Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By judas_iskariot
#925661 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG 1 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 3
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG 3
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3
1-Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng : 3
2-Vai trũ của bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 4
3- Sự cần thiết phải quản lý bỏn hàng và cỏc yờu cầu quản lý: 5
II. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 6
1-Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 6
2- Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 6
2.1- Các cách bán hàng chủ yếu bao gồm: cách bán buôn và bán lẻ. 7
2.2 Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệpThương mại: 9
2.2.1) Chứng từ kế toán: 9
2.2.2)Tài khoản sử dụng: 9
2.2.3)Phương pháp kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại: 12
2.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại: 19
2.3.1)Tài khoản sử dụng: 19
2.3.2)Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 20
2.4 Kế toán bán hàng và xác định kết qủa bỏn hàng trong cỏc hỡnh thức tổ chức sổ kế toán tổng hợp: 26

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 29
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 29
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân: 29
1.1 Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2003: 29
1.2 Giai đoạn từ 2003 đến nay: 29
2. Chức năng, nhiệm vụ: 31
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lí của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân: 31
3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh: 31
3.2 Đặc điểm tổ chức quản lí: 32
II. TÌNH HÌNH VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN: 35
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 35
2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán: 37
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 41
1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân. 41
1.1. Đặc điểm hàng hoá tiêu thụ. 41
1.2. cách bán hàng. 41
2. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân. 42
2.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 42
2.2. Tài khoản sử dụng 47
2.3. Sổ sách kế toán sử dụng 47
2.4. Thực tế hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân 47
2.4.1 Hạch toán doanh thu bán hàng 47
2.4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 52
2.4.3 Hạch toán giá vốn hàng bán 54
3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân 55
3.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 55
3.1.1 Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 55
3.1.2 Tài khoản sử dụng 55
3.1.3 Sổ sách kế toán phản ảnh 55
3.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân 58
3.2.1 Tài khoản sử dụng 58
3.2.2 Phương pháp hạch toán 58
3.2.3 Sổ sách kế toán phản ánh quá trình xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 59
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 62
I. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 62
1. Những ưu điểm đạt được: 62
2. Một số nhược điểm 64
II NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 64
1. Những ưu điểm đạt được: 64
2. Những tồn tại cần khắc phục: 65
II MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN 66
1.Những yêu cầu của công tác hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 67
2. Nội dung của công tác hoàn thiện 67
KẾT LUẬN
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1-Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng :
- Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu về bán hàng, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng; doanh nghiệp thu được tiền hay được quyền thu tiền. Đó cũng chính là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm, hàng hoá sang vốn bằng tiền và hình thành kết quả bán hàng, là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh ở đơn vị. Thông qua bán hàng giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá được thực hiện. Ngoài quá trình bán hàng ra bên ngoài doanh nghiệp, còn có thể phát sinh nghiệp vụ bán hàng nội bộ doanh nghiệp theo yêu cầu phân cấp quản lý và tiêu dùng nội bộ.
- Bán hàng là một chức năng chủ yếu của doanh nghiệp, bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào cũng phải thực hiện hai chức năng mua và bán. Hai chức năng này có sự liên hệ với nhau: mua tốt sẽ tạo điều kiện cho bán tốt. Để thực hiện tốt các nghiệp vụ trên đòi hỏi phải có sự tổ chức hợp lý các hoạt động đồng thời tổ chức nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng. Như vậy bán hàng là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức và nắm bắt nhu cầu của thị trường. Tóm lại, quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thương mại có những đặc điểm chính sau đây:
+ Có sự thoả thuận trao đổi giữa người mua và người bán: Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua họ trả tiền hay chấp nhận trả tiền.
+ Có sự thay đổi quyền sở hữu về hàng hoá: Người bán mất quyền sở hữu còn người mua có quyền sở hữu về hàng hoá đã bán.
+ Trong quá trình tiêu thụ hàng hoá các doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng và nhận lại khách hàng một khoản tiền gọi là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cơ sở xác định kết quả bán hàng của mình.
- Kết quả bán hàng là chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá trị vốn hàng bán ra và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán.
Việc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng, cuối kỳ, cuối quý, cuối năm tuỳ từng trường hợp vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý ở từng đơn vị kinh tế.
2-Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng:
Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn ở đơn vị (T-H-T’). Chỉ có thông qua việc bán hàng giá trị sản phẩm, dịch vụ mới được thực hiện do đó mới có điều kiện để thực hiện mục đích của nền sản xuất hàng hoá và tái sản xuất kinh doanh không ngừng được mở rộng. Doanh thu bán hàng sẽ bù đắp được các chi phí bỏ ra đồng thời kết quả bán hàng sẽ quyết định hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Bán hàng tự thân nó không phải là một quá trình của sản xuất kinh doanh nhưng nó lại là một khâu cần thiết của tái sản xuất xã hội. Nhờ có hoạt động bán hàng, hàng hoá sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng và thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, việc tiêu thụ hàng hoá góp phần cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp càng tiêu thụ được nhiều hàng hoá thì sức sống còn của doanh nghiệp càng tăng lên. Như vậy bán hàng sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, có bán được hàng hoḠthì doanh nghiệp mới có khả năng tái sản xuất. Ngoài ra việc xác định chính xác khối lượng hàng hoá tiêu thụ là cơ sở để xác định các chỉ tiêu kinh tế tài chính, đánh giá trình độ hoạt động của đơn vị như xác định số vòng luân chuyển vốn, xác định tỷ suất lợi nhuận trên doanh số bán…là cơ sở để thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước như nộp thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TTĐB,…
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013193 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement