Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toilamotconroi_109
#746339 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 7
1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 7
1.1.1 Khái niệm 7
1.1.2 Phân loại Công ty chứng khoán: 7
1.1.2.1 Phân loại theo hình thức tổ chức kinh doanh chứng khoán: 7
1.1.2.2 Phân loại theo nghiệp vụ kinh doanh: 8
1.1.2.3 Phân loại theo hình thức pháp lý của Công ty chứng khoán: 9
1.1.3 Các nghiệp vụ của Công ty chứng khoán 10
1.1.3.1 Nghiệp vụ môi giới: 10
1.1.3.2 Nghiệp vụ tự doanh: 10
1.1.3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: 11
1.1.3.4 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư: 11
1.1.3.5 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: 11
1.1.3.6 Nghiệp vụ phụ trợ: 12
1.1.4 Vai trò của Công ty chứng khoán: 13
1.1.4.1 Đối với các tổ phát hành: 13
1.1.4.2 Đối với nhà đầu tư: 13
1.1.4.3 Đối với TTCK: 13
1.1.4.4 Đối với các cơ quan quản lý: 13
1.2 NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 14
1.2.1 Khái niệm nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 14
1.2.2 Chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán: 14
1.2.2.2 Tư vấn và cung cấp thông tin cho khách hàng: 14
1.2.2.3 Cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính: 15
1.2.3 Vai trò của nghề môi giới chứng khoán: 15
1.2.3.1 Giảm chi phí giao dịch 15
1.2.3.2 Phát triển các sản phẩm dịch vụ trên thị trường: 16
1.2.3.3 Cải thiên môi trường kinh doanh 16
1.2.4 Quy trình giao dịch: 16
1.2.5 Các kỹ năng nghiệp vụ: 18
1.2.5.1 Kỹ năng truyền đạt thông tin: 18
1.2.5.2 Kỹ năng tìm kiếm khách hàng: 19
1.2.5.3 Kĩ năng khai thác thông tin: 19
1.2.5.4 Kĩ năng bán hàng: 20
1.3 HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 20
1.3.1 Khái niệm hiệu quả nghiệp vụ môi giới chứng khoán 20
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán: 21
1.3.2.1 Các chỉ tiêu định lượng: 21
1.3.2.2 Chỉ tiêu định tính 21
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 22
1.3.3.1 Nhân tố chủ quan 22
1.3.3.2 Nhân tố khách quan 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN ( SSI ) 25
2.1 Giới thiệu chung về Công ty 25
2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 30
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 30
2.1.2.2 Chức năng các phòng ban của Công ty 32
2.1.3 Một số hoạt động chính của Công ty: 33
2.1.3.1 Dịch vụ chứng khoán: 33
2.1.3.2 Dịch vụ ngân hàng đầu tư: 33
2.1.3.3 Quản lý quỹ: 33
2.1.3.4 Giao dịch và đầu tư tự doanh : 34
2.1.3.5 Phân tích và tư vấn đầu tư: 34
2.2 Thực trạng hoạt động môi giới tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 34
2.2.1 Môi trường hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Công ty 34
2.2.1.1 Nguồn nhân lực: 34
2.2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật dành cho hoạt động môi giới 35
2.2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động môi giới 36
2.2.2 Quy trình nghiệp vụ môi giới tại Công ty 36
2.2.2.1 Mở tài khoản 37
2.2.2.2 Nhận lệnh giao dịch 37
2.2.2.3 CTCK tiến hành chuyển lệnh của khách hàng đến thị trường phù hợp 38
2.2.2.4 Xác nhận lệnh cho khách hàng 38
2.2.2.5 Thanh toán bù trừ giao dịch 38
2.2.3 Thực trạng sự phát triển của hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty 39
2.2.3.1 Quy trình hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 39
2.2.3.2 Phí giao dịch của SSI 39
2.2.3.2 Số lượng tài khoản của khách hàng 41
2.2.3.3 Tình hình doanh thu từ hoạt động môi giới 42
2.2.4 Đánh giá sự phát triển của hoạt động môi giới tại Công ty 43
2.2.4.1 Kết quả đạt được 43
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN ( SSI ) 46
3.1 Định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty 46
3.1.1 Định hướng phát triển chung của Công ty 46
3.1.2 Định hướng và mục tiêu riêng cho nghiệp vụ môi giới 48
3.1.2.1 Chiến lược Marketing 48
3.1.2.2 Chiến lược khách hàng 48
3.1.2.3 Chiến lược sản phẩm 49
3.2 Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại Công ty 50
3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 51
3.2.2 Chiến lược tuyển dụng và đào tạo nhân sự 51
3.2.3 Chính sách đãi ngộ 52
3.2.4 Xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động môi giới 52
3.2.4.1 Ứng dụng kết quả nghiên cứu phân tích vào hoạt động môi giới: 52
3.2.4.2 Chủ động tìm kiếm khách hàng 53
3.2.5 Tạo sự gắn kết liên hoàn giữa các bộ phân tác nghiệp 53
3.3 Kiến nghị 53
3.3.1 Đối với cơ quan quản lý thị trường 53
3.3.2 Đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn……………….. 54
KẾT LUẬN 55
DANH MỤC THAM KHẢO……………………………………………...57
LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những đặc trưng của thị trường chứng khoán là hoạt động theo nguyên tắc trung gian. Theo nguyên tắc này, các giao dịch trên thị trường chứng khoán bắt buộc phải được thực hiện qua công ty chứng khoán và nhân viên môi giới chứng khoán. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho các chứng khoán được giao dịch là chứng khoán thực và hợp pháp, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, duy trì hoạt động lành mạnh của thị trường.
Môi giới chứng khoán là hoạt động nghiệp vụ mang tính nhà nghề cao, đòi hỏi đặc biệt về kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng, đạo đức, đồng thời đòi hỏi một môi trường hỗ trợ tương đối phức tạp (về tổ chức, pháp luật…). Mặt khác, môi giới chứng khoán lại là một hoạt động rất gần gũi với những người dân bình thường, bởi vì họ chính là công chúng đầu tư- những đối tượng chủ yếu tiếp nhận các dịch vụ môi giới chứng khoán.
TTCK phát triển ở một trình độ cao là tiền đề để hoạt động môi giới có thể đảm nhận tốt chức năng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính. Ngược lại, trong một môi trường tài chính còn thô sơ, sự xuất hiện và phát triển hoạt động môi giới chứng khoán sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung trên thế giới.
Cùng với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Môi giới chứng khoán là một trong những hoạt động cơ bản mà hầu hết các công ty chứng khoán đều tham gia song mới chỉ ở mức độ rất thấp và không có sự gắn kết giữa quyền lợi, trách nhiệm với nhau và với khách hàng. Nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay chưa thực sự đúng với nghiệp vụ môi giới vẫn thường thấy trên các thị trường chứng khoán của thế giới. Để thu hút được đông đảo các nhà đầu tư và trở thành một dịch vụ có uy tín và chất lượng, hoạt động môi giới sẽ phải thay đổi và phát triển hơn nữa.
Vì lý do đó, việc tìm hiểu những đặc trưng của nghề môi giới chứng khoán là rất cần thiết, không chỉ cho những ai mong muốn làm giầu chính đáng thông qua việc tham gia cung cấp hay sử dụng loại hình dịch vụ này mà còn cho tất cả những người muốn khám phá một lĩnh vực mới mẻ và thú vị của ngành tài chính nói chung. Nhận thức được vấn đề này, em đã chọn đề tài: "Phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ".
Cấu trúc của chuyên đề bao gồm 3 phần chính:
Chương I: Công ty chứng khoán và nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
Chương II: Thực trạng hoạt động môi giới tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
Chương III: Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LNgcHi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011962 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement