Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By usa_star
#752942 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nươc ngoài ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë ViÖt Nam
SV: TrÇn Thu Thuû


PhÇn 1
: Mét sè vÊn ®Ò vÒ vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
(FDI)

1. Thùc chÊt cña vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
1. 1.
Thùc chÊt

Kh¸i niÖm ®Çu t− (Investement):
§Çu t−, nãi chung lµ sù bá ra nh÷ng nguån lùc vµo mét c«ng viÖc nµo
®ã nh»m thu lîi lín trong t−¬ng lai.
§Æc tr−ng c¬ b¶n cña ®Çu t− ®ã lµ tÝnh sinh l·i vµ rñi ro trong ®Çu t−.
Hai thuéc tÝnh nµy ®· ph©n hãa sµng läc c¸c nhµ ®Çu t− vµ thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn.
§Çu t− n−íc ngoµi:
§Çu t− n−íc ngoµi mang ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc tr−ng cña ®Çu t− nãi chung
nh−ng cã mét sè ®Æc tr−ng kh¸c víi ®Çu t− trong n−íc ®ã lµ:
. Chñ ®Çu t− cã quèc tÞch n−íc ngoµi.
. C¸c yÕu tè ®Çu t− ®−îc di chuyÓn ra khái biªn giíi.
. Vèn ®Çu t− cã thÓ lµ tiÒn tÖ, vËt t− hµng hãa , t− liÖu s¶n xuÊt, tµi
nguyªn thiªn nhiªn nh−ng ®−îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ.
C¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña ®Çu t− n−íc ngoµi th−êng lµ.
- Nguån vèn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, gäi t¾t lµ ODA.
- Nguån vèn tÝn dông th−¬ng m¹i
- Nguån vèn ®Çu t− tõ viÖc b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu... cho ng−êi n−íc
ngoµi, gäi t¾t lµ FPI.
- Nguån vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi, gäi t¾t lµ FDI. §©y lµ nguån
vèn ®Çu t− kh¸ phæ biÕn hiÖn nay cña n−íc ngoµi ®Çu t− vµo mét quèc gia
nµo ®ã nh»m môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn lµ chñ yÕu .Trong thùc tÕ, nguån vèn ODA vµ FDI lµ kh¸ phæ biÕn, hai nguån nµy ®Òu cã vÞ trÝ kh¸ quan träng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cùng với xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế - xa hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăn gmanhj mẽ và có vai trò to lớn đối với sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement