Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#759097 Tải miễn phí tiểu luận
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương


MỤC LỤC

CHƢƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP ............................................................................................................... 1
1.Một số khái niệm chung về phân tích tài chính doanh nghiệp........................... 1
1.1.Khái niệm,ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp ........... 1
1.1.1.Khái niệm về phân tích tài chính. ................................................................ 1
1.1.2.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp. ............................................ 1
1.1.3 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................... 1
1.2 Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp .................. 3
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp . ........................................... 4
1.3.1. Tài liệu sử dụng trong quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp. ........... 4
1.3.2 Phương pháp phân tích. ................................................................................ 5
1.3.2.1.Phương pháp phân tích liên hệ cân đối. .................................................... 5
1.3.2.2. Phương pháp so sánh ................................................................................ 5
1.3.2.3.Phương pháp Dupont................................................................................. 7
1.4. Phân tích các báo cáo tài chính. ..................................................................... 7
1.4.1.Phân tích bảng cân đối kế toán. .................................................................... 7
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...................................... 12
1.5. Phân tích chỉ tiêu tài chính đặc trưng. .......................................................... 14
1.5.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. ........................... 14
1.5.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát(H1) ............................................. 15
1.5.1.2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(H2): ........................................ 15
1.5.1.3. Khả năng thanh toán nhanh (H3). ........................................................... 16
1.5.1.4.Hệ số thanh toán lãi vay: ......................................................................... 17
1.5.2.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động ............................. 17
1.5.2.1. Vòng quay hàng tồn kho. ....................................................................... 17
1.5.2.2.Số ngày một vòng quay hàng tồn kho. .................................................... 18
1.5.2.3. Vòng quay các khoản phải thu: .............................................................. 18

1.5.2.4.Kỳ thu tiền bình quân .............................................................................. 19
1.5.2.5.Vòng quay vốn lưu động ......................................................................... 19
1.5.2.6.Số ngày một vòng quay vốn lưu động. ................................................... 19
1.5.2.7. Hiệu suất sử dụng vốn cố định ............................................................... 20
1.5.3. Phân tích nhóm hệ số phản ánh cơ cấu tài chính. ..................................... 20
1.5.3.1 Hệ số nợ: ................................................................................................. 20
1.5.3.2. Tỷ suất tự tài trợ: .................................................................................... 21
1.5.3.3 Hệ số đảm bảo nợ. ................................................................................... 21
1.5.3.4. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn ............................................................. 21
1.5.3.5. Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn: ......................................................... 22
1.5.3.6. Tỷ suất đầu tư vào TSNH: ..................................................................... 22
1.5.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi. ............................... 22
1.5.4.1. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS): ....................................... 22
1.5.4.2. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA): ........................................... 23
1.5.4.3. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): .............................. 23
1.6. Phân tích phương trình Dupont . .................................................................. 23
1.6.1.Đẳng thức Dupont thứ nhất ........................................................................ 24
1.6.2.Đẳng thức Dupont thứ hai. ......................................................................... 24
CHƢƠNG II:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI TÂY DƢƠNG. ................................................ 27
2.1 Một số nét khái quát về Công ty Cổ phần giám định Đại Tây Dương. ........ 27
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. ............................... 27
2.1.1.1.Tên ,vị trí địa lí, địa chỉ của công ty ....................................................... 27
2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. ...................................... 27
2.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp ....................................................... 28
2.2.1. Chức năng ................................................................................................. 28
2.2.2.Nhiệm vụ. ................................................................................................... 29
2.3.Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp. .................................................... 30
2.3.1.Thuận lợi. ................................................................................................... 30

2.3.2.Khó khăn. ................................................................................................... 31
2.4.Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. ................................................................ 33
2.4.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty. ............................................................ 33
2.4.2.Chức năng các phòng ban trong cơ cấu tổ chức của công ty. .................... 34
2.5.Đặc điểm về loại hình dịch vụ sản xuất của công ty. .................................... 36
2.5.1.Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .............................................. 36
2.5.2.Đặc điểm về lao động trong công ty. ......................................................... 39
2.6.Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm
2010-2011. ........................................................................................................... 41
2.6.1.Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010-2011 .................... 41
2.7.Phân tích thực trạng tài chính công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương . 43
2.7.1.Phân tích biến động về tài sản. ................................................................... 43
2.7.1.1.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang ................................... 43
2.7.1.2.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc. ...................................... 45
2.7.2.Phân tích biến động nguồn vốn. ................................................................. 48
2.7.2.1.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang. .................................. 48
2.7.2.2.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc ....................................... 50
2.8.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. ......................................... 54
2.8.1.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang .......... 55
2.8.2.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc .............. 58
2.9.Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng của công ty. ........................... 61
2.9.1.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. ............................ 61
2.9.2.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính. ................................... 63
2.9.3.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động. ............................. 66
2.9.4.Phân tích chỉ số về khả năng sinh lời. ........................................................ 70
2.10.Phân tích phương trình Dupont. .................................................................. 73
2.11.Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty. .................................... 78
CHƯƠNG III:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI TÂY DƯƠNG ........... 81

3.1.Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần
giám định Đại Tây Dương................................................................................... 81
3.1.1.Biện pháp:Giảm khoản phải thu. ................................................................ 81
3.1.1.1.Cơ sở thực hiện biện pháp. ...................................................................... 81
3.1.1.2.Nội dung thực hiện biện pháp. ................................................................ 83
3.1.1.3.Kết quả thực hiện biện pháp. ................................................................... 90
3.1.2.Biện pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. .......................................... 91
3.1.2.1.Cơ sở biện pháp. ...................................................................................... 91
3.1.2.2.Nội dung thực hiện biện pháp ................................................................. 92
3.1.2.3.Kết quả thực hiện. ................................................................................... 95
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 97
Danh mục tài liệu tham khảo sử dụng trong bài khoá luận ......................... 98


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement