số 64/20 02/ ND-CP ngày 19/5/2002 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần là bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.
Thực hiện chủ trương đó của TW, Công ty đã tiến hành cổ phần hoá theo quyết định số 3867/QD/BNN-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tên công ty: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân
Tên giao dịch: Phap Van Agriculturre material joint stock company
Tên viết tắt:Pháp Vân.JSC
Địa chỉ trụ sở chính: Pháp Vân, phường Hoàng Liệt , quận Hoàng Mai ,thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 8615465
Fax: 8615567
Vốn điều lệ: 6.000.000.000VND
Ngành nghề kinh doanh:
Công nghiệp hoá chất, phân bón; thương nghiệp buôn bán vật tư nông nghiệp; vận tải nội bộ và hàng hoá công cộng; đại lí cho thuê kho bãi; kinh doanh hàng hoá lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng gia dụng, vật liệu xây dựng; phụ tùng nông lâm nghiệp…
Từ khi thành lập đến nay, để tồn tại và phát triển hoà nhập với xu thế mới của đất nước, công ty đã từng bước bố trí lại cơ cấu tổ chức phù hợp với qui mô khả năng của công ty. Công ty không ngừng nâng cao trình độ quản lí của lãnh đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty, lựa chọn ngành nghề kinh doanh thích hợp hiện nay.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, công ty đã trải qua nhiều khó khăn thách thức nhưng công ty đã từng bước khắc phục và nhanh chóng đổi mới cách kinh doanh, dần dần cải thiện được đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Điều này thể hiện thông qua một số chỉ tiêu trong bảng sau:
Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
§¬n vÞ: VN§
ChØ tiªu
N¨m 2002
N¨m 2003
N¨m 2004
1. Doanh thu thuÇn
141.393.855.043
153.185.144.891
220.483.363.388
2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ
352.553.080
450.360.000
667.593.366
3. Nép ng©n s¸ch
113.788.000
145.131.101
223.783.589
4. Thu nhËp b×nh qu©n
(ng­êi/th¸ng)
850.000
1.150.000
1.500.000
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô:
Là một công ty cổ phần, công ty phải đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ sau:
- Quản lý và sử lý vốn đúng chế độ hiện hành, phải tự trang trải về tài chính, đảm bảo kinh doanh có lãi.
- Nắm bắt khả năng kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của thị trường để đưa ra các biện pháp kinh doanh có hiệu quả nhất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng nhằm thu lợi nhuận tối đa.
- Chấp hành và thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước về hoạt động kinh doanh ®¶m bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và người lao động.
3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lÝ cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ n«ng nghiÖp Ph¸p V©n:
3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh:
Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân thuộc loại hình doanh nghiệp thương mại nên công việc kinh doanh chủ yếu của công ty là mua vào và bán ra nên công tác tổ chức kinh doanh là tổ chức qui trình luân chuyển hàng hoá chứ không phải là công nghệ sản xuất như ở đơn vị sản xuất. Qui trình lưu chuyển hàng hoá của công ty được thể hiện dưới dạng sơ đồ sau:
Mua vµo
Dự trữ
Bán ra
+ Thị trường đầu vào: Công ty chủ yếu là mua hàng của tổng công ty. Ngoài ra, công ty còn mua hàng từ các nhà cung cấp bên ngoài, do phòng kinh doanh đảm nhiệm việc tìm kiếm nguồn hàng và đánh giá nhà cung cấp.
+ Thị trường đầu ra ( tiêu thụ ) : Sau khi nhận hàng từ tổng công ty hay nhà cung cấp khác công ty giao hàng cho các trạm, các cửa hàng ở địa phương hay bán trực tiếp tại cảng, kho của công ty. Trước kia khách hàng của công ty thường bó hẹp trong phạm vi miền Bắc thì nay công ty đã mở rộng thị trường tiêu thụ ở cả phía Nam. Công ty luôn bám sát nhu cầu phân bón từng vùng, từng vụ để ®ưa hàng kịp thời, đảm bảo về số lượng, chất lượng , giá cả. Công ty liên tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ bán lẻ tới nông dân thông qua các đại lý. Hiện nay, công ty đã có trên 50 đại lý, và đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa.
3.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lÝ:
Từ chức năng , nhiệm vụ, đặc điểm qui trình hoạt động kinh doanh của công ty cũng như nhu cầu thực tiễn của thị trường có nhiều biến động và sự cạnh tranh. Đòi hỏi công ty phải có bộ máy tổ chức kinh doanh phù hợp, ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online