Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_matmotmi
#753143 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp
KILOBOOKS.COM

2

PhÇn I
C¬ së khoa häc cña viÖc quy ho¹ch sö dông
®Êt ®ai ®« thÞ .

I. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i ®Êt ®« thÞ.
1. Kh¸i niÖm: §Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quÝ gi¸, lµ t− liÖu s¶n xuÊt ®Æc
biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i tr−êng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu ®Êt ®ai d©n c− x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, an ninh quèc phßng.
Theo luËt ®Êt ®ai 1993 vµ ®iÒu I nghÞ ®Þnh 88/cp ngµy 17/8/1994 cña
chÝnh phñ qu¶n lÝ ®Êt ®ai ®« thÞ "§Êt ®« thÞ lµ ®Êt néi thµnh, néi thÞ x· thÞ trÊn ®−îc x©y dùng nhµ ë, trô së c¬ quan, tæ chøc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ së h¹ tÇng phôc vô c«ng céng, an ninh quèc phßng vµ c¸c môc ®Ých kh¸c. §Êt ngo¹i thµnh ngo¹i thÞ x· ®· ®−îc quy ho¹ch do c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ còng lµ ®Êt ®« thÞ vµ ®−îc sö dông nh− ®Êt ®« thÞ."
Khi x¸c ®Þnh ®Êt ®ai theo ranh giíi hµnh chÝnh th× ®Êt ®« thÞ bao gåm
néi thµnh, néi thÞ mét c¸ch h÷u c¬ vÒ chøc n¨ng c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ cÊu kh«ng gian qui ho¹ch ®« thÞ, c¸c vïng ®Êt sÏ ®−îc ®« thÞ ho¸ n»m trong ph¹m vi ranh giíi qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®· ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
VËy ®Êt ®ai ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
loµi ng−êi. Cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn- kinh tÕ- x· héi kh¸c ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng nhÊt ®Ó h×nh thµnh vïng kinh tÕ cña c¶ n−íc nh»m khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng tù nhiªn- kinh tÕ- x· héi cña mçi vïng ®Êt n−íc.
§Êt ®« thÞ theo nghÜa hÑp lµ sù biÕn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, l©m
nghiÖp thµnh ®Êt sö dông c«ng nghiÖp, th−¬ng nghiÖp, giao th«ng, v¨n ho¸…Theo h×nh thøc ph¸t triÓn ®Êt cña khu vùc míi ngoµi ra cßn c¶i t¹o khu vùc ®Êt cò. §Êt cuÈ khu vùc mèi më réng diÖn tÝch sö dông ®Êt ®« thÞ lµ ®Ó gia t¨ng cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt ®« thÞ ®« thÞ . Néi dung cña nã gåm hai
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đất đai có vai trò nền tảng cho mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội, nó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là yếu tố không thẻ thiếu trong quá trình sxkd
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement