Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By doantuyen_kkk
#753178 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty ô tô 1-5
KILOBOOKS.COM

2
Tªn ®Ò tµi: " X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t− t¹i c«ng ty « t« 1-
5. "
§Ò ¸n gåm ba phÇn :
PhÇn 1 : Më ®Çu
PhÇn 2 : PhÇn ph©n tÝch thiÕt kÕ. Bao gåm 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng qu¶n lÝ kho v©t t− t¹i c«ng ty « t«1-5 Ch−¬ng 2 : C¸c vÊn ®Ò vÒ ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu ®Ò tµi
Ch−¬ng 3 : Ph©n tÝch, thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lÝ kho
PhÇn 3 : KÕt luËn


Ch−¬ng I

: M« T¶ HÖ Thèng Qu¶n LÝ Kho VËt T− T¹i
C«ng Ty ¤ T« 1 - 5

I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty « t« 1 - 5
C«ng ty « t« 1-5 hiÖn cã tªn giao dÞch lµ C«ng Ty C¬ KhÝ ¤ T« 1-5, ®Þa chØ
t¹i : Km 15 quèc lé 3 thuéc khèi 7A thÞ trÊn §«ng Anh, huyÖn §«ng Anh, thµnh
phè Hµ Néi .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Quản lý là 1 hoạt động vô cùng quan trọng, bất kỳ cấp nào đơn vị cũng đều phải có quản lý. đối tượng của quản lý vô cùng rộng lớn. nó bao gồm rất nhiều khía cạn
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online