tctuvan

New Member
Chia sẻ cho anh em ketnooi
Sổ Tay Chất lượng: Hệ thống quản lý ISO 9001 14001 OHSAS 18001

MỤC LỤC
MỤC LỤC 2
PHỤ LỤC 3
BẢNG KIỂM SOÁT 3
1. DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 3
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI 3
1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 3
2. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 3
3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỐ PHẦN XXXX 3
4. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ 3
4.1 Phạm vi của Hệ thống quản lý 3
4.2 Cấu trúc văn bản của hệ thống quản lý 3
4.3 Quản lý, sử dụng tài liệu và hồ sơ của hệ thống quản lý 3
4.4 Các quá trình của hệ thống quản lý 3
5. TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 3
5.1 Cam kết của lãnh đạo 3
5.2 Định hướng và việc thiết lập chính sách chất lượng, an tòan, sức khỏe và môi trường 3
5.3 Hoạch định 3
5.4 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin nội bộ 3
5.5 Xem xét của lãnh đạo 3
6. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 3
6.1 Nguồn nhân lực: 3
6.2 Cơ sở hạ tầng: 3
6.3 Môi trường làm việc 3
6.4 Quản lý sức khỏe nghề nghiệp 3
6.5 Quản lý thương tật 3
7. CÁC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỊCH VỤ 3
7.1 Hoạch định việc tạo ra dịch vụ 3
7.2 Những vấn đề liên quan đến khách hàng 3
7.3 Thiết kế & phát triển 3
7.4 Mua hàng và dịch vụ mua hàng 3
7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 3
7.6 Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường 3
8. ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN 3
8.1 Theo dõi và đo lường 3
8.2 Kiểm soát sự không phù hợp 3
8.3 Ứng phó sự cố khẩn cấp 3
8.4 Phân tích dữ liệu 3
8.5 Cải tiến và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa 3
2. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
- Tổng công ty : Tổng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Năng Lượng Dầu Khí (PV-EIC)
- Công ty: Công ty Cồ phần XXXX).
- Các bên quan tâm: Bao gồm các cá nhân hay tổ chức - trong hay ngoài Công ty - có quyền lợi liên quan hay bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như khách hàng, CBCNV của Công ty, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội / môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh…
- HTQL :Hệ thống quản lý
- HSE : Sức khoẻ, An toàn và Môi trường
- HSEQ: Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường
- Dự án: : Là tập hợp công việc thực hiện các hợp đồng được ký kết giữa Công ty với các đối tác bên ngoài hay do Tổng công ty ký kết và giao cho Công ty quản lý, thực hiện toàn bộ hay một phần
- Nhà cung cấp: Là cá nhân hay tổ chức hợp pháp thực hiện các công việc hay cung cấp các dịch vụ cho Công ty phù hợp với điều kiện, đặc điểm và thời gian đã được thoả thuận. Trong tài liệu này, nhà thầu còn bao gồm tất cả các nhà thầu phụ.
- Đánh giá: Là sự thẩm định, xem xét độc lập và có hệ thống từng phần hay toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với các quy định đã được lập thành văn bản của HTQL nhằm đảm bảo sự phù hợp của HTQL.
- An toàn: Là trạng thái mà các rủi ro thiệt hại về tính mạng hay sức khỏe con người hay các hỏng hóc mất mát về tài sản cũng như ảnh hưởng tới môi trường được giới hạn tới mức chấp nhận được.
- Mối nguy hiểm: Là nguồn, tình huống hay hành động nào có khả năng tiềm tàng gây ra thương tích hay bệnh tật cho con người, hay kết hợp của các dạng gây hại này.
- Bệnh tật : Tình trạng tinh thần hay thể chất có hại xác định được sinh ra hay gây ra bởi công việc hay các tình huống liên quan đến công việc.
- Rủi ro: Là sự kết hợp của khả năng xảy ra một sự kiện nguy hại hay sự phơi nhiễm và mức độ nghiêm trọng của thương tích, bệnh tật cho con người, hỏng hóc đối với tài sản và tác động có hại đối với môi trường phát sinh từ các sự kiện hay sự phơi nhiễm ấy.
- Sự cố: Là một hay nhiều sự kiện liên quan đến công việc mà dẫn đến (hay có thể đã dẫn đến) thương tích, bệnh tật (không phân biệt mức độ nghiêm trọng) hay chết người hay các tổn thất đến tài sản hay có hại cho môi trường.
- Thương tật: Là sự tổn thương của con người tại nơi làm việc mà yêu cầu phải sơ cứu hay xử lý y tế.
- Tai nạn: Là một sự cố gây ra thương tích, bệnh tật hay chết người, làm tổn hại tài sản hay môi trường.
- Khía cạnh môi trường: Yếu tố của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Công ty có thể tác động qua lại với môi trường.
- Tác động môi trường: Bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có lợi hay có hại, toàn bộ hay từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Công ty gây ra.
- Phân tích an toàn công việc: Là sự phân tích các nhiệm vụ thực hiện trong công việc nhằm đảm bảo bất kỳ các nguy cơ liên quan đến các bước công việc đều được xác định và kiểm soát.
- Theo dõi: Là các công việc quan sát, kiểm tra, giám sát và ghi chép sự tiến triển của một hoạt động hay hệ thống bằng cách đánh giá sự phù hợp hay xác định sự thay đổi.
- Quản lý rủi ro: Là việc quản lý các công việc dựa trên các chính sách, các quy trình và các hoạt động thực tiễn một cách có hệ thống để xác định, phân tích, đánh giá xử lý và theo dõi các quá trình thực hiện công việc.
- Đánh giá rủi ro: Là quá trình đánh giá các rủi ro tiềm tàng từ các mối nguy trên cơ sở các biện pháp giảm thiểu rủi ro được sử dụng đồng thời xác định các rủi ro ấy có thể chấp nhận được hay không.
- Đánh giá tác động môi trường: Là việc đánh giá rủi ro về môi trường để nhận biết các tác động môi trường là quan trọng hay không quan trọng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Nhớ thank mình nhé
 
Top