Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hongoc217
#750322 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Lộc Hải dương
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§oµn TiÕn Bé
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh
Do cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh− vÒ kiÕn thøc nªn bµi viÕt kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸n bé trong xÝ nghiÖp ®Ó rót ra ®−îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho c«ng viÖc sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Qu¶n lý vµ
Kinh doanh Hµ Néi cïng toµn thÓ c¸n bé XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D−¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy.
thông tin về chi phí sản xuất và giá thành có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý, là cơ sở để những nhà quản lý DN hoạch định kế hoạch sxkd của DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement