Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kem_blue
#744268 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổng quan về tổng đài NEAX-61
B¸o c¸o tèt nghiÖp
Sinh viªn NguyÔn Hoµng Anh N4 K39
NÕu sù truyÒn tin ®­îc yªu cÇu gi÷a n tr¹m cña ng­êi sö dông th× ®iÒu ®ã cã
thÓ ®­îc ®¸p øng bëi mét m¹ng bao gåm mét ®­êng d©y tõ mçi tr¹m tíi nh÷ng
tr¹m cßn l¹i nh­ trong h×nh 1.1(a). §©y ®­îc gäi lµ m¹ng l­íi (mesh network). Mçi
tr¹m cÇn c¸c ®­êng d©y ®Ó nèi tíi (n-1) tr¹m cßn l¹i. Cho nªn, nÕu ®­êng d©y tõ A
®Õn B còng cã thÓ truyÒn cuéc gäi tõ B vÒ A th× tæng sè ®­êng d©y yªu cÇu lµ N =
2
1
n(n-1). NÕu n >>1 th× N xÊp xØ tØ lÖ víi n
2
. Sù s¾p xÕp nµy lµ kh¶ thi nÕu n nhá vµ
c¸c ®­êng d©y ng¾n. VÝ dô, nã ®· sö dông cho c¸c hÖ thèng nhá phôc vô mét sè
m¸y ®iÖn tho¹i trong mét v¨n phßng. Tuy nhiªn, khi n t¨ng lªn vµ c¸c ®­êng d©y trë
nªn dµi h¬n th× sù s¾p xÕp ®ã còng trë nªn ®¾t h¬n rÊt nhiÒu. VÝ dô, mét hÖ thèng
phôc vô 10000 tr¹m cña ng­êi sö dông sÏ cÇn tíi 50 triÖu ®­êng d©y
Ngày nay, thông tin liên lạc đóng vai trò hết sức quang trọng trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá của đất nước
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online