Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By head_shot_20072000
#751398 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Toàn cầu hóa kinh tế và các vấn đề đặt ra với Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ph¹m TuÊn H¶i – NhËt 3 - K36F
2
H§H”, bªn ngoµi lµ thùc hiÖn c¸c b−íc héi nhËp vÒ thùc chÊt nh− thùc hiÖn c¸c
quy chÕ AFTA, APEC, gia nhËp WTO, triÓn khai thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i song ph−¬ng ViÖt-Mü - th× viÖc kh¶o cøu xu h−íng toµn cÇu ho¸ vµ nh÷ng
t¸c ®éng cña TCHKT ®Õn ViÖt Nam lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Ch¾c ch¾n nh÷ng kh¶o cøu nh− vËy sÏ lµ nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó thiÕt kÕ ®−êng lèi vµ ho¹ch ®Þnh
chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc trong giai ®o¹n tíi.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ nh− vËy em ®· chän ®Ò tµi : “Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ
c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra víi ViÖt Nam”. Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®Æc tr−ng, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc do TCHKT ®−a l¹i, kÕt hîp víi nh÷ng ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng
kinh tÕ vµ t×nh h×nh héi nhËp cña ViÖt Nam trong h¬n 15 n¨m qua, em hy väng kho¸ luËn nµy phÇn nµo gióp cho c¸c c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nhËn
thøc ®−îc ®Çy ®ñ h¬n thùc chÊt cña TCHKT còng nh− nh×n nhËn mét c¸ch ch©n
thùc c¸c vÊn ®Ò mµ b¶n th©n hä vµ nhµ n−íc ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt trong qu¸ tr×nh héi nhËp thêi gian tíi.
Víi môc ®Ých nh− vËy, kÕt cÊu kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I:

Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ
Ch−¬ng II: ViÖt Nam trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ Ch−¬ng III: Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra víi ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ

Nh©n ®©y, em xin ®−îc göi nh÷ng lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi tËp thÓ
c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, nh÷ng ng−êi ®· chØ b¶o, d¹y dç vµ trang bÞ cho em vèn kiÕn thøc phong phó sau gÇn 5 n¨m häc t¹i tr−êng. Em
®Æc biÖt c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS. TS. NguyÔn Hång §µm-ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh em viÕt Kho¸ luËn nµy.
Cuèi cïng, em còng xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n tíi gia ®×nh, b¹n bÌ v× ®·
giµnh cho em sù gióp ®ì vµ sù ®éng viªn trong thêi gian qua.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Toàn cầu hóa là 1 xu thế khách quan được bắt nguồn từ sự phát triển của cuộc cách mang khoa học công nghệ trên thế giới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement