Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ferguson
#751753 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp Marketing cho việc phát triển xuất khẩu thủy sản của các DNVN
KILOBOOKS.COM

2
1.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt thuû s¶n............................................................................ 35
1.2. T×nh h×nh chÕ biÕn thuû s¶n............................................................................ 35
2. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam thêi gian qua................................. 36
2.1. Sè l−îng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu. .................................................................. 36
2.2. C¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu............................................................................ 37
2.3. C¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu. ........................................................................... 40
2.4. Gi¸ c¶ xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam........................................................ 41
3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh trong xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam................ 42
3.1. Nguån nguyªn liÖu phôc vô chÕ biÕn xuÊt khÈu............................................. 42
3.2. ChÊt l−îng s¶n phÈm xuÊt khÈu...................................................................... 44
3.3. Gi¸ mÆt hµng thuû s¶n xuÊt khÈu.................................................................... 45
3.4. VÞ thÕ xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam so víi c¸c n−íc xuÊt khÈu chñ yÕu.46
4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra cho xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam trong thêi gian
tíi............................................................................................................................... 47
4.1. Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc. ...................................................................... 47
4.2. C¬ héi ph¸t triÓn.............................................................................................. 49
5. §Æc ®iÓm c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu thuû s¶n chÝnh cña ViÖt Nam........................ 50
5.1. ThÞ tr−êng NhËt B¶n........................................................................................ 50
5.1.1. Mét sè th¸ch thøc khi th©m nhËp vµo thÞ tr−êng NhËt B¶n...................... 50
5.1.2. Nhu cÇu vÒ nhËp khÈu thuû s¶n cña NhËt B¶n. ........................................ 51
5.1.3. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña ng−êi d©n NhËt B¶n........................................... 52
5.2. ThÞ tr−êng Mü................................................................................................. 53
5.2.1. Kh¸i qu¸t chung. ...................................................................................... 53
5.2.2. Nhu cÇu nhËp khÈu thuû s¶n cña Mü. ...................................................... 54
5.2.3. §Æc ®iÓm kh¸ch hµng vµ ng−êi tiªu dïng Mü.......................................... 55
5.2.4. C¸c vÊn ®Ò c¶n trë trong bu«n b¸n thuû s¶n víi Mü................................ 56
5.3. ThÞ tr−êng EU. ................................................................................................ 57
5.3.1. Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ nhu cÇu nhËp khÈu thuû s¶n cña thÞ tr−êng EU.
............................................................................................................................ 57
5.3.2. S¶n phÈm thuû s¶n sinh th¸i ®èi víi thÞ tr−êng Ch©u ¢u......................... 58
5.3.3. S¬ l−îc diÖn m¹o mét sè thÞ tr−êng thñy s¶n lín cña EU. ....................... 58
5.4. ThÞ tr−êng Trung Quèc. .................................................................................. 60
5.4.1. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t. ...................................................................... 60 5.4.2. §Æc ®iÓm vµ nhu cÇu nhËp khÈu thuû s¶n cña Trung Quèc. .................... 61
5.4.3. Xu h−íng tiªu thô thuû s¶n ë Trung Quèc trong nh÷ng n¨m tíi. ............ 62
Ch−¬ng 3: §Þnh h−íng vµ gi¶I ph¸p Marketing trong xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt nam
nh÷ng n¨m tíi ............................................................................................................... 64
1. Kinh nghiÖm xuÊt khÈu thuû s¶n thµnh c«ng cña mét sè n−íc............................. 64
1.1. Qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt l−îng thuû s¶n xuÊt khÈu ë Th¸i Lan – Mét m«
h×nh thµnh c«ng cã thÓ ¸p dông cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn.............................. 64
1.2. Sù chuÈn bÞ cho t−¬ng lai cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu
Trung Quèc. ........................................................................................................... 67
2. §Þnh h−íng chiÕn l−îc xuÊt khÈu thuû s¶n cña viÖt nam trong thêi gian tíi........ 69
2.1. Môc tiªu chiÕn l−îc Marketing trong xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam....... 69
2.2. Nh÷ng ®Þnh h−íng c¬ b¶n trong xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam............... 70
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hàng thủy sản là 1 trong những mặt hàng xk truyền thống của VN, có khả năng cạnh tranh và triển vọng phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement