daigai

Well-Known Member
Link tải miễn phí luận văn
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây, tốc độ của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại
hóa ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, các nhu cầu về mọi mặt của đời
sống con người cũng tăng lên làm cho nhiều vấn đề xã hội trở nên phức tạp. Một
trong những vấn đề nan giải hiện nay đang được quan tâm hàng đầu là công tác
bảo vệ môi trường.
Hiện nay tốc độ đô thị hóa ở thị xã Vĩnh Long phát triển rất nhanh, các lĩnh
vực kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ. Song song với những thành quả do sự
phát triển kinh tế đem lại, cùng với sự yếu kém của các điều kiện cơ sở hạ tầng,
những hạn chế trong công tác quản lý và nhận thức của cộng đồng trong lĩnh vực
môi trường đang là nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng môi
trường sống, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã
hội trong tương lai. Một trong những vấn đề bức xúc hiện nay là tình trạng quản
lý chất thải rắn ở khu vực đông dân cư. Vì vậy, việc thiết lập hệ thống quản lý
chất thải rắn ở Việt Nam nói chung và thị xã Vĩnh Long nói riêng là công việc
hết sức quan trọng.
Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển rất mạnh và đang trở thành công
cụ hết sức cần thiết trong khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh của công nghệ
máy tính, cùng với những kết quả của các thuật toán nhận dạng, xử lý ảnh và cơ
sở dữ liệu đã tạo điều kiện cho công nghệ thông tin địa lý ngày càng phát triển.
Để đáp ứng một phần nào những yêu cầu đã đặt ra ở phần trên, đề tài “ỨNG
DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI THỊ
XÃ VĨNH LONG” sẽ giúp ta quản lý chất thải một cách dễ dàng, từ đó có thể đề
ra phương pháp thích hợp nhất để quản lý và xử lý chất thải rắn.
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1.2.1. Mục tiêu trước mắt
Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Vĩnh Long
thông qua việc thiết kế hệ thống quản lý bằng phần mềm MapInfo nhằm hạn chế
ô nhiễm môi trường tại địa bàn thị xã Vĩnh Long nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói
chung.
1.2.2. Mục tiêu lâu dài
Thị xã Vĩnh Long góp phần xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp” đồng
hành với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn ở thị xã Vĩnh Long dựa trên số liệu
đã thu thập được như bản đồ hành chính của thị xã Vĩnh Long, số liệu về rác thải,
tuyến đường thu gom rác thải… Từ đó sử dụng phần mềm MapInfo để quản lý
chất thải rắn trên địa bàn thị xã Vĩnh Long.
1.4. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Các nội dung chính của đề tài được trình bày trong 5 chương:
- Chương 1: GIỚI THIỆU - Nêu lên bối cảnh xuất hiện đề tài, mục tiêu
và phương pháp thực hiện đề tài.
- Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Giới thiệu về công nghệ GIS,
một số ứng dụng của GIS trong các lĩnh vực khác nhau và giới thiệu sơ lược cách
sử dụng phần mềm MapInfo.
- Chương 3: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI THỊ
XÃ VĨNH LONG - Giới thiệu sơ lược về thị xã Vĩnh Long và nêu lên hiện trạng
công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn này.
- Chương 4: ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ VĨNH LONG - Thiết kế chi tiết hệ thống, mô
tả các mối quan hệ của dữ liệu không gian và cấu trúc dữ liệu thuộc tính, trình
bày các chức năng của hệ thống.
- Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Nêu lên những vấn đề đã
làm được, chưa làm được và kiến nghị một số khả năng phát triển đề tài trong
thực tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top