Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vanphininh_88
#752989 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược thị tường của tổng công ty thương mại hà nội
KILOBOOKS.COM
Bµi tËp tiÓu luËn2
®éng. MÉu h×nh cã thÓ lµ bÊt kú kiÓu chiÕn l−îc nµo: chiÕn l−îc ®−îc thiÕt kÕ tõ tr−íc
hay chiÕn l−îc ®ét biÕn. ¤ng ®−a ra m« h×nh:
C¸ch tiÕp cËn hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp dÔ dµng øng phã linh ho¹t tr−íc
nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr−êng kinh doanh vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c thµnh
viªn trong doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nã ®ßi hái ng−êi l·nh ®¹o, qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng dù b¸o ®−îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chiÕn l−îc vµ ®¸nh gi¸ ®−îc
gi¸ trÞ cña c¸c chiÕn l−îc ®ét biÕn.
Qua c¸c c¸ch tiÕp cËn trªn, ta cã thÓ hiÓu: chiÕn l−îc kinh doanh cña mét doanh
nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt x©y dùng môc tiªu dµi h¹n vµ c¸c chÝnh s¸ch thùc hiÖn nh»m ®Þnh h−íng vµ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
§Æc tr−ng cña chiÕn l−îc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp: - TÝnh ®Þnh h−íng dµi h¹n: ChiÕn l−îc kinh doanh ®Æt ra nh÷ng môc tiªu vµ x¸c
®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong thêi kú dµi h¹n ( 3 n¨m, 5 n¨m nh»m
®Þnh h−íng ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp trong mét m«i tr−êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng.
- TÝnh môc tiªu: chiÕn l−îc kinh doanh th−êng x¸c ®Þnh râ môc tiªu c¬ b¶n,
nh÷ng ph−¬ng h−íng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp trong tõng thêi kú vµ nh÷ng
chÝnh s¸ch nh»m thùc hiÖn ®óng môc tiªu ®· ®Ò ra.
- TÝnh phï hîp: §iÒu nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng chiÕn l−îc
kinh doanh cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi ph¶i th−êng xuyªn rµ so¸t vµ ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi nh÷ng biÕn
®æi cña m«i tr−êng.
- TÝnh liªn tôc: chiÕn l−îc kinh doanh ph¶i ®−îc ph¶n ¸nh trong suèt qu¸ tr×nh
liªn tôc tõ kh©u x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®Õn ®iÒu chØnh chiÕn
l−îc.
- ChiÕn l−îc kinh doanh trong ®iÒu kiÖn ngµy nay kh«ng thÓ nµo t¸ch rêi khái
c¹nh tranh v× chiÕn l−îc kinh doanh mét phµn ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã n¨ng lùc canh tranh trªn thÞ tr−êng. Trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, c¸c ho¹t ®éng kinh
doanh ®· ®−îc kÕt nèi ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi t¹o nªn sù ¶nh h−ëng vµ phô thuéc lÉn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chiến lược kinh doanh là công cụ cạnh tranh có hiệu quả của DN, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay đã tạo nên sự ảnh hưởng và phụ thuộc q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement