cucgach10

New Member
Tại sao nói:" ĐCSVN ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố: phong trào công nhân, phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin

Bạn tham khảo phần này nhé:Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự kết hợp 3 yếu tố: chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước. Đây là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến và có truyền thống yêu nước từ hàng ngàn năm.Sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết về sự ra đời của Đảng Cộng sản phụ thuộc trên căn cứ lý luận và điều kiện lịch sử cụ thể:Một là, sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp thực hiện chính sách khai thác tài nguyên, bóc lột sức lao động, chỉ xây dựng một số nhà máy trực tiếp phục vụ cho chính sách khai thác. So với nhiều nước trên thế giới và khu vực, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời chậm và nhỏ bé. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914).Hai là, từ khi thực dân Pháp xâm lược đất nước ta, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp liên tục diễn ra. Phong trào yêu nước chống Pháp có trước phong trào công nhân. Phong trào yêu nước chống Pháp vừa nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, trong công nhân. Mục tiêu đấu tranh trước mắt của phong trào công nhân phù hợp với mục tiêu của phong trào yêu nước là đánh đổ thực dân Pháp, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Do đó, vào cuối những năm 30 của thế kỷ XX, phong trào yêu nước dần dần trở thành một bộ phận của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.Ba là, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người vừa đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người vừa đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và từ đó Người vừa dày công truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta, vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925) bao gồm những chiến sĩ yêu nước để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước là hiện thân của sự kết hợp ba yếu tố ngay từ những bước chuẩn bị ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước vừa giúp Đảng ta ngay từ khi mới ra đời phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết được các lực lượng cách mạng và nhờ đó giữ được quyền lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam tuyển lựa đảng viên không những trong phong trào công nhân mà còn chọn những phần tử tiên tiến giác ngộ chủ nghĩa cộng sản trong nông dân lao động, trí thức và trong phong trào yêu nước.ST

 
Tại sao nói:" ĐCSVN ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố: phong trào công nhân, phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin

Thank bạn!Nhưng ma` nếu viết thế này cô giáo sẽ phê la bài làm sơ lược mất.Ai có thể giúp mình có câu trả lời dài hơn chút không. Bài này là bài quyết định xem mình có được vào đội tuyển không đấy.hjx
 

Faer

New Member
Tại sao nói:" ĐCSVN ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố: phong trào công nhân, phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin

Ở đây cần phân tích lý luận của Cn Mác về sự ra đời của Đảng cần có hai nhân tố: Phong trào công nhân và CN Mác lênin.

Sau đó cần phân tích hoàn cảnh cụ thể của nước ta, bối cảnh dẫn tới sự ra đời của Đảng:

+ Truyển thống yêu nước, giải phóng dân tộc khi có giặc ngoại xâm, đặc điểm của một nước thuộc địa nửa phong kiến với đại đa số là nông dân.

+ Sự hình thành của giai cấp công nhân Việt Nam (Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất: 1897 - 1914) và sự lớn mạnh về số lượng cùng với ỷ thức chính trị để trở thành một lực lượng chính trị độc lập hoàn toàn có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo CM Việt Nam (đặc biệt là sau khởi nghĩa Yên Bái kết thúc vai trò của giai cấp tư sản dân tộc) - Phân tích những đặc điểm quốc tế và riêng có của giai cấp công nhân để thấy rõ vấn đề này.

+ Sự truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê vào Việt Nam với Vai trò của Nguyễn Ái Quốc và tổ chức Hội Việt Nam CMTN, dẫn đến sự chuyển biến về chất trong phong trào yêu nước và phong trào công nhân.Đây là ý kiến chủ quan của mình, mong lũy ý/
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top