Link tải miễn phí Luận văn: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cuối tuần ở vùng du lịch 1 (Lựa chọn điển hình : Hà Tây và Bắc Ninh)
Nhà xuất bản: ĐHKHXH & NV
Ngày: 2005
Chủ đề: Bắc Ninh
Du lịch
Du lịch cuối tuần
Hà Tây
Tiềm năng
Định hướng
Miêu tả: 142 tr.
Nghiên cứu, thẩm định, đánh giá một cách chính xác, khoa học tiềm năng du lịch cuối tuần vốn có của hai tỉnh Hà Tây và Bắc Ninh được lựa chọn cùng với việc nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của người Hà Nội. Từ đó, đề tài hướng tới việc đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở hai địa phương này và đưa ra những định hướng khoa học, thực tiễn về việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch cuối tuần hướng tới thị trường khách Hà Nội
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Giúp một số sinh viên làm đề tài khoá luận tốt nghiệp đại học ngành du lịch
Tài liệu tham khảo quan trọng cho bài giảng ở chương trình cao học du lịch, môn lý luận về du lịch hiện đại và môn xây dựng chương trình du lịch chuyên biệt
ĐHKHXH&NV Khoa Du lịch
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 04
C h ư ơ n g 1 : DU LỊCH c u ố i TUAN v à n h u c ầ u d u l ị c h c u ố i 11
TUẦN CỦA NGUỜI HÀ NỘI VÀ CÁC ĐÔ THỊ, KHƯ CÔNG
NGHIỆP
1.1. Quá trình ra đời và khái niệm du lịch cuối tuần 11
1.2. Nhu cầu du lịch và nhu cầu du lịch cuối tuần ở Việt Nam 17
1.2.1. Nhu cầu du lịch 17
1.2.2. Nhu cầu du lịch cuối tuần ở Việt Nam 21
1.3. Nhu cầu du lịch cuối tuần ở Hà Nội 28
Chương 2. TIỀM n ă n g d u l ị c h c u ố i t u â n ở h à t â y v à 38
BẮC NINH
2.1. Hà Tây và tiềm năng du lịch cuối tuần ở Hà Tây 39
2.1.1. Khái quát về địa lý, kinh tế, vãn hoá, xã hội của Hà Tây. 39
2.1.1.1 Đ ịa lý cảnh quan 39
2.1.1.2. Kinh t ế - xã hội - văn hoá 41
2.1.2. Tiềm nâng du lịch cuối tuần ờ Hà Tây 45
2.1.2.1. Khái niệm vé tiêm năng du lịch cuối tuấn 45
2.1.2.2. Giới thiệu, phán tích và đánh giá tiêm năng du lịch cuối tuấn 48
ở Hà Tây
2.2. Bắc Ninh và tiềm nâng du lịch cuối tuần ở Bắc Ninh 6]
2.2.1. Khái quát vể địa lý, kinh tế, xã hội, vãn hoá Bắc Ninh. 6]
2.2.1.1. Đ ịa lý, cánh quan: 6
2 .1 2 . Kinh tế, ván hoá, xã hội. 62
2.2.2. Tiểm năng du lịch cuối tuẩn ở Bắc Ninh 64
2.2.2.1. Tiềm nâng vế tài nguyên du lịch. 64
2.2.22. Tiềm năng lao động phục vụ du lịch cuối tuần 71
2.22.3. Tiềm nâng về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 73
du lịch
2 .2 2 .4 . Những tiềm năng du lịch cuối tuần khác 74
Chương 3. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH c u ố i TUAN ở 75
HÀ TÂY VÀ BẮC NINH
3.1. Thị trường khách du lịch cuối tuần ở Hà Nội. 7 5
3.2. Hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở Hà Tây và Bắc Ninh. 79
3.2.1. Hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở Hà Tây. 79
3 .2 .1 .1. Khu du lịch Đ ồng M ô - Ngải Sơn. 80
3.2.1.2. Vườn qu ố c gia Ba Vì 81
3.2.1.3. Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên. 33
3.2.1.4. Khu du lịch Thác Đa: 35
3.2.1.5. Khu du lịch Ao Vua gọ
3.2.1.6. Khu du lịch H ồ Suối Hai 91
3.2.1.7. Khu du lịch Suối M ơ 92
3.2.1.8. Khu du lịch Tởn Đ à 93
3.2.1.9. Khu du lịch H ồ Quan Sơn 95
3.2.1.10. Trang trại Ván Canh 95
3.2.1.11. Trang trại Song Phương vườn và Sông Đ á y -Vân c ỏ n 98
3.2.1.12. Khu du lịch Suối N gọc - Vua Bà 99
3.2.1.13. Khu du lịch rừng tự nhiên Bằng Tạ-Đ ám Long 200
3.2.1.14. Khu du lịch Hồ Tiên Sa 102
3.2.2. Hoạt động du lịch cuối tuần ở Bắc Ninh 104
3.3. Hoạt động du lịeh cuối tuần ở một sô' địa phương khác: 107
Chương 4. ĐỊNH HUÓNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN d u l ị c h 114
CUỐI TUẦN ở VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ
(LỤA CHỌN HÀ TÂY VÀ BẮC NINH) CHO THỊ
TRUỒNG KHÁCH HÀ NỘI
4.1. Định hướng phát triển du lịch cuối tuần. 114
4.2. Những giải pháp để phát triển du lịch cuối tuần ở Hà Tây và Bắc 125
Ninh.
4.2.1. Giải pháp thứ nhất: 125
4.2.2. Giải pháp thứ hai: 127
4.2.3. Giải pháp thứ ba: 130
4.2.4. Các giải pháp khác: 1 3 3
KẾT LUẬN 137
TÀI LIỆU TH AM KHẢO 140
PHỤ LỰC 142
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng cả
về đội ngũ lao động, lượng khách và sự đa dạng hoá các loại hình dịch vụ,
chất lượng dịch vụ du lịch. Không chỉ du lịch quốc tế có những thành công
lớn và đặt ra những vận hội và thách thức lớn mà du lịch nội địa cũng phát
triển mạnh, vận hội và thách thức đang đặt ra cùng với nhu cầu khai thác
tiềm năng du lịch của đất nước.
Hơn bao giờ hết, du lịch Việt Nam cần và có thể khai thác nguồn tiểm
năng phng phú, đa dạng của đất nước để cho ra thị trường những sản phẩm du
lịch đặc sắc và độc đáo có sức hấp dẫn khách. Cùng với quá trình phát triển,
đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, du lich Việt Nam đang và sẽ còn
phải đổi mới, phát triển mạnh hơn, nhanh hơn theo hướng phát triển bền vững
để có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như định hướng chiến lược của
Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước Việt Nam đã xác định.Quá trình phát
triển kinh tế- xã hội, quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đã
và sẽ đem lại những đổi thay to lớn cho Việt Nam. Quá trình đô thị hoá đang
diễn ra mạnh hơn cùng với sự hình thành, phát triển của các khu công nghiệp,
khu kinh tế trên đất nước. Dân cư của đô thị đang có xu hướng tăng về số
lượng và mức sống cũng tăng lên cùng đất nước. Cũng vì vậy nhu cầu du lịch
của lực lượng dân cư này cũng tăng lên. Con số khách du lịch nội địa tăng lên
trong từng nãm qua cho thấy điều đó.
Tuy nhiên, có một loại hình du lịch đã hình thành từ khi thế giới thực
hiện chê độ làm việc công nghiệp, hành chính theo tuần lễ và có ngày nghỉ
cuối tuần, là du lịch cuối tuần nhưng chưa được chú ý nghiên cứu đúng mức.
Đối tượng khách được xác định chủ yếu là cư dân đố thị. khu công nghiệp di
du lịch vào thời gian nghi cuối tuần. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiểu khu du lịch
cuối tuần đà ra đòn trước hết ở các nước công nghiệp phát triển và sau đó khi
phương tiện giao thông hiện đại hom (máy bay, tàu thủy cao tốc...) ớ các
nước có tiểm nãng du lịch cuối tuần dù công nghiệp chưa phát triển cũng
xuất hiện các khu du lịch cuối tuần phục vụ khách du lịch. Ở Việt Nam, sự ra
đời của các khu du lịch thường gắn với điều kiện tài nguyên tự nhiên như núi,
sông, hồ, bãi biển... mà các bậc đế vương cho xây dựng rồi sau đó người
Pháp chọn lựa và cho xây dựng có ý nghĩa kinh tế, xã hội quan trọng dù chỉ
phục vụ đối tượng khách hạn hẹp, có chọn lọc. Nhưng từ đó đến nay, du lịch
cuối tuần vẫn tồn tại như một loại hình du lịch ngắn ngày đạc thù. Nhìn khu
đu lịch cuối tuần mới tiếp tục hình thành dù tên gọi có thể khác nhằm khai
thác tiềm nãng du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết của cư dân đô
thị, của lao động cồng nghiệp, lao động hành chính...Mặt khác, kể từ khi
Chính Phủ Việt Nam ban hành nghị định về nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ bảy
và chủ nhật) thì nhu cầu du lịch cuối tuần và áp lực vé điểm đến ngày càng
tầng lên. Các địa phương cận kề đồ thị hay khu công nghiệp lớn đã thành
điểm đến cuối tuần của người lao động, của cư dân đô thị. Nhưng cùng với
thời gian và sự phát triển xã hội, các khu du lịch cuối tuần này không còn đáp
ứng nhu cầu du khách, không có sức hấp dẫn khách trong khi xu hướng đi du
lịch cuối tuần càng tăng, thị trường gửi khách ngày càng mở rộng. Trong khi
đó, tiềm năng du lịch còn rất dồi dào, đa dạng.
Vì những lí do trên, nghiên cứu tiềm nầng du lịch cuối tuần ở vùng du
lịch 1 (vùng du lịch Bắc Bộ) ở các địa phương gần Hà Nội, đô thị lớn nhất
trong vùng du lịch và có xu hướng mở rộng trong tương lai là đòi hỏi vừa cấp
thiết vừa lâu dài nhằm hình thành và phát triển điểm đến cuối tuần cho khách
Hà Nội, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và góp
phần vào phát triển du lịch Việt Nam.
Đánh giá đúng và đầy đủ các tiểm năng du lịch cuối tuần vốn có của
các địa phương trong vùng du lịch 1 có thể hình thành điểm đến cho thị
trường khách Hà Nội sẽ giúp cho việc định hướng phát triển du lịch, khai
thác các nguồn tiềm nâng có hiệu quả hơn và bền vững. Tiềm năng đó trở
chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quán lý ờ nhiéu ngành, nhiéu lĩnh vực
khác nhau đẽ tìm ra các dịch vụ phù hợp. các sàn phấm đáp ứng nhu câu
khách khi tham gia du lịch cuối tuán ngoài mùa hè. V iệ c tố chức dịch vụ,
cung ứng các sản phám cho khách du lịch có thế thay đối, nâng cấp chất
lượng, giá cả theo đối tượng khách khác nhau cũng nhằm thu hút khách đến
các khu du lịch này thường xuyên vào dịp cuối tuần, ngoài mùa hè. C ó thể ớ
Hả Tâ y. các dịch vụ này khác ở Bác Ninh như tố chức ẩm thực tại chỗ của Hà
Tây với bánh dày, giò chả, các chế phẩm sữa bò. dê, các loại rau xanh ,sạch,
m ãn g.... C òn Bắc N inh là rau quả tươi xanh sạch được khách tự thu hái trực
tiếp ngoài đồng hay trong các vừơn tại khu du lịch và tham gia nâu nướng,
là bánh phu thê, bánh đa, bánh phồng đặc sản... C ả Hà Tây và Bắc Ninh đểu
có nhiều làng nghề thủ công truyền thống mà việc sản xuất, tham gia sản
xuất không quá khó khăn với khách ở một số công đoạn. Chảng hạn thay vì
leo núi, lội suối, bơi trên hồ hay trượt nước trong mùa hè, khách có thể thử
sức trong các khồng gian sản xuất đầy hứng khởi, mang lại niềm vui sáng tạo
cho họ sau một tuần chịu đựng ỉao động, tiếng ổn trong không gian nhà cao
tầng, ồn ào bụi bặm của phố thị, của khu cồng nghiệp. N ghĩa là khách du lịch
có thể thường xuyên đến các khu du lịch cuối tuần ở những địa phương này
ngay cả trong mùa khác như mùa thu, mùa đông mà vẫn khỏng nhàm chán,
buồn tẻ.
Những định hướng phát triển du lịch cuối tuần cho H à Tày và Bắc
Ninh cần được xác định ĩrên những yêu cầu chung về phát triển du lịch, về
tiềm năng du lịch ở hai địa phương này. Tiềm năng và các điểu kiện kinh tế -
xã hội không giống nhau ở hai địa phương này nên việc vận dụng định hướng
ấy, cụ thể hoá các định hướng ấy là cần thiết với các doanh nghiệp, các cơ
quan quản lý, tổ chức kinh doanh du lịch ở hai địa phương. V à, những định
hướng chung này cần được thực hiện sáng tạo trong m ỗi địa phương, trong
từng giai đoạn cụ thể những thử nghiệm lao động, thử nghiệm năng lực tổ
chức, sản xuất sản phấm, bán sản phấm cuối tuần cho khách, hướng tới thị
trường khách đông đáo, quan trọng và đẩy tiềm nâng lâu dài là Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top