Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Anton
#747565 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng phát triển du lịch ở khu di tích lịch sử Lam Kinh – Thọ Xuân – Thanh Hoá`
2
a.Lêi më ®Çu
Cïng víi sù thay ®æi to lín cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, tÝnh tõ n¨m
2000 ®Õn nay nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn
®¸ng kÓ: GDP t¨ng tõ kho¶ng 35 tû USD n¨m 2000 ®Õn 52 tû USD
n¨m 2006. §ãng gãp vµo sù t¨ng tr­ëng GDP ®ã cã mét phÇn kh«ng
nhá cña ngµnh du lÞch viÖt nam. §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· x¸c ®Þnh du
lÞch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc; mÆt kh¸c n­íc ta l¹i cã
®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh du lÞch nh­ lµ cã tµi nguyªn du lÞch vµ
t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh. Do ®ã ngµnh du lÞch ViÖt Nam cÇn
ph¶i ®­îc chó ý, ®Çu t­ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn.
Tµi nguyªn nh©n v¨n còng nh­ tµi nguyªn tù nhiªn ë ViÖt Nam
®Òu lµ nh÷ng tµi nguyªn cã gi¸ trÞ cã thÓ khai th¸c ®Ó ®ua du lÞch
ViÖt Nam ®i lªn. Bªn c¹nh 3260 km bê biÓn hµng ngh×n khu rõng tù
nhiªn,.. cã thÓ khai th¸c ®Ó lµm ®iÓm du lÞch cßn cã hµng ngh×n
khu di tÝch lÞch sö thÓ hiÖn ngµn n¨m dùng n­íc vµ gi÷ n­íc. Trong
®ã cã kho¶ng 40 000 khu di tÝch lÞch sö, cã h¬n 2000 di tÝch ®­îc
nhµ n­íc chÝnh thøc xÕp h¹ng. Trong ®ã quÇn thÓ di tÝch triÒu
NguyÔn ë cè ®« HuÕ(Thõa Thiªn HuÕ), ®« thÞ coá Héi An, di tÝch
Mü S¬n(Qu¶ng Nam) ®· ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸
thÕ giíi. Ngoµi c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, c¸ch m¹ng, nhiÒu nghÒ
thñ c«ng truyÒn thèng víi kü n¨ng ®éc ®¸o, nhiÒu lÔ héi g¾n liÒn víi
c¸c sinh ho¹t v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c cña céng ®ång 54
d©n téc cïng víi nh÷ng nÐt riªn cña nghÖ thuËt Èm thùc ®­îc hoµ
quyÖn, ®an xen trªn nÒn kiÕn tróc phong c¶nh cã gi¸ trÞ triÕt häc
ph­¬ng §«ng ®· t¹o cho du lÞch ViÖt Nam cã nhiÒu ®iÒu kiÖn khai
th¸c vÒ du lÞch v¨n ho¸.
Tài nguyên nhân văn cũng như tài nguyên tự nhiên ở Việt Nam đều là những tài nguyên có giá trị có thể khai thác để đua du lịch Việt Nam đi lên. Bên cạnh 3260 km
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement