Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sharico_friend_py91
#753123 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phân tích điều kiện và lợi thế để phát triển kinh doanh lữ hành nội địa nhận khách của Quảng Bình
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
Vò Duy C−ßng

2


Lêi nãi ®Çu
Ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn c¬ së khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn sinh th¸i,truyÒn thèng v¨n ho¸ lÞch sö,huy ®éng tèi ®a nguån lùc trong n−íc vµ tranh thñ sù hîp t¸c,hç trî quèc tÕ,gãp phÇn thùc hiÖn CNH-H§H ®Êt n−íc.Tõng b−íc ®−a n−íc ta trë thµnh mét trung t©m du lÞch cã tÇm cì trong khu vùc,trong giai ®oan hiÖn nay ®ã lµ môc tiªu tæng qu¸t chiÕn l−îc ph¸t triÓn du lÞch VN trong giai ®o¹n hiÖn nay.Du lÞch vèn ®−îc coi lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi bëi nã t¹o nguån lùc lín ®Ó t¹o ra thu nhËp quèc d©n,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,lµ ph−¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a c¸c quèc gia vµ ®iÒu chØnh c¸n c©n th−¬ng m¹i quèc tÕ hoµ tan xu thÕ toµn cÇu ho¸,héi nhËp vµ ph¸t triÓn,ngµy nay nhu cÇu du lÞch ngµy cµng cao,ng−êi ta ®i du lÞch víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh− nghØ ng¬i,gi¶i to¶,tham quan…hay t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh mµ hiÖu qu¶ du lÞch cã thÓ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc.ViÖt Nam trong giai ®o¹n gÇn ®©y ®· tró träng ph¸t triªbr du lÞch vµ nhµ n−íc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch hîp thóc ®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch,®−a ®Êt n−íc con ng−êi VN ra giíi thiÖu víi TG vµ ®−a TG ®Õn víi VN.V× vËy du lÞch n−íc ta muèn héi nhËp cïng thÕ giíi cÇn nhiÒu yÕu tè trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu yÕu tè con ng−êi,®µo t¹o nh÷ng cö nh©n chuyªn ngµnh du lÞch h−ìng dÉn viªn lµ viÖc cÇn thiÕt.ChÝnh v× v©y tronh khung ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ngµnh QTDL-khoa QTKD cua t−êng DLPD,sinh viªn ngµnh du lÞch cã chuyÕn ®i kiÕn tËp thùc tÕ.
Tr−êng vµ khoa ®· tæ chøc cho sinh viªn líp 744-QTDL ®i kiÕn tËp thùc tÕ t¹i HuÕ
trong thêi gian 5 ngµy 4 ®ªm lµ ngµy 12/03/2003 ®Õ 16/03/2003. Trong chuyÕ ®i thùc tÕ nµy gióp cho sinh viªn cã thÓ thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ ®−îc cä s¸t thùc tÕ,cã thªm kinh nghiÖm ®Ó hoµn thµnh m«n häc chuyªn ngµnh QTDL l÷ hµnh còng nh− lµm tiÒn ®Ò ®Ó c¸c m«n häc chuyªn ngµnh tiÕp. ChÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi “ Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn vµ lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nhËn kh¸ch cña Qu¶ng B×nh”.§©y lµ tuyÕn ®iÓm ®Õn cã nhiÒu lîi thÕ vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển du lịch trở thành 1 ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử, h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement