Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By acme_of_rock
#921403

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích tình hình triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA – Chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 1

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 1

MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 4

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 4

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 4

1.2. Sự cần thiết và tác dụng của Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 6

1.2.1. Sự cần thiết khách quan 6

1.2.2. Tác dụng của Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 9

1.3. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 13

1.3.1. Các khái niệm được sử dụng 13

1.3.2. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm 14

1.3.3. Giá trị bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm 19

1.3.4. Phí bảo hiểm 21

1.3.5. Giám định và bồi thường tổn thất 26

1.3.6. Hợp đồng bảo hiểm 29

1.4. Tái bảo hiểm . 30

1.4.1. Sự cần thiết của Tái bảo hiểm 31

1.4.2. Bản chất của Tái bảo hiểm . 32

1.4.2. Tác dụng của Tái bảo hiểm . 33

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 34

2.1. Khái quát về công ty Cổ phần bảo hiểm AAA 34

2.2. Phân tích tình hình triển khai Bảo hiểm Hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty Cổ phần bảo hiểm AAA - Chi nhánh Hà Nội 40

2.2.1. Tình hình khai thác 42

2.2.2. Tình hình đề phòng hạn chế tổn thất 52

2.2.3. Tình hình giám định và giải quyết bồi thường 55

2.2.4. Kết quả và hiệu quả kinh doanh 58

CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CHI NHÁNH AAA-HÀ NỘI 63

3.1. Phương hướng về chiến lược hoạt động của AAA 63

3.1.1. Mục tiêu của Bảo hiểm AAA 63

3.1.2. Phương hướng về chiến lược hoạt động của Bảo hiểm AAA – Hà Nội 64

3.2. Một số thuận lợi và khó khăn của Công ty khi triển khai Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 65

3.2.1. Thuận lợi 66

3.2.2. Khó khăn 67

3.3. Một số ý kiến đề xuất nâng nhằm cao hiệu quả kinh doanh Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Chi nhánh Bảo hiểm AAA – Hà Nội 68

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


p đòng bảo hiểm sẽ bị huỷ bỏ khi:
- Một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về việc huỷ bỏ hợp đồng trước 30 ngày
- Có những thay đổi làm tăng mức độ rủi ro của tài sản được bảo hiểm, trừ khi những thay đổi đó được nhà bảo hiểm chấp nhận bằng văn bản
- Thay đổi quyền sở hữu hay quyền quản lý đối với tài sản được bảo hiểm
Hiệu lực của hợp đồng thường được bắt đầu khi người tham gia nộp phí bảo hiểm lần đầu tiên, và kết thúc vào 16h ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm. Trong thời hạn bảo hiểm, nếu tài sản được bảo hiểm di chuyên ra ngoài khu vực được bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm cũng mất hiệu lực
1.4. Tái Bảo hiểm
1.4.1. Sự cần thiết của Tái bảo hiểm
Kinh doanh Bảo hiểm là kinh doanh rủi ro thông qua việc xác định phí bảo hiểm bán trước dự tính theo số liệu thống kê trong quá khứ. Tuy nhiên nhà bảo hiểm có thể đối diện với những rủi ro của chính mình. Khi xác suất rủi ro dự tính không đúng với xác suất thực tế dẫn đến phí bảo hiểm thu được không đáp ứng được khả năng chi trả bồi thường. Vì thế để bảo vệ cho mình thì các công ty bảo hiểm đã sử dụng các hình thức phân tán rủi ro như Đồng bảo hiểm và Tái bảo hiểm
Với nghiệp vụ Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt, việc xác suất rủi ro dự tính không đúng với xác suất rủi ro thực tế sẽ rất nguy hiểm , vì đối với nghiệp vụ này khi rủi ro không may xảy ra thì thiệt hại sẽ rất lớn nên nếu thực tế cao hơn tính toán thì các Công ty bảo hiểm sẽ chịu thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến khả năng tài chính
1.4.2. Bản chất của Tái bảo hiểm
Khái niệm Tái bảo hiểm:
- Tái bảo hiểm là sự phân tán rủi ro mà người bảo hiểm phải gánh chịu cho những người bảo hiểm khác
- Tái bảo hiểm là bảo hiểm cho những rủi ro mà nhà bảo hiểm phải gánh chịu cho những nhà bảo hiểm khác
- Tái bảo hiểm là sự bảo hiểm mới được thực hiện bởi một hợp đồng mới là hợp đồng tái bảo hiểm cho những rủi ro đã được bảo hiểm trước đó nhằm chi trả, bồi thường cho những cam kết đã được thực hiện trước và cả hai hợp đồng diễn ra trong cùng một thời gian
Bản chất của Tái bảo hiểm được thể hiện:
- Tái bảo hiỉm là sự phân tán rủi roc ho nhà bảo hiểm thay vì một nhà bảo hiểm phải gánh chịu tất cả tổn thất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm thì sẽ có nhiều nhà bảo hiểm khác cùng chia sẻ tổn thất đó vì vậy giá trị tổn thất của mỗi nhà bảo hiểm phải gánh chịu được giảm đi nhiều lần
- Tái bảo hiểm hoạt động dựa trên quy luật số lớn nhằm phân chia rủi ro giữa các nhà bảo hiểm với nhau
- Hoạt động Tái bảo hiểm có tính chất quốc tế cao
1.4.3. Tác dụng của Tái bảo hiểm
Để đảm bảo ổn định kinh doanh và đề phòng hiện tượng phá sản các Doanh nghiệp Bảo hiểm phải thực hiện Tái bảo hiểm. Hoạt động Tái bảo hiểm trong các Doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm hai mảng là: Nhượng Tái bảo hiểm và Nhận Tái bảo hiểm, tác dụng của các mảng này là:
- Đối với Doanh nghiệp Bảo hiểm
Doanh nghiệp nhượng Tái bảo hiểm:
+ Tái bảo hiểm góp phần phân tán rủi ro cho nhà nhượng tái, từ đó giúp họ đảm bảo khả năng thanh toán khi gặp phải tổn thất đặc biệt là tổn thất lớn
+ Các công ty Bảo hiểm đặc biệt là các công ty nhỏ thông qua Tái bảo hiểm có thể nhận được những hợp đồng bảo hiểm lớn, vừa tuân thủ pháp luật vừa không phải từ chối khách hàng
+ Tái bảo hiểm là công cụ quản trị rủi ro quan trọng của chính những nhà bảo hiểm
+ Nhà nhận tái bảo hiểm có thể hỗ trợ cho công ty bảo hiểm gốc trong việc giải quyết bồi thường một cách nhanh chóng
Doanh nghiệp nhận Tái bảo hiểm:
+ Nhận tái bảo hiểm giúp cho các Doanh nghiệp nhận Tái bảo hiểm tăng thêm được doanh thu phí bảo hiểm từ những Hợp đồng tái bảo hiểm, giúp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Nhận tái bảo hiểm giúp cho doanh nghiệp tăng cường được các mối quan hệ với các công ty bảo hiểm khác trên thị trường, tăng cường uy tín thương hiệu của doanh nghiệp
- Đối với khách hàng:
Do bảo hiểm là một dịch vụ đặc thù, cam kết bồi thương trên cơ sở phí bảo hiểm đóng trước, nên khi có Tái bảo hiểm thì khách hàng cảm giác yên tâm hơn trong việc đảm bảo khả năng thanh toán của các Công ty bảo hiểm, vì lúc đó không chỉ có một công ty bảo hiểm cho khách hàng
- Đối với xã hội và nền kinh tế
Tái bảo hiểm không chỉ giảm rủi ro cho những nhà bảo hiểm mà còn là sự phân tán rủi ro giữa các quốc gia với nhau. Vì vậy các rủi ro lớn hoàn toàn có thể được chia sẻ với số lượng đông người tham gia bảo hiểm. Tái bảo hiểm cũng tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia
Với nghiệp vụ Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt thì tài sản tham gia bảo hiểm thường rất lớn, vì thế việc xem xét thu xếp tái bảo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm chia sẻ được những rủi ro cho hợp đồng bảo hiểm gốc, đảm bảo ổn định tài chính, ổn định hoạt động kinh doanh. Các công ty bảo hiểm tuỳ vào điều kiện của mình mà có thể tham gia tái bảo hiểm theo các hình thức: Tái bảo hiểm tạm thời, Tái bảo hiểm cố định, Tái bảo hiểm mở sẵn. Và các cách: Tái bảo hiểm theo tỷ lệ (Tái bảo hiểm theo số tiền bảo hiểm), Tái bảo hiểm phi tỷ lệ (Tái bảo hiểm theo số tiền bồi thường)
Thông thường, hàng năm Bảo hiểm AAA sẽ kí các hợp đồng Tái bảo hiểm cố định hàng năm với các Công ty Tái bảo hiểm, thoả thuận các điều kiện, điều khoản cho các nghiệp vụ bảo hiểm cần có tái bảo hiểm. Với hợp đồng tái bảo hiểm cố định này, các hợp đồng bảo hiểm của AAA trong năm đó nằm trong hạn mức tái mặc nhiên sẽ được bảo hiểm. Trường hợp các giới hạn bảo hiểm vượt mức của hợp đồng tái bảo hiểm thì AAA sẽ thu xếp tái bảo hiểm với các công ty Tái bảo hiểm trong nước cũng như quốc tế như: Vinare, Munich Re, Swiss Re… Nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho khách hàng của mình
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần bảo hiểm AAA
Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được thành lập ngày 28/02/2005 theo Quyết Định số 30GP/KDBH cuả Bộ Tài Chính. Sau khi có đơn và hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cổ phần Bảo hiểm AAA ngày 5 tháng 4 năm 2004.
Chủ đầu tư: do 10 chủ đầu tư góp vốn thành lập là các tổ chức cá nhân:
- Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
Ngân hàng thuơng mại cổ phần Quân Đội
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình
Công ty cổ phần tơ tằm Á châu
Bà: Đỗ Thị Kim Liên
Ông: Nguyễn Ngọc Anh
Ông: Nguyễn Trọng Bảy
Bà: Trương Thị Quốc Khánh
Ông: Lê Việt Thành
Ông: Ngô Quang Dũng
Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần Bảo hiểm
Để kinh doanh Bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh Bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bảo hiểm, các quy định khác của pháp luật
Doanh nghiệp Bảo hiểm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng theo các quy định của pháp luật Việt Nam
Sau 3 năm thành lập và hoạt đông ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement