daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
ĐỀ BÀI: So sánh sự giống và khác nhau ODA và FDI? ODA có phải là đầu tư quốc tế
không?
BÀI LÀM
1. SO SÁNH SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU CỦA ODA VÀ FDI
a. Khái niệm ODA và FDI
+ ODA: Theo OECD, ODA là tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại và các
khoản tín dụng ưu đãi (cho vay dài hạn và lãi suất thấp) của các Chính phủ, các tổ chức
thuộc hệ thống Liệp hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các tổ chức tài
chính quốc tế (IMF, ADB, WB ) dành cho các nước nhận viện trợ. ODA được thực
hiện thông qua việc cung cấp từ phía các nhà tài trợ các khoản viện trợ không hoàn
lại, vay ưu đãi về lãi suất và thời hạn thanh toán (theo định nghĩa của OECD, nếu
ODA là khoản vay ưu đãi thì yếu tố không hoàn lại phải đạt 25% trở lên).
+ FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi nhà đầu tư từ một nước
(nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với
quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ
tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản
lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư
thường hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi
nhánh công ty”. Như vậy, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư dài
hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản
xuất kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản
xuất kinh doanh này.
b. So sánh FDI và ODA
Giống nhau: ODA và FDI là nguồn vốn đến từ ngoài biên giới quốc gia. Các•
nước cung cấp 2 nguồn vốn này chủ yếu là các nước phát triển, có tiềm lực kinh tế
mạnh. Đây là hai nguồn vốn gắn liền với rủi ro thông thường và rủi ro hối đoái.
Khác nhau:•
Tiêu chí
ODA
FDI
Chủ sở hữu
Các chính phủ, tổ chức liên chính phủ, tổ chức phi
chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp
quốc, các tổ chức tài chính quốc tế
Cá nhân hay công ty của một nước đầu tư
sang nước khác
Đối tượng nhận vốn
Chính phủ của các nước đang và chậm phát triển
Cá nhân hay công ty nước ngoài nắm
quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh
Bản chất
Quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn được
tách rời
Chủ đầu tư là người nắm quyền sở hữu
vốn và sử dụng vốn.
Mục đích

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top