Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By peheo.baby
#754151 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích đánh gí chỉ tiêu lợi nhuân và các biện pháp nâng cao lợi nhuận của công ty hóa chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật
KILOBOOKS.COM

2
Do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, kinh nghiÖm ch−a nhiÒu, thêi gian thùc tËp cßn
Ýt nªn bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o
gãp ý cña thÇy gi¸o h−íng dÉn – T.S TrÇn HoÌ ®Ó gióp em hoµn thiÖn bµi luËn
v¨n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o, c¸m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c chó
ë C«ng ty CEMACO ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Làm thế nào để 1 DN hoạt động có lợi nhuận và có các biện pháp tăng lợi nhuận? đó là 1 vấn đề bức bách và có tính thời sự cho bất kỳ ai muốn đi vào lĩnh vực kin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement