Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mr_ten
#751256 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khả năng cạnh tranh của hàng hóa việt Nam trên thị trường ASEAN
KILOBOOKS.COM
NguyÔn ThÞ Minh H»ng A13 - K37F
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tr−êng§¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng
2

3/ Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam so víi hµng ho¸ c¸c n−íc ASEAN trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam............................................................ 65
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng ASEAN......................................................... 69
I/ C¸c gi¶i ph¸p vÒ phÝa nhµ n−íc................................................................ 69
1/ NhÊt qu¸n coi xuÊt khÈu lµ h−íng −u tiªn vµ träng ®iÓm cña ho¹t ®éng
kinh tÕ ®èi ngo¹i ®Ó x¸c lËp chÝnh s¸ch −u ®·i phï hîp.......................... 69
2. §iÒu chØnh chÝnh s¸ch mÆt hµng vµ thÞ tr−êng xuÊt nhËp khÈu........... 71
2.1 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm xuÊt khÈu ................................................... 72
2.2 ChÝnh s¸ch nhËp khÈu................................................................... 75
2.3 X¸c ®Þnh thÞ tr−êng −u tiªn trong chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i ............ 76
3. ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt, kinh doanh mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ so víi c¸c n−íc trong khu vùc............................................................ 77
4. TiÕp tôc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ vµ thuÕ quan.................................. 80
5. Hoµn thiÖn c¸c quy chÕ th−¬ng m¹i phi thuÕ quan.............................. 82
6. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ - tÝn dông.............................................. 83 7. Ph¸t huy chøc n¨ng th«ng tin thÞ tr−êng vµ xóc tiÕn xuÊt khÈu .......... 85
8. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o c¸n bé............................................. 86
II/ C¸c gi¶i ph¸p vÒ phÝa doanh nghiÖp. ...................................................... 87
1. C¶i thiÖn chÊt l−îng vµ chiÕn l−îc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 87
1.1 BiÖn ph¸p c¶i thiÖn chÊt l−îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp .................................................................................................. 87
1.2 X©y dùng chiÕn l−îc doanh nghiÖp .............................................. 88
2. Tõng b−íc c¶i thiÖn chÊt l−îng m«i tr−êng kinh doanh cña doanh nghiÖp....................................................................................................... 89
3. KÕt hîp gi÷a viÖc tham gia AFTA víi c¸c h×nh thøc hîp t¸c kinh tÕ
kh¸c gi÷a Doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp c¸c n−íc ASEAN. 90
KÕt luËn91
Tµi liÖu tham kh¶o
Phô lôc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những khó khăn, thử thách của VN hiện nay là cần xây dựng chiến lược và các giải pháp khả thi nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa VN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement